ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรือน สมณะ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลยา สุทธิขำ 4
2 สุริทอง ศรีสะอาด 2
3 บังอร กองอิ้ม 2
4 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
5 วรากร สีโย 2
6 ศุภชัย สมัปปิโต 2
7 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
8 รพีพร ช่ำชอง 2
9 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
10 นงนิตย์ มรกต 1
11 อนุชิตา มุ่งงาม 1
12 ปิยมาศ นานอก 1
13 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
14 วรรณา กาญจนมยูร 1
15 จันทิมา พลพินิจ 1
16 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
17 นเรศ มีโส 1
18 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
19 ธวัชชัย ชมศิริ 1
20 ชาติไทย แก้วทอง 1
21 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
22 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
23 บรรจบ วันโน 1
24 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
25 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
26 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
27 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
28 ดรุณี บุญชารี 1
29 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
30 ชวลิต บุญปก 1
31 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
32 สมชาย แก้ววังชัย 1
33 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
34 สงครามชัย ลีทองดี 1
35 นริศ สินศิริ 1
36 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
37 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
38 ทองใบ บุษกร 1
39 เมธิน ผดุงกิจ 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 จิดาภา ผูกพันธ์ 1
42 นวลอนงค์ นาคคง 1
43 วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ 1
44 กชพร สิงหะหล้า 1
45 ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ 1
46 พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม 1
47 สมเสาวนุช จมูศรี 1
48 พัฒนพล มีนา 1
49 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
50 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
51 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
52 มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย 1
53 ชฎาพร เสนาคุณ 1
54 ชูศรี ตลับมุข 1
55 มนตรี ทองมูล 1
56 Reon Somana 1
57 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
58 ถวิล ชนะบุญ 1
59 รักฤดี สารธิมา 1
60 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
61 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
62 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
63 วราวุธ สุธีธร 1
64 ปรีชา ประเทพา 1
65 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
66 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
67 สุนันท์ สายกระสุน 1
68 สุกัญญา ลีทองดี 1
69 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
70 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 3
7 2548 2
8 2546 2
9 2544 1
10 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 -
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
3 การศึกษาผลการกดจุดบำบัดต่อองศาความเคลื่อนไหวของข้อเข่า ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ปี พ.ศ. 2553
4 Numerical experiment of air pollutant concentration in the street tunnel.
5 -
ปี พ.ศ. 2551
6 -
ปี พ.ศ. 2550
7 Sericin and Fibroin Changes in Silk Fibers of Nang-lai, Kinshu x Showa and Eri Silkworm at Various Intervals of Silk Spinning
8 -
9 การเตรียมแผ่นไหมจากหนอนพันธุ์ไทยพื้นเมือง [นางลาย] เพื่อใช้เป็นวัสดุค้ำจุน สำหรับการวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2549
10 Microvascularization of Thalamus and Metathalamus in Common Tree Srew (Tupaia glis)
11 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
12 -
ปี พ.ศ. 2548
13 Types of vascular wall as related to vasa vasorum in common tree shrew (Tupaia glis)
14 -
ปี พ.ศ. 2546
15 Microscopic anatomy of the orbital Harderian gland in the common tree shrew (Tupaia glis)
16 -
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษากายวิภาคอย่างละเอียดของหลอดเลือดภายในเนื้อเยื้อและอวัยวะของระบบประสาท