ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บรรจบ วันโน 2
2 ศุภชัย สมัปปิโต 2
3 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 2
6 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 2
7 ยศฐา ศรีเทพ 1
8 ราตรี แมนไธสง 1
9 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
10 กฤษกร ปาสาใน 1
11 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
12 วัชรา กาญจนรัช 1
13 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
14 นิชธิมา แพ่งนคร 1
15 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
16 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
17 ปารณีย์ บุญไชย 1
18 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
19 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 1
20 ทรงคุณ จันทจร 1
21 ไพโรจน์ ประมวล 1
22 ชฎาพร เสนาคุณ 1
23 ไพบูลย์ บุญไชย 1
24 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
25 ขนิษฐา สมตระกูล 1
26 ปิยะพร แสนสุข 1
27 สุนันท์ สายกระสุน 1
28 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
29 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
30 นริศ สินศิริ 1
31 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
32 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
33 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
34 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
35 นเรศ มีโส 1
36 สุริทอง ศรีสะอาด 1
37 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
38 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
39 ธวัชชัย ชมศิริ 1
40 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
41 ศรัณยู คำเมือง 1
42 ปรีชา ประเทพา 1
43 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
44 ธีรวัฒน์ สินศิริ 1
45 วัลยา สุทธิขำ 1
46 รพีพร ช่ำชอง 1
47 เรือน สมณะ 1
48 รักฤดี สารธิมา 1
49 ถวิล ชนะบุญ 1
50 วราวุธ สุธีธร 1
51 สุกัญญา ลีทองดี 1
52 เสนีย์ เครือเนตร 1
53 วรากร สีโย 1
54 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
55 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
56 สงครามชัย ลีทองดี 1
57 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
58 ทองใบ บุษกร 1
59 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
60 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
61 สมชาย แก้ววังชัย 1
62 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
63 เมธิน ผดุงกิจ 1
64 ชาติไทย แก้วทอง 1
65 อนุชิตา มุ่งงาม 1
66 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
67 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
68 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
69 บังอร กองอิ้ม 1
70 นงนิตย์ มรกต 1
71 วรรณา กาญจนมยูร 1
72 ปิยมาศ นานอก 1
73 จันทิมา พลพินิจ 1
74 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
75 ดรุณี บุญชารี 1
76 ชูชัย สุจิวรกุล 1
77 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
78 สมโพธิ อยู่ไว 1
79 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
80 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
81 ทวิช พูลเงิน 1
82 อุทัย สาขี 1
83 ปริญญา จินดาประเสริฐ 1
84 ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 1
85 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
86 พรเกษม จงประดิษฐ์ 1
87 พีรยา โชติถนอม 1
88 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
89 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
90 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
91 ชวลิต บุญปก 1
92 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
93 บุญชัย ไพบูลย์ 1
94 อลงกรณ์ ละม่อม 1
95 กริสน์ ชัยมูล 1
96 ไพบูลย์ บุญชัย 1
97 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 5
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 Chloride penetration resistance of concrete containing ground fly ash, bottom ash and rice husk ash
3 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
4 -
ปี พ.ศ. 2556
5 -
ปี พ.ศ. 2555
6 แบบจำลองการทำนายผลความต้านทานการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียดโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
7 เซลลูล่าคอนกรีตผสมวัสดุปอซโซลาน
8 ผลกระทบของการเลือกใช้วัสดุต่อราคาต่ำสุดสำหรับการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีฮิลไคลมิงอัลกอริทึม
9 Influence of osmotic solutions on mass transfer, antioxidant properties and color of longan (Dimocarpus longan)
10 -
ปี พ.ศ. 2554
11 Prediction of chloride permeability of concretes containing ground pozzolans by artificial neural networks
ปี พ.ศ. 2553
12 Study on nanostructure of chitosan/poly(ethylene glycol) blend films.
13 -
14 การใช้เถ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นวัสดุประสาน
ปี พ.ศ. 2551
15 Development Model for Diabetic Patients Using Isarn Local Wisdom Food Eating Habit
16 -
ปี พ.ศ. 2550
17 การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานคอนกรีต
ปี พ.ศ. 2549
18 Microfiller effect of inert material on compressive strength in mortar
19 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
20 -
ปี พ.ศ. 2548
21 ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าก้นเตาต่อกำลังอัดเนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานและการอัดตัวของอนุภาค
22 -
ปี พ.ศ. 2547
23 Packing effect and pozzolanic reaction of fly ash in mortar
24 -
ปี พ.ศ. 2546
25 A study of disposed fly ash from landfill to replace Portland cement