ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรวัต เลิศฤทัยโยธิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร กลิ่นคง 14
2 รงรอง หอมหวล 11
3 อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ 11
4 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
5 กมลศรี สระทองพรม 2
6 ศิริวรรณ บุรีคำ 2
7 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
8 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
9 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 2
10 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
11 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
12 อุดม พูลเกษ 2
13 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
14 รจนา อุดมสัย 1
15 กัมปนาท ฦาชา 1
16 พัฒนศักดิ์ รุจิหาญ 1
17 ศุภนัส แสบงบาล 1
18 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
19 กฤษฎ์ เขียวสอาด 1
20 รติกร วรรณบวร 1
21 อมรา บุญเจือ 1
22 กิตติยา พลอยวัฒนาวงศ์ 1
23 ศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล 1
24 พุทธพร วิวาจารย์ 1
25 ศศิธร ขลิบทอง 1
26 ธนูเดช ฤกษ์ปาณี 1
27 เยาวมาลย์ ภาคภูมิ 1
28 อดิศักดิ์ นัดกระโทก 1
29 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
30 นางสาวอัมรา ทองเจือ 1
31 ชุติ ม่วงประเสริฐ 1
32 นายวิชา ฮวดหนองโพธิ์ 1
33 นางพัชรวัลย์ สว่างศิลป์ 1
34 Rewat Lersrutaiyotin 1
35 นางชลิดา เข็มมา 1
36 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
37 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
38 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
39 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 1
40 Dr.Ritchie Ray 1
41 สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ 1
42 รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ 1
43 อดุลย์ พงษ์พัว 1
44 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 13
5 2552 4
6 2551 4
7 2550 1
8 2547 1
9 2545 1
10 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ปี พ.ศ. 2555
3 การประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน โดยวิธี Eberhart และ Russell วิธี AMMI และ วิธี GGE
4 แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์และเสถียรภาพในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน
5 การประเมินอิทธิพลชนิดของดินปริมาณและการกระจายของฝนต่อพันธุ์อ้อยกำแพงแสนชุด 2000-2003
6 การศึกษาลักษณะปริมาณน้ำตาลและการสุกแก่ในพันธุ์อ้อยลูกผสม
7 การประเมินเสถียรภาพลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยกำแพงแสนโดยการวิเคราะห์แบบ AMMI
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษาผลของวอเตอร์สเตสที่ให้กับอ้อยในระยะการเจริญเติบโตต่างๆต่อปริมาณการสะสมน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลและระดับสรีรวิทยาของอ้อย
9 เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในภาคตะวันตกตอนบน
10 การเปรียบเทียบเครื่องหมายโมเลกุลจากคู่ไพรเมอร์ต่าง ๆ ในลักษณะเปอร์เซ็นต์เส้นใยและเส้นผ่านศูนย์กลางลำของอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
12 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดย Conventional Method
13 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
14 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
15 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
16 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
17 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
18 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK 92-11 ในอ้อยตอ 1
19 การทดสอบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนล่าง
20 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก
22 การวิเคราะห์เสถียรภาพของลักษณะซีซีเอสและองค์ประกอบในอ้อยพันธุ์กำแพงแสนชุดปี 2000 และ 2001
23 การวิเคราะห์เสถียรภาพลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยกำแพงแสนปี 2000-2001
ปี พ.ศ. 2552
24 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
25 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับดินที่มีต่อผลต่อการเจิญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11
26 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 การนำเสนอข้อมูลการทดสอบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนโดยระบบสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2551
28 ชุดโครงการการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.1 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยโดยวิธี conventional Method
29 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.3 การสร้างพันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มีน้ำตาลสูงและต้านทานสารกำจัดวัชพืช
30 อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่าง ๆ และการปรับปรุงดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11
31 การคัดเลือกและการทดสอบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุดปี 2001 ในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2550
32 กิจกรรมแอนติออกซิแดนซ์และการสะสมโพรลีนต่อการทนแล้งในอ้อย
ปี พ.ศ. 2547
33 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
ปี พ.ศ. 2545
34 แบบของไอโซไซม์ในพันธุกรรมพันธุ์ไม้ไทย : หมากส่งและมะเกี๋ยง