ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เริงรัชนี นิ่มนวล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2538
1 แนวโน้มเกี่ยวกับสภาพการเรียนการสอนคุณลักษณะและผลงานของอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
2 สถานภาพและสภาพการสอนของอาจารย์ภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสอนแบบเดิมกับการสอนในแนวใหม่
ปี พ.ศ. 2522
4 ลักษณะของพลเมืองดีในทัศนะของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
5 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
6 การผิตและการใช้ครูสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2521
7 มโนทัศน์ทางภูมิศาสตร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง