ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสกสรร พาป้อง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2542 1
11 2534 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 โครงการวิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2553
4 Life cycle energy efficiency and potentials of biodiesel production from palm oil in Thailand
ปี พ.ศ. 2552
5 การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
6 คู่มือพัฒนา Eco-efficiency สำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
7 การพัฒนาดัชนีชี้วัดเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เฟส 1 อุตสาหกรรมยางแห้ง
8 Life cycle energy and environmental analysis of bioethanol production from cassava in Thailand
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
10 Application of LCA to Energy System in Thailand
11 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20
12 EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator
ปี พ.ศ. 2550
13 คอมเพรสเซอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2549
14 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2548
15 การเตรียมฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ: ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของโรตารีคอมเพรสเซอร์
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาพฤติกรรมการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2534
17 การเข้าสู่อาชีพของบุคลากร ในการผลิตละครโทรทัศน์ กรณีศึกษา : ละครโทรทัศน์ เรื่อง "ขมิ้นกับปูน"