ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เลอสรวง เมฆสุต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เลอสรวง เมฆสุด
- เลอสรวง เมฆสุต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 7
3 ธีระชัย สายแก้ว 5
4 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 3
5 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
6 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 3
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
8 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 2
9 ณัฐพงศ์ อิ่มแสงจันทร์ 2
10 คุณิตา ทองน้อย 2
11 เอกพร แจ่มกระจ่าง 2
12 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
13 ปราโมทย์ คมวงศ์วิวัฒน์ 1
14 นฤมล ชูบัวทอง 1
15 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
16 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
17 สมพร สมเจริญศิลป์ 1
18 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
19 สมฤทัย ขุนโสภา 1
20 ธาดา เท้นประเสริฐ 1
21 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 1
22 จินดารัตน์ สมุทร์จารินทร์ 1
23 สมิทธ์ ฉัตรภูติ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 เพียรพรรค ทัศคร 1
26 สุเมธ ชวเดช 1
27 จารุวรรณ บัติปัน, 2523- 1
28 ชัยวัฒน์ พรหมภูเบศร์ 1
29 อนุพัฒน์ วรดิถี 1
30 ปาจรีย์ ตั้งผดุงรัชต์ 1
31 ปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
33 ชลธิชา อมรสิริรัตน์ 1
34 พนิตนาฏ จิระสถิตย์ 1
35 จุฑาภรณ์ สิงห์สู่ถ้ำ 1
36 ปณิธาน ธูปถมพงศ์ 1
37 พล สาเกทอง 1
38 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
39 อันธิการ์ วรรณะ 1
40 อนุกูล วัฒนสุข 1
41 ชลัท ธีรฐิตยางกูร 1
42 วรพัฒน์ อรรถยุกติ 1
43 จารุณี ไกรแก้ว 1
44 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
45 พรทิพย์ แก้ววรานนท์ชัย 1
46 มาวิน ปูนอน 1
47 ธีรพจน์ โกราษฎร์ 1
48 รุ่งทิพย์ สิริมิตตานนท์ 1
49 ชัยณรงค์ หาญชนะ 1
50 เก็จวลี พฤกษาทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 7
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2539 1
15 2537 1
16 2534 1
17 2533 1
18 2532 1
19 2529 1
20 2528 2
21 2526 2
22 2525 1
23 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลเชิงเร่งปฏิกิริยาของโลหะแอลคาไล และแอลคาไลน์เอิร์ทที่ดูดซับบนวัสดุเบดต่อการรีฟอร์มน้ำมันทาร์ด้วยไอน้ำ
2 ผลของตัวรองรับต่อแกซิฟิเคชันของพลาสติกบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
3 ผลของตัวแปรดำเนินการต่อการปล่อยแก๊สระหว่างการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในหม้อกำเนิดไอน้ำฟลูอิไดซ์เบสแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2553
4 แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
5 การออกแบบไซโคลนสำหรับอนุภาคของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
6 การผลิตไอน้ำจากเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
7 แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
8 การออกแบบไซโคลนสำหรับอนุภาคของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2552
9 แผนพัฒนาด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2549-2554) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
10 ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
11 แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวล
12 ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
13 แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวล
ปี พ.ศ. 2551
14 การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากกระบวนการแกซิฟิเคชัน-ไพโรไลซิส ของขยะพลาสติก
16 ผลของแร่ธาตุต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของชีวมวล
17 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
18 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
19 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
20 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
21 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2549
22 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
23 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
ปี พ.ศ. 2548
24 ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2547
25 การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
26 ไพโรไลซิสของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
27 พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล
28 การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2546
29 อุทกพลศาสตร์ของอนุภาคถ่านหินในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
30 อุทกพลศาสตร์ของอนุภาคถ่านหินในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2545
31 การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง
ปี พ.ศ. 2544
32 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพของฟองและประสิทธิภาพของระบบฟองลอย
33 การวัดโฮลด์อัพของเฟสกระจายโดยเทคนิคอัลทราโซนิก สำหรับการสกัดอะซิโตนในเครื่องสกัดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2543
34 การประยุกต์การควบคุมด้วยแบบจำลองเจเนริกร่วมกับคาลมานฟิลเตอร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่องที่มีปฏิกิริยาคายความร้อน
ปี พ.ศ. 2542
35 เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2539
36 การประยุกต์โมเดลออบเซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมการกลั่นแบบกะ ของสารสององค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2537
37 ระบบควบคุมการเผาไหม้ก๊าซในเตาเผาแบบดราฟท์ดาวน์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2534
38 แบบจำลองของการก๊าซซิฟิเคชันจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
39 การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
40 การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในคอลัมน์แบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2529
41 การศึกษาการนำถ่านหินบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา
ปี พ.ศ. 2528
42 ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย
43 การศึกษาการนำถ่านบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
44 การผลิตทองแดงจากแร่ทองแดงเปอร์เซนต์ต่ำ โดยกรรมวิธีทางไฮโดรเมตัลเลอยี
45 การวัดสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสารในคอลัมน์สกัดของเหลวด้วย ของเหลวแบบพ่นกระจาย
ปี พ.ศ. 2525
46 อิทธิพลของสารชอบผิวต่อการถ่ายเทออกซิเจนในถังกวน