ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 61
2 วสันต์ หล้าสร้อย 15
3 งบประมาณแผ่นดิน 15
4 สุวัฒน์ ผาบจันดา 13
5 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 9
6 จิตกร ผลโยญ 7
7 เดโช ทองอร่าม 6
8 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 6
9 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 5
10 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 5
11 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 3
12 ก้องเกียรติ ภู่เกิด 2
13 ชุติมา เอี่ยมโชติมงคล 2
14 ลดาวัลย์ โชติมงคล 2
15 นงลักษณ์ ปานเกิดดี 2
16 กรกช มีชำนาญ 2
17 J. Putpan 1
18 อนุชา แยงไธสง 1
19 Wannee Chinsirikul 1
20 วรรณี ฉินศิริกุล 1
21 Raewat Laopaiboon 1
22 Jintana Laopaiboon 1
23 จำเนียร พุฒพันธ์ 1
24 เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 ธัชชัย สุมิตร 1
27 เดโช นิยมพันธ์ 1
28 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
29 จเด็ด เย็นใจ 1
30 หัสวิภา หมายมั่น 1
31 จำลอง อบอุ่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 5
3 2552 1
4 2551 8
5 2550 4
6 2549 4
7 2548 5
8 2545 1
9 2543 3
10 2541 2
11 2531 1
12 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Elastic properties investigation of gamma-radiated barium lead borosilicate glass using ultrasonic technique
2 สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3
3 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
4 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
ปี พ.ศ. 2553
5 Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2
6 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส
7 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน
8 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
9 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2551
11 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
12 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
13 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
14 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
15 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
16 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน
17 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
18 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
20 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
21 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
22 การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
24 การผลิตวัสดุเทอร์ดมเนสเซนซ์ชนิดเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในงานวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
25 การพัฒนาเรื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
26 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
27 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
28 การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
29 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
30 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
31 การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2545
32 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
33 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
34 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
35 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคเคลื่อนเสียงอุลตร้าโซนิค
ปี พ.ศ. 2541
36 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
37 การตรวจสอบจุลโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2531
38 การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์