ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 เมธิน ผดุงกิจ 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 สงครามชัย ลีทองดี 1
12 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
13 ชาติไทย แก้วทอง 1
14 ทองใบ บุษกร 1
15 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
16 นงนิตย์ มรกต 1
17 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
18 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
19 อนุชิตา มุ่งงาม 1
20 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
21 ปิยมาศ นานอก 1
22 จันทิมา พลพินิจ 1
23 วรรณา กาญจนมยูร 1
24 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
25 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
26 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
27 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
28 ชูศรี ตลับมุข 1
29 พัฒนพล มีนา 1
30 ชฎาพร เสนาคุณ 1
31 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
32 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
33 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
34 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
35 บรรจบ วันโน 1
36 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
37 ชวลิต บุญปก 1
38 ดรุณี บุญชารี 1
39 สมชาย แก้ววังชัย 1
40 นเรศ มีโส 1
41 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
42 Reon Somana 1
43 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
44 สุนันท์ สายกระสุน 1
45 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
46 สุกัญญา ลีทองดี 1
47 มนตรี ทองมูล 1
48 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
49 นวลอนงค์ นาคคง 1
50 สมเสาวนุช จมูศรี 1
51 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
52 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
53 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
54 กชพร สิงหะหล้า 1
55 ปรีชา ประเทพา 1
56 วราวุธ สุธีธร 1
57 นริศ สินศิริ 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
60 ธวัชชัย ชมศิริ 1
61 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
62 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
63 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
64 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
65 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
66 ถวิล ชนะบุญ 1
67 รักฤดี สารธิมา 1
68 ศรัณยู คำเมือง 1
69 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
70 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท