ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 ราตรี แมนไธสง 1
8 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
9 กฤษกร ปาสาใน 1
10 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
11 ยศฐา ศรีเทพ 1
12 ปารณีย์ บุญไชย 1
13 นิชธิมา แพ่งนคร 1
14 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
15 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
16 วัชรา กาญจนรัช 1
17 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
18 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
19 ทรงคุณ จันทจร 1
20 ไพโรจน์ ประมวล 1
21 ชฎาพร เสนาคุณ 1
22 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
23 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
24 ไพบูลย์ บุญไชย 1
25 ปิยะพร แสนสุข 1
26 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
27 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
28 ขนิษฐา สมตระกูล 1
29 วัลยา สุทธิขำ 1
30 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
31 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
32 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
33 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
34 นริศ สินศิริ 1
35 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
36 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
37 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
38 ธวัชชัย ชมศิริ 1
39 นเรศ มีโส 1
40 ศรัณยู คำเมือง 1
41 รักฤดี สารธิมา 1
42 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
43 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
44 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
45 สุกัญญา ลีทองดี 1
46 ปรีชา ประเทพา 1
47 รพีพร ช่ำชอง 1
48 ถวิล ชนะบุญ 1
49 วราวุธ สุธีธร 1
50 เรือน สมณะ 1
51 สุนันท์ สายกระสุน 1
52 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
53 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
54 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
55 สงครามชัย ลีทองดี 1
56 เมธิน ผดุงกิจ 1
57 วรากร สีโย 1
58 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
59 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
60 สมชาย แก้ววังชัย 1
61 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
62 ทองใบ บุษกร 1
63 ชาติไทย แก้วทอง 1
64 วรรณา กาญจนมยูร 1
65 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
66 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
67 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
68 สุริทอง ศรีสะอาด 1
69 อนุชิตา มุ่งงาม 1
70 บังอร กองอิ้ม 1
71 ปิยมาศ นานอก 1
72 จันทิมา พลพินิจ 1
73 นงนิตย์ มรกต 1
74 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
75 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
76 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
77 สมโพธิ อยู่ไว 1
78 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
79 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
80 ชูชัย สุจิวรกุล 1
81 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
82 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
83 เสนีย์ เครือเนตร 1
84 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
85 ทวิช พูลเงิน 1
86 พีรยา โชติถนอม 1
87 อลงกรณ์ ละม่อม 1
88 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
89 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
90 ชวลิต บุญปก 1
91 ดรุณี บุญชารี 1
92 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
93 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
94 กริสน์ ชัยมูล 1
95 ไพบูลย์ บุญชัย 1
96 บุญชัย ไพบูลย์ 1
97 อุทัย สาขี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement