ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
8 นิชธิมา แพ่งนคร 1
9 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
10 วัชรา กาญจนรัช 1
11 สุนันท์ สายกระสุน 1
12 วัลยา สุทธิขำ 1
13 ปรีชา ประเทพา 1
14 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
15 ปารณีย์ บุญไชย 1
16 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
17 สุกัญญา ลีทองดี 1
18 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
19 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
20 ขนิษฐา สมตระกูล 1
21 ปิยะพร แสนสุข 1
22 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
23 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
24 กฤษกร ปาสาใน 1
25 ยศฐา ศรีเทพ 1
26 ราตรี แมนไธสง 1
27 รพีพร ช่ำชอง 1
28 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
29 ถวิล ชนะบุญ 1
30 สุริทอง ศรีสะอาด 1
31 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
32 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
33 ธวัชชัย ชมศิริ 1
34 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
35 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
36 นงนิตย์ มรกต 1
37 บังอร กองอิ้ม 1
38 อนุชิตา มุ่งงาม 1
39 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
40 นเรศ มีโส 1
41 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
42 ศรัณยู คำเมือง 1
43 รักฤดี สารธิมา 1
44 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
45 วราวุธ สุธีธร 1
46 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
47 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
48 นริศ สินศิริ 1
49 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
50 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
51 เรือน สมณะ 1
52 ไพโรจน์ ประมวล 1
53 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
54 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
55 สมชาย แก้ววังชัย 1
56 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
57 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
58 ดรุณี บุญชารี 1
59 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
60 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
61 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
62 ชวลิต บุญปก 1
63 ทองใบ บุษกร 1
64 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
65 ชาติไทย แก้วทอง 1
66 วรรณา กาญจนมยูร 1
67 ปิยมาศ นานอก 1
68 จันทิมา พลพินิจ 1
69 เมธิน ผดุงกิจ 1
70 สงครามชัย ลีทองดี 1
71 วรากร สีโย 1
72 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
73 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
74 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
75 บุญชัย ไพบูลย์ 1
76 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
77 เสนีย์ เครือเนตร 1
78 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
79 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
80 อุทัย สาขี 1
81 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
82 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
83 ทรงคุณ จันทจร 1
84 ชฎาพร เสนาคุณ 1
85 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
86 ทวิช พูลเงิน 1
87 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
88 พีรยา โชติถนอม 1
89 อลงกรณ์ ละม่อม 1
90 กริสน์ ชัยมูล 1
91 ไพบูลย์ บุญชัย 1
92 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
93 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
94 ชูชัย สุจิวรกุล 1
95 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
96 สมโพธิ อยู่ไว 1
97 ไพบูลย์ บุญไชย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement