ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
10 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
11 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
12 ดรุณี บุญชารี 1
13 สมชาย แก้ววังชัย 1
14 ชวลิต บุญปก 1
15 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
16 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
17 สงครามชัย ลีทองดี 1
18 เมธิน ผดุงกิจ 1
19 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
20 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
21 ทองใบ บุษกร 1
22 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
23 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
24 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
25 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
26 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
27 กชพร สิงหะหล้า 1
28 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
29 มนตรี ทองมูล 1
30 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
31 นวลอนงค์ นาคคง 1
32 สมเสาวนุช จมูศรี 1
33 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
34 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
35 ชาติไทย แก้วทอง 1
36 ชูศรี ตลับมุข 1
37 พัฒนพล มีนา 1
38 ชฎาพร เสนาคุณ 1
39 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
40 อนุชิตา มุ่งงาม 1
41 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
42 ถวิล ชนะบุญ 1
43 รักฤดี สารธิมา 1
44 ศรัณยู คำเมือง 1
45 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
46 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
47 วราวุธ สุธีธร 1
48 ปรีชา ประเทพา 1
49 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
50 Reon Somana 1
51 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
52 สุนันท์ สายกระสุน 1
53 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
54 สุกัญญา ลีทองดี 1
55 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
56 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
57 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
58 บรรจบ วันโน 1
59 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
60 นงนิตย์ มรกต 1
61 ปิยมาศ นานอก 1
62 จันทิมา พลพินิจ 1
63 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
64 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
65 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
66 นริศ สินศิริ 1
67 นเรศ มีโส 1
68 ธวัชชัย ชมศิริ 1
69 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
70 วรรณา กาญจนมยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท