ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสุมภ์ สายจันทร์ 9
2 จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 8
3 กาญจนา โชคถาวร 7
4 จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 7
5 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 5
6 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 5
7 จารุณี แก้วทอง 4
8 สกาวพรรณ ธรรมคุณ 4
9 นฤมล แก้วป้อม 4
10 ประเสริฐ ยังปากน้ำ 4
11 พิชัย อุ่นนันกาศ 4
12 เอื้อมพร บัวสรวง 3
13 ไพรัช ตระการศิรินนท์ 3
14 สายสนม หลักทอง 2
15 ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว 2
16 เดชา เรืองอ่อน 2
17 อริศรา เจริญปัญญาเนตร 2
18 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 2
19 อุดม เกิดพิบูลย์ 2
20 ประณต นันทิยะกุล 2
21 สุดารัตน์ สุวรรณยิก 2
22 จันจิรา มันทเล 2
23 จิระ ปรังเขียว 2
24 เสน่ห์ ญาณสาร 2
25 ปกรณ์ วิชยานนท์ 2
26 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 2
27 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 2
28 ศิริพร สัจจานันท์ 2
29 ชยกฤต ม้าลำพอง 2
30 มนัส สุวรรณ 2
31 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
32 ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ 2
33 เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ 2
34 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
35 สุทิศา นพดลธิยากูล 2
36 กัญณัฏฐ์ สุนันตา 1
37 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 1
38 ภรภัทร อยู่เย็น 1
39 แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์ 1
40 ธัญรัศม์ สิทธิสวน 1
41 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
42 จีระศักดิ์ ดวงใจ 1
43 กฤษดา ขุ่ยอาภัย 1
44 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 1
45 ปรีชา เจ็งเจริญ 1
46 สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ 1
47 สอาด พากเพียร 1
48 วารุณี ศรีนาค 1
49 ลัดดา พรหมเมือง 1
50 จักรพรรณ ดารา 1
51 วสันต์ ศรีสิทธิสมบัติ 1
52 ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ 1
53 จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ 1
54 ปทุมพร ศรีวิชัย 1
55 ชาดา ศักดิ์รุ่งพงศากุล 1
56 อาภรณ์ ชัยออน 1
57 สุมาลี ไหวดี 1
58 นุชนารถ วดีศิริศักดิ์ 1
59 สุมัทนา ปังประเสริฐ 1
60 อิโต, ยูโกะ 1
61 ทากิซาวะ, โมโมโกะ 1
62 ประโลมใจ ลายภูคำ 1
63 น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ 1
64 ดวงกมล ดวงสุภา 1
65 สัมพันธ์ ช้างทอง 1
66 ฐาปนีย์ เครือระยา 1
67 พร พรมมหาราช 1
68 สุธินี เดชะตา 1
69 โศภชา นิโรธร 1
70 พระเหือง ตรา รัตนมุนี 1
71 ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ 1
72 รุ่งนภา ตาอินทร์ 1
73 นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ 1
74 นลินี อธิมา 1
75 ปิยะรัตน์ ทรัพย์มามูล 1
76 บัญชา จันทาทอง 1
77 ทัชชา ชาววังฆ้อง 1
78 ธนาถ อินทุ่ง 1
79 กชพรรณธ์ อ่อนสุวรรณ 1
80 นันท์ชพร การสมดี 1
81 อรวรรณ สิงเต 1
82 อัจฉรา ประจงกิจ 1
83 ไบร์, ฮาวเอี้ยน 1
84 ไพวัลย์ วงศ์พรหมศิลป์ 1
85 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2555 7
4 2554 6
5 2553 12
6 2552 21
7 2551 18
8 2550 5
9 2549 1
10 2548 1
11 2547 5
12 2546 1
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 1
16 2540 3
17 2537 1
18 2535 3
19 2534 2
20 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2 รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
4 การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
6 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
8 พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และระดับธรรมาภิบาลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
11 ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นำของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่
14 การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
15 ประสิทธิภาพการจัดการงานพัสดุของตำรวจภูธรภาค 5
ปี พ.ศ. 2554
16 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่:
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอันพึงประสงค์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
21 การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงานไทยในประเทศอังกฤษ :
ปี พ.ศ. 2553
22 การประเมินผลการนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
23 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยเถื่อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
25 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
26 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
27 โครงการการค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Human trafficking in second generation of migrants from Myanmar / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และน้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
28 ประเมินผลการบริหารจัดการการฝึกอบรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
29 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
30 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
31 พัฒนาการของรูปแบบเรือนไม้พื้นถิ่นและความเชื่อเกี่ยวกับเรือนไทเขินเปรียบเทียบระหว่างเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า กับอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
32 ลักษณะของผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
33 วัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชนของไทย
ปี พ.ศ. 2552
34 การประเมินผลการนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
35 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อหวยเถื่อนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
37 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
38 การค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
39 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดลำพูน
40 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ปีที่ 3) : จังหวัดเชียงใหม่
41 สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
42 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักศึกษา ต่อการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ
44 การประเมินผลการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
45 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
46 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด
47 คุณภาพชีวิตในการพำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาว เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
48 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
49 การจัดสวัสดิการของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
50 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
51 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
52 การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
53 การเปรียบเทียบค่านิยมทางจริยธรรม ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น
54 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
55 การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ปีที่ 3) : จังหวัดเชียงใหม่
57 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
58 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
59 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
60 แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
61 ช่องว่างทางสมรรถนะหลัก ของครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
62 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
63 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
64 รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการเขต 5
65 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด [มหาชน]
66 วัฒนธรรมองค์การของเทศบาลนครเชียงใหม่
67 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน
68 สมรรถนะในการปฏิบัติงานวิจัย ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69 กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ
70 การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
71 การประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
72 การประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
73 บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
74 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำพูน
75 สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
76 ดัชนีชี้วัดความสุขในครัวเรือนและชุมชนของประเทศไทย
77 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
78 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2548
79 ศักยภาพและผลกระทบของการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
80 ข้อจำกัดในการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยุชุมชน
81 การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน
82 บทบาทและคุณภาพชีวิตการทำงาน ของสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
83 บทบาทผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนของเทศบาล ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
84 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2546
85 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2544
86 การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2543
87 ผลกระทบของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
88 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในญี่ปุ่น : ศึกษากรณีแรงงานนอกกฎหมาย
ปี พ.ศ. 2540
89 คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในญี่ปุ่น : ศึกษากรณีแรงงานนอกกฎหมาย
90 ผลกระทบของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อประเทศไทย
91 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน : ศึกษาเปรียบเทียบภาวะเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2537
92 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน : ศึกษาเปรียบเทียบภาวะเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายต่างๆ
ปี พ.ศ. 2535
93 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
94 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ
95 การถ่ายเทแรงงานที่มีความรู้และทักษะสูงจากรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน ในช่วงปี พ.ศ.2528-2532
ปี พ.ศ. 2534
96 การถ่ายเทแรงงานที่มีความรู้ และทักษะสูงจากรัฐวิสาหกิจสู่ภาคเอกชน ในช่วงปี พ.ศ.2528-2532
97 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่สภาตำบลกับการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
98 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่สภาตำบลกับการปกครองท้องถิ่น
99 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม กรณีศึกษาอำเภอลับแล อำเภอท่าปลา และอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์