ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 ทองใบ บุษกร 1
10 สมชาย แก้ววังชัย 1
11 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
12 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
13 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
14 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
15 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
16 เมธิน ผดุงกิจ 1
17 วรรณา กาญจนมยูร 1
18 ปิยมาศ นานอก 1
19 ชาติไทย แก้วทอง 1
20 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
21 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
22 สงครามชัย ลีทองดี 1
23 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
24 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
25 สมเสาวนุช จมูศรี 1
26 พัฒนพล มีนา 1
27 นวลอนงค์ นาคคง 1
28 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
29 กชพร สิงหะหล้า 1
30 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
31 ชฎาพร เสนาคุณ 1
32 ชูศรี ตลับมุข 1
33 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 ชวลิต บุญปก 1
35 จันทิมา พลพินิจ 1
36 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
37 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
38 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
39 ดรุณี บุญชารี 1
40 บรรจบ วันโน 1
41 ปรีชา ประเทพา 1
42 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
43 วราวุธ สุธีธร 1
44 ถวิล ชนะบุญ 1
45 รักฤดี สารธิมา 1
46 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
47 สุกัญญา ลีทองดี 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
50 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
51 มนตรี ทองมูล 1
52 Reon Somana 1
53 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
54 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
57 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
58 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
59 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
60 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
61 อนุชิตา มุ่งงาม 1
62 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
63 ธวัชชัย ชมศิริ 1
64 นเรศ มีโส 1
65 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
66 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
67 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
68 นริศ สินศิริ 1
69 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
70 นงนิตย์ มรกต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท