ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เล็ก สมบัติ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Lek Sombat
- เล็ก สมบัติ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 14
2 ภาวนา พัฒนศรี 8
3 ระพีพรรณ คำหอม 6
4 ยุพา วงศ์ไชย 6
5 วรรณธิดา รอดเนียม 4
6 สายจิตร สิงหเสนี 4
7 นิภา ส. ตุมรสุนทร 4
8 สุดสงวน สุธีสร 4
9 ธนิกานต์ ศักดาพร 2
10 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
11 จิราลักษณ์ จงสถิตย์มั่น 2
12 จิรา สาครพันธ์ 2
13 สมบัติ พรมพันห่าว 1
14 วิไลพร ขาวสุข 1
15 อุมาพร สุระพงศ์ทวี 1
16 ศราวุธ ไชยทองพันธ์ 1
17 พิศมัย สุวรรณรังษี 1
18 ฐานิต หิรัญคุปต์ 1
19 วิภาวดี มุทะสินธุ์ 1
20 สุฑาวรรณ์ ไชยมูล 1
21 วีรยา เอี่ยมวิบูลย์ 1
22 วรรณะ เวชพราหมณ์ 1
23 กุสุมา พนอนุอุดมสุข 1
24 วิมล จันทร 1
25 ณิชานันท์ ไชโย 1
26 สุณิสา เลิศภควัต 1
27 ปรารีย์ ยอดมณี 1
28 พระธนธร คุณาราโม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 11
2 2551 7
3 2550 1
4 2549 1
5 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดีของครอบครัวและชุมชนชนบทไทย
2 ความคิดเห็นของพนักงานต่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทแปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด
3 การรับรู้และความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อการทำหน้าที่ของสภาข้าราชการ
4 แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการกองทุนผู้สูงอายุ
5 ทัศนะต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลาง)
6 ทัศนะของข้าราชการกองทัพบกต่อนโยบายของกองทัพในการส่งเสริมความก้าวหน้าของกำลังพล
7 แรงจูงใจและความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สังกัดกลุ่มที่ 3)
8 การรับรู้และปัญหาในขั้นตอนการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
9 การเพิ่มความสามารถในพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตำรวจ
10 การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม
11 แนวทางการจัดบริการด้วยการสนับสนุนทางสังคมสำหรับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในภาวะวิกฤตของ โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2551
12 ความพร้อมในการทำงานเป็นทีมของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
13 ทัศนะของพนักงานต่อความมั่นคงในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 สัมพันธภาพของครอบครัวที่มีผลต่อการจัดการปัญหาเนื่องจากการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
15 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครนายก
16 แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี
17 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
18 การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสมาชิกเครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต
ปี พ.ศ. 2550
19 การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรบ้านโป่งเก้งพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2549
20 ภาวะการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวในปัจจุบัน