ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เล็ก สีคง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 5
8 2549 6
9 2548 2
10 2547 1
11 2545 3
12 2535 1
13 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การสังเคราะห์ฟิล์มบางของวัสดุผสมที่มีทังสเตนออกไซด์เป็นองค์ประกอบเพื่อใช้ ในอุปกรณ์อิเล็กโทรโครมิก
2 การออกแบบและสร้างเซลล์ลอยแร่ที่ใช้ลม
3 การสังเคราะห์ฟิล์มอิเล็กโทรโครมิกของทังสเตนไตรออกไซด์เจือซิลเวอร์ออโธฟอสเฟตและกราฟีน
ปี พ.ศ. 2558
4 การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม
5 การสังเคราะห์ฟิล์มหลายหน้าที่ระดับนาโนสำหรับกระจกประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2557
6 การสังเคราะห์อนุภาคเงินบนฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจือไนโตรเจนร่วมกับซัลเฟอร์ที่เคลือบบนใยแก้วเพื่อบำบัดน้ำดื่ม
ปี พ.ศ. 2556
7 การสังเคราะห์ฟิล์มหลายหน้าที่ระดับนาโนสำหรับกระจกประหยัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2552
8 การสังเคราะห์ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเลนส์
9 การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
ปี พ.ศ. 2551
10 วัสดุผสมระหว่างยางคอมปาว์ดและท่อนาโนคาร์บอน
11 การสังเคราะห์วัสดุเซรามิกผสม อะลูมินา-ซิลิกอนคาร์ไบด์จากดินขาว
ปี พ.ศ. 2550
12 บรอนซ์ที่หล่อลื่นตัวเอง
13 ประสิทธิภาพปฏิกิริยาโฟโตแคตาลิสต์ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่โด๊ปด้วยสารเดิม
14 การพัฒนาสารเคลือบผิว TIO2/xly
15 การพัฒนาวัสดุผสมนาโนระหว่างโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วและท่อนาโนคาร์บอน
16 การพัฒนาซีเรียมออกไซด์ที่มีพื้นที่ผิวและเสถียรภาพสูง เพื่อใช้ประโยชน์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์แข็ง
ปี พ.ศ. 2549
17 การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุน
18 วัสดุป้องกันรังสีแกมมาที่ทำมาจากยางธรรมชาติผสมกับผงแม่เหล็กเฟอร์ไรต์
19 อิทธิพลของตัวแปรในกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของอะลูมิเนียมหล่อ Al-7%Si (โดยน้ำหนัก) ที่หลอมจากกระป๋องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เปรียบเทียบกับอะลูมิเนียมหล่อเกรด A356 (Al-7%Si-0.3%Mg) ที่หลอมจากอะลูมิเนียมใหม่
20 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนสำหรับทำความสะอาดตัวเอง
21 การพัฒนาวัสดุเคลือบนาโนชนิดโฟโตแคตาลิสต์
22 สมบัติยางธรรมชาติที่ผสมท่อนาโนคาร์บอนและนาโนเคลย์
ปี พ.ศ. 2548
23 การผลิตโลหะผสมจำรูป NiT ด้วยวิธีโลหะผสมเชิงกล
24 การเสริมแรงยางธรรมชาติด้วยผงอนุภาคหินปูนขนาดละเอียดกว่า 1 ไมครอน
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาเครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์สั้น
ปี พ.ศ. 2545
26 การออกแบบและสร้างเครื่องแก๊สอะตอมไมเซอร์ สำหรับผลิตผงโลหะ
27 การเตรียมอุปกรณ์การหลอมเพื่อหลอมโลหะสำหรับเครื่องแก๊สอะตอมไมเซอร์และการผลิตผงโลหะผสม
28 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะผสมเชิงกล
ปี พ.ศ. 2535
29 การออกแบบและสร้าง เครื่องลอยแร่แบบคอลัมน์