ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสถียร รุจิรวนิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2551
2 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2549
3 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2546
4 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียง
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2543
6 โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2541
7 โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2540
8 การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
9 การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการศึกษาวิจัย
ปี พ.ศ. 2525
10 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาสภาวะแวดล้อมของการอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร