ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
2 บรรจบ วันโน 2
3 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
4 ศุภชัย สมัปปิโต 2
5 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
7 ชูชัย สุจิวรกุล 1
8 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
9 สมโพธิ อยู่ไว 1
10 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
11 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
12 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
13 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
14 เสนีย์ เครือเนตร 1
15 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
16 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
17 ทวิช พูลเงิน 1
18 ไพบูลย์ บุญชัย 1
19 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
20 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
21 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
22 ชวลิต บุญปก 1
23 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
24 บุญชัย ไพบูลย์ 1
25 อลงกรณ์ ละม่อม 1
26 กริสน์ ชัยมูล 1
27 อุทัย สาขี 1
28 พีรยา โชติถนอม 1
29 ชฎาพร เสนาคุณ 1
30 ราตรี แมนไธสง 1
31 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
32 กฤษกร ปาสาใน 1
33 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
34 ยศฐา ศรีเทพ 1
35 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
36 นิชธิมา แพ่งนคร 1
37 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
38 วัชรา กาญจนรัช 1
39 ปารณีย์ บุญไชย 1
40 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
41 ขนิษฐา สมตระกูล 1
42 ทรงคุณ จันทจร 1
43 ไพโรจน์ ประมวล 1
44 ดรุณี บุญชารี 1
45 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
46 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
47 ไพบูลย์ บุญไชย 1
48 ปิยะพร แสนสุข 1
49 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
50 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
51 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
52 สมชาย แก้ววังชัย 1
53 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
54 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
55 ศรัณยู คำเมือง 1
56 รักฤดี สารธิมา 1
57 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 ธวัชชัย ชมศิริ 1
60 นเรศ มีโส 1
61 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
62 นริศ สินศิริ 1
63 ถวิล ชนะบุญ 1
64 วราวุธ สุธีธร 1
65 วัลยา สุทธิขำ 1
66 สุกัญญา ลีทองดี 1
67 สุนันท์ สายกระสุน 1
68 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
69 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
70 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
71 เรือน สมณะ 1
72 รพีพร ช่ำชอง 1
73 ปรีชา ประเทพา 1
74 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
75 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
76 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
77 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
78 สงครามชัย ลีทองดี 1
79 เมธิน ผดุงกิจ 1
80 วรากร สีโย 1
81 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
82 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
83 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
84 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
85 ทองใบ บุษกร 1
86 ชาติไทย แก้วทอง 1
87 วรรณา กาญจนมยูร 1
88 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
89 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
90 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
91 สุริทอง ศรีสะอาด 1
92 อนุชิตา มุ่งงาม 1
93 บังอร กองอิ้ม 1
94 ปิยมาศ นานอก 1
95 จันทิมา พลพินิจ 1
96 นงนิตย์ มรกต 1
97 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement