ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เลอสรวง เมฆสุต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เลอสรวง เมฆสุด
- เลอสรวง เมฆสุต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพันธ์ คูชลธารา 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 7
3 ธีระชัย สายแก้ว 5
4 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ 3
7 พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ 3
8 ณัฐพงศ์ อิ่มแสงจันทร์ 2
9 เอกพร แจ่มกระจ่าง 2
10 สุชญา นิติวัฒนานนท์ 2
11 คุณิตา ทองน้อย 2
12 ทัศนัย องค์กบิลย์ 1
13 เพียรพรรค ทัศคร 1
14 จารุณี ไกรแก้ว 1
15 เก็จวลี พฤกษาทร 1
16 วรพัฒน์ อรรถยุกติ 1
17 ปริญญวัฒน์ ธงศรีเจริญ 1
18 มาวิน ปูนอน 1
19 พรทิพย์ แก้ววรานนท์ชัย 1
20 สมพร สมเจริญศิลป์ 1
21 ประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก 1
22 ปราโมทย์ คมวงศ์วิวัฒน์ 1
23 ธาดา เท้นประเสริฐ 1
24 ปาจรีย์ ตั้งผดุงรัชต์ 1
25 ชัยณรงค์ หาญชนะ 1
26 ปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง 1
27 สมฤทัย ขุนโสภา 1
28 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
29 นฤมล ชูบัวทอง 1
30 เอกสิทธิ์ สกุลการค้า 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 จินดารัตน์ สมุทร์จารินทร์ 1
33 สมิทธ์ ฉัตรภูติ 1
34 ไม่มีข้อมูล 1
35 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 1
36 สุเมธ ชวเดช 1
37 จารุวรรณ บัติปัน, 2523- 1
38 ชัยวัฒน์ พรหมภูเบศร์ 1
39 อนุพัฒน์ วรดิถี 1
40 พล สาเกทอง 1
41 วรเดช เพริศพรายวงศ์ 1
42 อนุกูล วัฒนสุข 1
43 ชลัท ธีรฐิตยางกูร 1
44 ธีรพจน์ โกราษฎร์ 1
45 พนิตนาฏ จิระสถิตย์ 1
46 ชลธิชา อมรสิริรัตน์ 1
47 อันธิการ์ วรรณะ 1
48 ปณิธาน ธูปถมพงศ์ 1
49 จุฑาภรณ์ สิงห์สู่ถ้ำ 1
50 รุ่งทิพย์ สิริมิตตานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 5
3 2552 4
4 2551 1
5 2550 6
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 4
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2542 1
14 2539 1
15 2537 1
16 2534 1
17 2533 1
18 2532 1
19 2529 1
20 2528 2
21 2526 2
22 2525 1
23 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลเชิงเร่งปฏิกิริยาของโลหะแอลคาไล และแอลคาไลน์เอิร์ทที่ดูดซับบนวัสดุเบดต่อการรีฟอร์มน้ำมันทาร์ด้วยไอน้ำ
2 ผลของตัวรองรับต่อแกซิฟิเคชันของพลาสติกบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล
3 ผลของตัวแปรดำเนินการต่อการปล่อยแก๊สระหว่างการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในหม้อกำเนิดไอน้ำฟลูอิไดซ์เบสแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2553
4 แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
5 การออกแบบไซโคลนสำหรับอนุภาคของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
6 การผลิตไอน้ำจากเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
7 แกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจนของพลาสติกผสมในเครื่องปฏิกรณ์เบดนิ่ง
8 การออกแบบไซโคลนสำหรับอนุภาคของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2552
9 ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
10 แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวล
11 ผลของชนิดชีวมวลต่อการปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ ในเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
12 แกซิฟิเคชันของพลาสติกโดยใช้ไพโรไลซ์ชาร์จากชีวมวล
ปี พ.ศ. 2551
13 การจำลองซีเอฟดีของแกซิฟายเออร์ฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2550
14 ผลของแร่ธาตุต่อการสลายตัวด้วยความร้อนของชีวมวล
15 แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันร่วมกับการเผาไหม้ของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
16 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวล
17 ผลขององค์ประกอบทางเคมีของชีวมวลต่อไพโรไลซิสและการเผาไหม้
18 แก๊สสังเคราะห์จากขยะพลาสติกโดยแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำและออกซิเจน
19 การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2549
20 ผลของแร่ธาตุต่อแกซิฟิเคชันร่วมของถ่านหินและชีวมวล
21 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3
ปี พ.ศ. 2548
22 ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2547
23 การควบคุมการปล่อยแก๊สของการเผาไหม้ถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
24 ไพโรไลซิสของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
25 พฤติกรรมการไหลของแก๊สและของแข็งในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนที่มีลูปซีล
26 การเผาไหม้เชื้อเพลิงผสมถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2546
27 อุทกพลศาสตร์ของอนุภาคถ่านหินในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
28 อุทกพลศาสตร์ของอนุภาคถ่านหินในเครื่องฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2545
29 การออกแบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน: ผลของลักษณะแอลวาล์วในการไหลที่อุณหภูมิห้อง
ปี พ.ศ. 2544
30 ความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพของฟองและประสิทธิภาพของระบบฟองลอย
31 การวัดโฮลด์อัพของเฟสกระจายโดยเทคนิคอัลทราโซนิก สำหรับการสกัดอะซิโตนในเครื่องสกัดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2543
32 การประยุกต์การควบคุมด้วยแบบจำลองเจเนริกร่วมกับคาลมานฟิลเตอร์ สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ถังกวนแบบต่อเนื่องที่มีปฏิกิริยาคายความร้อน
ปี พ.ศ. 2542
33 เทคนิคอัลทราโซนิกสำหรับวัดค่าโฮลด์อัพในคอลัมน์สกัดแบบจานหมุน
ปี พ.ศ. 2539
34 การประยุกต์โมเดลออบเซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมการกลั่นแบบกะ ของสารสององค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2537
35 ระบบควบคุมการเผาไหม้ก๊าซในเตาเผาแบบดราฟท์ดาวน์ด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2534
36 แบบจำลองของการก๊าซซิฟิเคชันจากถ่านไม้ในฟลูอิไดซ์เบด
ปี พ.ศ. 2533
37 การควบคุมการเผาไหม้ถ่านหินในฟลูอิไดซ์เบดด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2532
38 การดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในคอลัมน์แบบพัลส์
ปี พ.ศ. 2529
39 การศึกษาการนำถ่านหินบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา
ปี พ.ศ. 2528
40 ระบบการใช้ถ่านลิกไนท์โดยการเผาไหม้ในเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด : รายงานวิจัย
41 การศึกษาการนำถ่านบดละเอียดมาใช้ในเตาเผา : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
42 การผลิตทองแดงจากแร่ทองแดงเปอร์เซนต์ต่ำ โดยกรรมวิธีทางไฮโดรเมตัลเลอยี
43 การวัดสัมประสิทธิ์การถ่ายเทมวลสารในคอลัมน์สกัดของเหลวด้วย ของเหลวแบบพ่นกระจาย
ปี พ.ศ. 2525
44 อิทธิพลของสารชอบผิวต่อการถ่ายเทออกซิเจนในถังกวน