ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Seksun Sartsatit 8
2 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 5
3 Rachaporn Keinprasit 4
4 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 4
5 จตุพร ชินรุ่งเรือง 4
6 ปราโมทย์ ศรีสุขสันต์ 3
7 Charuwalee Huadmai 3
8 จารุวลี ฮวดมัย 3
9 Saowaluck Kaewkamnerd 3
10 สุพัตรา มานะไตรนนท์ 3
11 พิษณุ ดวงธนู 3
12 Jatuporn Chinrungrueng 3
13 นิคม พรมกะจิน 2
14 วรัญญู ผิวทองคำ 2
15 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 2
16 คงพันธุ์ รุ่งประทีปถาวร 2
17 Supatra Manatrinon 2
18 Pramote Srisuksant 2
19 กรชัย วงศ์สุวรรณ 2
20 สมหมาย โชครุ่ง 2
21 อนุชิต ลีลายุทธ์โท 2
22 Anuchit Leelayuttho 2
23 Khongpan Rungprateepthaworn 2
24 วิทยา ปล้องไหม 2
25 ประเสริฐ กระมุท 2
26 เกสร กาลจิตร์ 1
27 รณชัย พงศ์ธรเสรี 1
28 เบญจภา ทรงฤกษ์ 1
29 Pakorn Lopattanakij 1
30 บพิตร ตั้งวงศ์กิจ 1
31 ศิรปัฐช์ บุญครอง 1
32 วุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา 1
33 เจษฎา กาญจนะ 1
34 วิศรวัส จันทวีสมบูรณ์ 1
35 Rachaporn Kienprasit 1
36 Witsarawat Chantaweesomboon 1
37 Sommai Chokrung 1
38 นนทวัชร์ ชัยณรงค์ 1
39 วรากร คำแก้ว 1
40 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 1
41 จักรภพ อินถา 1
42 อาคิยูกิ โกโต 1
43 ดวิษ กิระชัยวนิช 1
44 Prasert Kramoot 1
45 Phisanu Duangtanoo 1
46 ธนิกา ดวงธนู 1
47 ประชุมพงษ์ แดงสกุล 1
48 บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์ 1
49 Davis Kirachaiwanich 1
50 Thaweesak Wachirawan 1
51 Kornchai Wongsuwan 1
52 Vittaya Plongmai 1
53 ทวีศักดิ์ วชิราวรรณ 1
54 Boonyarith Saovapakhiran 1
55 ปิติพันธุ์ หล่อจีระชุณห์กุล 1
56 ปกรณ์ โล่ห์พัฒนะกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2553 1
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2546 1
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ Real time เพื่อการติดตามระบบนิเวศปะการังระยะยาว (กรณีศึกษา เกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต)
ปี พ.ศ. 2553
2 การพัฒนาระบบวิเคราะห์และออกแบบเครื่องผสมปุ่ยเคมีแบบอัตโนมัติระบบสมองกลฝังตัวในการควบคุมการทำงาน
ปี พ.ศ. 2552
3 RYP GH monitor and control system
4 ระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
5 โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ Conditional Access สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์แบบบอกรับเฉพาะสมาชิก
6 โครงการพัฒนาระบบระบุตำแหน่งเรือ (VPS)
7 Conditional Access System: Basic Principles and Design Concepts
ปี พ.ศ. 2551
8 Towards digital terrestrial television broadcasting
ปี พ.ศ. 2550
9 บรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท
10 ระบบควบคุมตำแหน่งจานดาวเทียม IP STAR สำหรับรถ EECV
11 การทำงานของระบบควบคุมและติดตามการจ่ายไฟในรถสื่อสารฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2549
12 พัฒนาเทคโนโลยีไอพีและซีทีไอ
ปี พ.ศ. 2546
13 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาวีโอไอพีแพลตฟอร์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 An automatic biomedical acquisition system for hospital registration