ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสนีย์ คำสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 บทบาทของหอการค้าจังหวัดที่มีต่อการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2 บทบาทของสาขาพรรคประชาธิปัตย์ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2557
ปี พ.ศ. 2555
3 การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
4 กระบวนการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ชุดที่ 2 พ.ศ. 2546-2550
ปี พ.ศ. 2554
5 บทบาทพระสงฆ์กับการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของไทย : กรณีศึกษาในจังหวัดกระบี่
6 ปัจจัยสำคัญที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548
7 กระบวนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นระหว่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลกระทบทางการเมืองจากความขัดแย้งของกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มเสื้อแดงในจังหวัดพิจิตร
9 การกระทำความผิดในการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง พ.ศ. 2550-2552
ปี พ.ศ. 2552
10 พฤติกรรมของผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง : ศึกษากรณีการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
11 การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอคีรีมาส จังหวัดสุโขทัย
12 บทบาทกลุ่มผลประโยชน์ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีศึกษาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2551
13 ผู้นำท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
14 กระบวนการตัดสินใจออกเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2539
15 ระบบพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2512-2534
ปี พ.ศ. 2538
16 ระบบพรรคการเมืองไทย พ.ศ. 2512 - 2534
ปี พ.ศ. 2532
17 การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง
18 การศึกษากรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับการเลือกตั้ง