ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เล็ก อุตตมะศิล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lek Utamasil 10
2 สิริพรรณ นิลไพรัช 5
3 ไพพรรณ สันติสุข 4
4 Paritud Bhandhubangyong 2
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ 2
7 สุขเกษม กังวานตระกูล 2
8 Paiparn Santisuk 2
9 อมร เพชรสม 2
10 Siripan Nilpairach 2
11 Amorn Petsom 2
12 Reinhard Conradt 1
13 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 1
14 Somkid Thongsila 1
15 พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช 1
16 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 1
17 Dawan Wiwattanadate 1
18 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 1
19 Somchai Tiemboonprasert 1
20 สุมาลี วงศ์จันทร์ 1
21 สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์ 1
22 ศิริพร ชยุติพันธ์ 1
23 Wikrom Vajragupta 1
24 วิกรม วัชระคุปต์ 1
25 Pongsak Wiwattanadate 1
26 Sukasem Kangwantrakool 1
27 ธำรง เมธาศิริ 1
28 ประไพพรรณ ฉันธิกุล 1
29 Pibul Itiravivong 1
30 พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 1
31 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
32 อำพน วัฒนรังสรรค์ 1
33 Thamrong Methasiri 1
34 Mongkol Uma 1
35 สมชาย เทียมบุญประเสริฐ 1
36 มงคล อุมา 1
37 ประพันธ์ โชคอัมพรทรัพย์ 1
38 Ampon Wattanarangsan 1
39 สมคิด ทองศิลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2542 3
2 2541 5
3 2540 2
4 2539 2
5 2538 2
6 2536 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2542
1 การศึกษาผลิตตัวล่อไฟฟ้า
2 การสำรวจและวางแผนการวิจัยและพัฒนาทางด้านเซรามิกส์
3 การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ Alumina Ceramics
ปี พ.ศ. 2541
4 การผลิตแก้วซิลิกาความบริสุทธิ์สูงโดยเทคนิคไฮโดรเจล
5 การจัดตั้งหน่วยวิจัยพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกส์
6 การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม สำหรับโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กลุ่มที่ 2
7 โครงการลวดไฟฟ้า (Electrical Heating Element) ในเตาเผาอุณหภูมิสูงสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณี : รายงานฉบับสมบูรณ์
8 การเตรียมโลหะผสมอะลูมิเนียม-แลนทานัมด้วยวิธีแยกด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2540
9 ผลของดินขาวต่อการเตรียมและขึ้นรูปแผ่นรองวงจรเนื้ออลูมินา ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายด้วยวิธีด็อกเตอร์เบลด
10 การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอะลูมินา-ไททาเนียมคาร์ไบด์ โดยการอัดขึ้นรูปด้วยความดันที่เท่ากันทุกทิศทางภายใต้อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2539
11 การผลิต Sand Blast Tube โดยใช้วิธี Isostatic-Pressing
12 การศึกษาสถานภาพและเทคโนโลยีของชิ้นส่วน Cutting tool ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
13 การสังเคราะห์เหล็กออกไซด์ r-Fe2O3 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเทปบันทึกเสียง
14 วิธีการเตรียมและขึ้นรูปอลูมินาเซรามิกสำหรับฉนวนหัวเทียน ด้วยวิธีโคลด์ไอโซสแททิกเพรสซิ่ง
ปี พ.ศ. 2536
15 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบดีบุก/หรือพลาสติกในทางอุตสาหกรรมเคลือบผิวแก้ว
16 การผลิตแผ่นรองรับอะลูมินาสำหรับใช้งานไมโครอิเล็กทรอนิคส์