ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศกศิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ,
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกสุมภ์ สายจันทร์ 9
2 จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ 8
3 จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 7
4 กาญจนา โชคถาวร 7
5 สมศักดิ์ เกี่ยวกิ่งแก้ว 5
6 ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 5
7 นฤมล แก้วป้อม 4
8 สกาวพรรณ ธรรมคุณ 4
9 พิชัย อุ่นนันกาศ 4
10 จารุณี แก้วทอง 4
11 ประเสริฐ ยังปากน้ำ 4
12 ไพศิษฐ พวงสายใจ 4
13 ไพรัช ตระการศิรินนท์ 3
14 เอื้อมพร บัวสรวง 3
15 ฐิตินัฏฐ์ วรรณฤทธิ์ 2
16 เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ 2
17 สุรีย์ บุญญานุพงศ์ 2
18 มนัส สุวรรณ 2
19 ชยกฤต ม้าลำพอง 2
20 จิระ ปรังเขียว 2
21 สายสนม หลักทอง 2
22 ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว 2
23 เดชา เรืองอ่อน 2
24 อริศรา เจริญปัญญาเนตร 2
25 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
26 สุทิศา นพดลธิยากูล 2
27 จันจิรา มันทเล 2
28 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ 2
29 อุดม เกิดพิบูลย์ 2
30 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 2
31 เสน่ห์ ญาณสาร 2
32 ประณต นันทิยะกุล 2
33 สุดารัตน์ สุวรรณยิก 2
34 พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์ 2
35 ปกรณ์ วิชยานนท์ 2
36 ศิริพร สัจจานันท์ 2
37 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ 2
38 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
39 กรรณิการ์ เครือฟู 1
40 ภรภัทร อยู่เย็น 1
41 อิโต, ยูโกะ 1
42 อาภรณ์ ชัยออน 1
43 จีระศักดิ์ ดวงใจ 1
44 สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ 1
45 สุมาลี ไหวดี 1
46 ปรีชา เจ็งเจริญ 1
47 สอาด พากเพียร 1
48 แก้วกาญจน์ วิชัยรัตน์ 1
49 ธัญรัศม์ สิทธิสวน 1
50 กัญณัฏฐ์ สุนันตา 1
51 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 1
52 ปทุมพร ศรีวิชัย 1
53 ประเสริฐศักดิ์ อินทจักร์ 1
54 วสันต์ ศรีสิทธิสมบัติ 1
55 โศภชา นิโรธร 1
56 พระเหือง ตรา รัตนมุนี 1
57 อุดมโชค อาษาวิมลกิจ 1
58 ลัดดา พรหมเมือง 1
59 จักรพรรณ ดารา 1
60 สุมัทนา ปังประเสริฐ 1
61 วารุณี ศรีนาค 1
62 ญาณาธปป์ คำวิเศษ 1
63 ชาดา ศักดิ์รุ่งพงศากุล 1
64 นุชนารถ วดีศิริศักดิ์ 1
65 ดวงกมล ดวงสุภา 1
66 ฐาปนีย์ เครือระยา 1
67 สัมพันธ์ ช้างทอง 1
68 นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ 1
69 นลินี อธิมา 1
70 อรวรรณ สิงเต 1
71 ประโลมใจ ลายภูคำ 1
72 ทากิซาวะ, โมโมโกะ 1
73 รุ่งนภา ตาอินทร์ 1
74 ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ 1
75 สุธินี เดชะตา 1
76 พร พรมมหาราช 1
77 น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ 1
78 อัจฉรา ประจงกิจ 1
79 ไบร์, ฮาวเอี้ยน 1
80 ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร 1
81 ธนาถ อินทุ่ง 1
82 จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ 1
83 กฤษดา ขุ่ยอาภัย 1
84 พงษ์ชัย แสนมโน 1
85 ทัชชา ชาววังฆ้อง 1
86 บัญชา จันทาทอง 1
87 ไพวัลย์ วงศ์พรหมศิลป์ 1
88 นันท์ชพร การสมดี 1
89 กชพรรณธ์ อ่อนสุวรรณ 1
90 ปิยะรัตน์ ทรัพย์มามูล 1
91 ดำเกิง ลักษณะโยธิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 6
3 2555 7
4 2554 6
5 2553 7
6 2552 13
7 2551 15
8 2550 1
9 2548 1
10 2547 5
11 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสุขในการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
2 รูปแบบและกระบวนการสู่ความสำเร็จในการป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษาบ้านดอกบัว ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการศึกษาภาวะผู้นำในชุมชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่สูง
4 การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
5 การบริหารจัดการวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
6 คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
8 พฤติกรรมในการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของครัวเรือน ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่
10 การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และระดับธรรมาภิบาลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่
11 ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นำของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น
12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจริยธรรมของข้าราชการตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่
14 การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
15 ประสิทธิภาพการจัดการงานพัสดุของตำรวจภูธรภาค 5
ปี พ.ศ. 2554
16 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมือง กับพฤติกรรมการเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่:
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นอันพึงประสงค์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
20 การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
21 การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงานไทยในประเทศอังกฤษ :
ปี พ.ศ. 2553
22 โครงการการค้ามนุษย์ในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Human trafficking in second generation of migrants from Myanmar / เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ และน้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
23 ประเมินผลการบริหารจัดการการฝึกอบรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
24 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน
25 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
26 พัฒนาการของรูปแบบเรือนไม้พื้นถิ่นและความเชื่อเกี่ยวกับเรือนไทเขินเปรียบเทียบระหว่างเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า กับอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
27 ลักษณะของผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
28 วัฒนธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐบาลและเอกชนของไทย
ปี พ.ศ. 2552
29 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองและนักศึกษา ต่อการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ
31 การประเมินผลการบริหารงาน ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
32 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
33 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำ ของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ลักกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด
34 คุณภาพชีวิตในการพำนักระยะยาวของชาวญี่ปุ่นในของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาว เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
35 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
36 การจัดสวัสดิการของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
37 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง
38 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
39 การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
40 การเปรียบเทียบค่านิยมทางจริยธรรม ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น
41 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
42 การประเมินสมรรถนะของบัณฑิต คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
44 แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
45 ช่องว่างทางสมรรถนะหลัก ของครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
46 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
47 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
48 รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการเขต 5
49 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด [มหาชน]
50 วัฒนธรรมองค์การของเทศบาลนครเชียงใหม่
51 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน
52 สมรรถนะในการปฏิบัติงานวิจัย ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53 กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ
54 การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
55 การประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
56 การประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
57 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
58 ศักยภาพและผลกระทบของการพำนักระยะยาวของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
59 ข้อจำกัดในการจัดตั้งและการดำเนินงานวิทยุชุมชน
60 การประเมินความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน
61 บทบาทและคุณภาพชีวิตการทำงาน ของสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
62 บทบาทผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำชุมชนของเทศบาล ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
63 ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับการพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดแพร่