ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสกสรร สุธรรมานนท์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิเคราะห์โครงการบริการรถขนส่งมวลชนในพื้นที่มหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
4 การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2553
5 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล กรณีศึกษาประเทศ มาเลเซ๊ย
6 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ ย้อนกลับของขยะคอมพิวเตอร์ในภาคใต้ของประเทศไทย