ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2552 2
6 2551 1
7 2550 2
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2542 1
13 2541 1
14 2538 1
15 2535 1
16 2528 1
17 2524 1
18 2512 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Higher Level of Chicken Consumption Associated With Less Severe Venous Disease
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2555
3 Fabrication and characterization of electrospun nano to microfiber made of poly(L-lactide-co-ε-caprolactone)
4 Diversity of yeasts in honey and their production of some sugar alcohols = ความหลากหลายของยีสต์ในน้ำผึ้งและการผลิตน้ำตาลแอลกอฮอล์บางชนิด / Sujinan Saksinchai
ปี พ.ศ. 2554
5 Solutions of one-dimensional convection-diffusion equations by the wavelet galerkin method
ปี พ.ศ. 2552
6 Consumerism ideology in upper secondary school English textbooks = แนวคิดบริโภคนิยมที่สอดแทรกในแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Sunee Samjai
7 Rule Generation Based On Structural Clustering For Automatic Question Answering
ปี พ.ศ. 2551
8 Agrobacterium-mediated transformation of sugarcane
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาษาอังกฤษ] ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 [มัธยมศึกษาปีที่ 2] ตามแนวคิดของวิลเลียมส์
10 Effects Of Ownership Structure, Motives And Premiums Paid On Bidding Firms' Performance [HD2746.55.M2 S698 2007 f rb].
ปี พ.ศ. 2548
11 Inversion formulas for the continuous wavelet transform associated with a dilation matrix
ปี พ.ศ. 2547
12 การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทยด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
ปี พ.ศ. 2546
13 การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบล (ศอช.ต.) : ศึกษากรณี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2545
15 Spike-timing-dependent plasticity: common themes and divergent vistas
ปี พ.ศ. 2542
16 การศึกษาปริมาณโลหะหนักในปลาดุยอุย-เทศ ที่จำหน่ายอยู่ในตลาด เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2541
17 ผลการส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกระดูกสะโพกหัก ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัด ความวิตกกังวลของญาติและความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ
ปี พ.ศ. 2538
18 A Study of Causes of Conflicts and Conflict Management Styles of the Primary School Principals Under the Suphan Buri Primary Education Office
ปี พ.ศ. 2535
19 ความต้องการฝึกอบรม ในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ของเกษตรตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2528
20 การศึกษาคุณสมบัติการมีค่าระหว่างกลาง / ชนะ ชมเชย
ปี พ.ศ. 2524
21 พุทธปรัชญากับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้นำระดับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2512
22 การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 ภาวะสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย