ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อธิวัตร จิรจริยาเวช 1
2 พรพิมล บุญคุ้ม 1
3 พงษ์วิภาพ หล่อสมบูรณ์ 1
4 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
5 รุ้งนภา ทองพูล 1
6 พรเพ็ญ มีทองมูล 1
7 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
8 สุดกล้า บุญญนันท์ 1
9 อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ 1
10 วสันต์ พุฒิพุทธ 1
11 พฤกษ์ อักกะรังสี 1
12 ภคมน สุภาพพันธ์ 1
13 พัชรินทร์ วรธนกุล 1
14 Shabbir Hussaini Gheewala 1
15 ประเสริฐ ภวสัน 1
16 หาญพล พึ่งรัศมี 1
17 Patarapol Tularak 1
18 กิติกร จามรดุสิต 1
19 อุบลวรรณ สิทธิธรรม 1
20 วรพันธ์ มูลศรี 1
21 นเรศ ใหญ่วงศ์ 1
22 สุภาลักษณ์ พาลี 1
23 วรุณ รักสกุลกานต์ 1
24 ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์ 1
25 Thumrongrut Mungcharoen 1
26 Pongvipa Lohsomboon 1
27 Sate Sampattagul 1
28 ภัทรพล ตุลารักษ์ 1
29 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
30 Seksan Papong 1
31 เสกสรร พาป้อง 1
32 ธาดา วรุณโชติกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 7
4 2554 4
5 2553 2
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 1
9 2545 1
10 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่รูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาแบบจำลองการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยจากแนวคิดวิธี LIME
3 Greenhouse Gas Management for the Hongsa Mine Mouth Power Project, Lao PDR
ปี พ.ศ. 2555
4 การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม
5 การวิเคราะห์ร่องรอยการใช้น้ำของการผลิตเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลัง
6 วัฏจักรของน้ำในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังสำหรับการผลิตเอทานอล
7 "Supply Chain" อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน
8 ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9 จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและวัตถุดิบ (Input) และของเสียที่ปลอดปล่อยออกมา (Output) ของอุปกรณ์/ชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในการผลิตเครื่องเล่น DVD (แบบมีและไม่มีจอในตัว), เครื่องขยายเสียพร้อมลำโพง
10 การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน
ปี พ.ศ. 2554
11 Study on Thai Salar Thermal Industry Analysis
12 การประเมินก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
13 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการคัดกรองตัวแปร
14 การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตเชิงนิเวศของการผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
15 แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ธันวาคม 2552
16 การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตกระเจี๊ยบแช่แข็งด้วยวิธีการคัดกรองตัวแปร
ปี พ.ศ. 2551
17 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ตลอดวัฎจักรของรถบรรทุกปูนซิเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
18 การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ตลอดวัฏจักรชีวิตของรถบรรทุกปูนซีเมนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลี่ยม และก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
19 การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการผลิตผักและผลไม้แช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2549
20 การประเมินวัฏจักรชีวิตและการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2545
21 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2544
22 การประเมินวัฎจักรชีวิตของตู้เย็นพาณิชย์ / เศรษฐ์ สมภัตตะกุล