ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสนีย์ เครือเนตร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย สาขี 6
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
3 จินตนา จิตต์จำนง 4
4 รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2544. 2
5 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ 2
6 ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2544. 1
7 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
8 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
9 นิชธิมา แพ่งนคร 1
10 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
11 วิชญ รัชตเวชกุล 1
12 สนับสนุนโดยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2544. 1
13 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
14 ไพโรจน์ ประมวล 1
15 ทรงคุณ จันทจร 1
16 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
17 ชฎาพร เสนาคุณ 1
18 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
19 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
20 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
21 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
22 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
23 ปิยะพร แสนสุข 1
24 ขนิษฐา สมตระกูล 1
25 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
26 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
27 ไพบูลย์ บุญไชย 1
28 บรรจบ วันโน 1
29 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
30 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
31 ยศฐา ศรีเทพ 1
32 ปารณีย์ บุญไชย 1
33 ราตรี แมนไธสง 1
34 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
35 กฤษกร ปาสาใน 1
36 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
37 วัชรา กาญจนรัช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2555 5
4 2554 2
5 2552 2
6 2545 2
7 2544 1
8 2543 5
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 Electroanalytical Sensing of Ketamine Using Electrogenerated Chemiluminescence
4 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
5 -
6 -
7 -
8 -
ปี พ.ศ. 2555
9 การประดิษฐ์ระบบไมโครโฟลอะนาลิซีสอย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้เฟอร์โรซีนเป็นรีเอเจนต์
10 การวิเคราะห์หาปริมาณโคบอลต์ในเครื่องดื่มด้วยเทคนิคโวลแทมเมตรี
11 การพัฒนาวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเทียลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหา ปริมาณเหล็ก (III) โดยใช้ดีเฟอร์ริโพรนเป็นรีเอเจนต์
12 Gold(III)-catalyzed Intermolecular Hydroamination of C-(tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)allene
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Sequential injection spectrophotometric determination of tetracycline antibiotics in pharmaceutical preparations and their residues in honey and milk samples using yttrium (III) and cationic surfactant
15 -
ปี พ.ศ. 2552
16 การศึกษาการใช้ Curcuminoids สำหรับวิเคราะห์หาโลหะ
17 Sequential injection spectrophotometric determination of tetracycline antibiotics in pharmaceutical preparations and their residues in honey and milk samples using yttrium (III) and cationic surfactant
ปี พ.ศ. 2545
18 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
19 การช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2544
20 รายงานการวิจัยเรื่องสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดอะตอมมิกแอบซอร์พ ชันสเปคโทรสโคปี
ปี พ.ศ. 2543
21 การพัฒนาวิธีการเตรียมทางเคมีในสารละลายและการวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงระบบบิสมัท
22 รายงานการวิจัยเรื่องการหาปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราในการเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
24 รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนใน ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋อง
25 การพัฒนาวิธีการเตรียมทางเคมีในสารละลายและการวิเคราะห์สารตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤตสูงระบบบิสมัท / เสนีย์ เครือเนตร