ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 นงนิตย์ มรกต 1
10 ปิยมาศ นานอก 1
11 จันทิมา พลพินิจ 1
12 ชาติไทย แก้วทอง 1
13 อนุชิตา มุ่งงาม 1
14 เมธิน ผดุงกิจ 1
15 วรรณา กาญจนมยูร 1
16 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
17 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
18 ธวัชชัย ชมศิริ 1
19 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
20 สงครามชัย ลีทองดี 1
21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
22 บรรจบ วันโน 1
23 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
24 ทองใบ บุษกร 1
25 ดรุณี บุญชารี 1
26 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
27 ชวลิต บุญปก 1
28 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
29 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
30 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
31 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
32 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
33 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
34 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
35 นเรศ มีโส 1
36 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
37 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
38 สมชาย แก้ววังชัย 1
39 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
40 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
41 กชพร สิงหะหล้า 1
42 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
43 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
44 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
45 Reon Somana 1
46 มนตรี ทองมูล 1
47 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
48 นวลอนงค์ นาคคง 1
49 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
50 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
51 ชูศรี ตลับมุข 1
52 ชฎาพร เสนาคุณ 1
53 สมเสาวนุช จมูศรี 1
54 พัฒนพล มีนา 1
55 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
56 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
57 ศรัณยู คำเมือง 1
58 รักฤดี สารธิมา 1
59 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
60 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
61 นริศ สินศิริ 1
62 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
63 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
64 ถวิล ชนะบุญ 1
65 สุกัญญา ลีทองดี 1
66 สุนันท์ สายกระสุน 1
67 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
68 ปรีชา ประเทพา 1
69 วราวุธ สุธีธร 1
70 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท