ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 รักฤดี สารธิมา 1
8 ถวิล ชนะบุญ 1
9 วราวุธ สุธีธร 1
10 เรือน สมณะ 1
11 ศรัณยู คำเมือง 1
12 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
13 นริศ สินศิริ 1
14 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
15 รพีพร ช่ำชอง 1
16 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
17 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
18 วัลยา สุทธิขำ 1
19 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
20 นิชธิมา แพ่งนคร 1
21 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
22 วัชรา กาญจนรัช 1
23 สุนันท์ สายกระสุน 1
24 สุกัญญา ลีทองดี 1
25 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
26 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
27 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
28 ปรีชา ประเทพา 1
29 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
30 เมธิน ผดุงกิจ 1
31 ชาติไทย แก้วทอง 1
32 วรรณา กาญจนมยูร 1
33 ปิยมาศ นานอก 1
34 สงครามชัย ลีทองดี 1
35 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
38 วรากร สีโย 1
39 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
40 จันทิมา พลพินิจ 1
41 นงนิตย์ มรกต 1
42 สุริทอง ศรีสะอาด 1
43 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
44 ปารณีย์ บุญไชย 1
45 ธวัชชัย ชมศิริ 1
46 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
47 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
48 บังอร กองอิ้ม 1
49 อนุชิตา มุ่งงาม 1
50 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
51 นเรศ มีโส 1
52 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
53 อลงกรณ์ ละม่อม 1
54 กริสน์ ชัยมูล 1
55 ไพบูลย์ บุญชัย 1
56 บุญชัย ไพบูลย์ 1
57 พีรยา โชติถนอม 1
58 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
59 ชูชัย สุจิวรกุล 1
60 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
61 สมโพธิ อยู่ไว 1
62 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
63 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
64 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
65 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
66 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
67 สมชาย แก้ววังชัย 1
68 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
69 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
70 ดรุณี บุญชารี 1
71 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
72 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
73 ชวลิต บุญปก 1
74 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
75 ทวิช พูลเงิน 1
76 ปิยะพร แสนสุข 1
77 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
78 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
79 ไพบูลย์ บุญไชย 1
80 ขนิษฐา สมตระกูล 1
81 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
82 ยศฐา ศรีเทพ 1
83 ราตรี แมนไธสง 1
84 กฤษกร ปาสาใน 1
85 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
86 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
87 ทรงคุณ จันทจร 1
88 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
89 เสนีย์ เครือเนตร 1
90 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
91 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
92 อุทัย สาขี 1
93 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
94 ไพโรจน์ ประมวล 1
95 ชฎาพร เสนาคุณ 1
96 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
97 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement