ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
8 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
9 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
10 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
11 นริศ สินศิริ 1
12 นเรศ มีโส 1
13 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
14 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
15 ศรัณยู คำเมือง 1
16 ธวัชชัย ชมศิริ 1
17 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
18 เรือน สมณะ 1
19 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
20 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
21 วัลยา สุทธิขำ 1
22 สุกัญญา ลีทองดี 1
23 ปรีชา ประเทพา 1
24 รพีพร ช่ำชอง 1
25 ถวิล ชนะบุญ 1
26 วราวุธ สุธีธร 1
27 สุริทอง ศรีสะอาด 1
28 รักฤดี สารธิมา 1
29 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
30 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
31 วรากร สีโย 1
32 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
33 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
34 ทองใบ บุษกร 1
35 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
36 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
37 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
38 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
39 สมชาย แก้ววังชัย 1
40 สงครามชัย ลีทองดี 1
41 เมธิน ผดุงกิจ 1
42 บังอร กองอิ้ม 1
43 อนุชิตา มุ่งงาม 1
44 สุนันท์ สายกระสุน 1
45 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
46 นงนิตย์ มรกต 1
47 จันทิมา พลพินิจ 1
48 ชาติไทย แก้วทอง 1
49 วรรณา กาญจนมยูร 1
50 ปิยมาศ นานอก 1
51 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
52 วัชรา กาญจนรัช 1
53 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
54 สมโพธิ อยู่ไว 1
55 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
56 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
57 ชูชัย สุจิวรกุล 1
58 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
59 เสนีย์ เครือเนตร 1
60 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
61 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
62 ทวิช พูลเงิน 1
63 พีรยา โชติถนอม 1
64 อลงกรณ์ ละม่อม 1
65 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
66 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
67 ชวลิต บุญปก 1
68 ดรุณี บุญชารี 1
69 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
70 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
71 กริสน์ ชัยมูล 1
72 ไพบูลย์ บุญชัย 1
73 บุญชัย ไพบูลย์ 1
74 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
75 อุทัย สาขี 1
76 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
77 กฤษกร ปาสาใน 1
78 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
79 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
80 ราตรี แมนไธสง 1
81 ยศฐา ศรีเทพ 1
82 นิชธิมา แพ่งนคร 1
83 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
84 ปารณีย์ บุญไชย 1
85 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
86 ขนิษฐา สมตระกูล 1
87 ปิยะพร แสนสุข 1
88 ไพโรจน์ ประมวล 1
89 ชฎาพร เสนาคุณ 1
90 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
91 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
92 ทรงคุณ จันทจร 1
93 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
94 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
95 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
96 ไพบูลย์ บุญไชย 1
97 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement