ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เริงนภรณ์ โม้พวง
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เริงนภรณ์ โม้พ่วง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
2 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำส้มควันไม้มะขาม
3 การใช้น้ำส้มควันไม้กับการเพาะเห็ดโคนน้อย เห็ดฟาง ในกระถางที่มีส่วนผสมของผักตบชวาสำหรับระยะการเจริญเป็นดอกเห็ด
ปี พ.ศ. 2552
4 การวิจัยผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในสับปะรดและแปลงปลูกสับปะรด
5 คุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลของคลองครอนและแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่คลองครอบในชุมชนบ้านเกร่ง จังหวัด พิษณุโลก
6 คุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลของคลองครอบและแหล่งน้ำที่ไหลลงสู่คลองครอบในชุมชนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
7 การผลิตถ่านกัมมันต์บริสุทธิ์สำหรับการกักเก็บไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2550
8 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาน้ำกระท้อนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ภาคอุตสาหกรรม
9 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
10 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
11 การใช้เปลือกกล้วยเป็นส่วนผสมอาหารข้น ในสูตรอาหารโคนมสาว
ปี พ.ศ. 2549
12 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
13 การใช้เปลือกกล้วยเป็นส่วนผสมอาหารข้น ในสูตรอาหารโคนมสาว
14 การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน
ปี พ.ศ. 2548
15 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
16 การผลิตถ่านและถ่านกัมมันต์จากเปลือกกล้วยและก้านเครือกล้วย
17 การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเทคนิคเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี การหาสภาวะการตกผลึกเบื้องต้นและการศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์
18 การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน
19 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
20 การตรึงสารหนูในดินปนเปื้อนโดยใช้ดินแดง
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาโครงสร้างผลึกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเทคนิคเอกซเรย์คริสตัลโลกราฟี การหาสภาวะการตกผลึกเบื้องต้นและการศึกษาโครงสร้างสามมิติของเอนไซม์
22 การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน
23 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
24 การจัดระบบการกำจัดของเสียในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก
25 ผลของคลอเรตต่อปริมาณไนเตรทรีดักเตสในลำไย
26 ผลของคลอเรตต่อการออกดอกของกุหลาบ
27 การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน
ปี พ.ศ. 2544
28 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2543
29 ผลของคลอเรตต่อปริมาณไนเตรทรีดักเตสในลำไย
30 ผลของการดูดซับสารหนูในดินปนเปื้อนโดยสารธรรมชาติที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
31 ผลของคลอเรตต่อการออกดอกของกุหลาบ
32 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2540
33 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การศึกษาปริมาณองค์ประกอบสารอาหารและแร่ธาตุในใบกระทอนและน้ำหมักกระทอน