ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เลหล้า ตรีเอกานุกูล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไตหย่า บ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
2 การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุในกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่-ไทลื้อ ไตหย่า และไทยวน ในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
3 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาสังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา สำนักวิชาสังคมศาสตร์
4 นิเวศวิทยาทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของคนเชียงแสนในช่วงปี พ.ศ. 2500-2553
ปี พ.ศ. 2554
5 รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในรายวิชาไทยศึกษาสำหรับครูสังคมศึกษา
6 กิจกรรมพึ่งตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไตหย่า หมู่บ้านน้ำบ่อขาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7 การดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไตหย่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและต้องกลับมาเรียนซ้ำ ในรายวิชาท้องถิ่นไทย
9 การแก้ไขปัญหาเอดส์ : กรณีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2549
10 การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทย และผลกระทบของการถูกจำกัดสิทธิ์ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลไร้สัญชาติไทยชาวไทยใหญ่ จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2544
11 แนวทางการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย