ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินตนา เหล่าไพบูลย์ 61
2 วสันต์ หล้าสร้อย 15
3 งบประมาณแผ่นดิน 15
4 สุวัฒน์ ผาบจันดา 13
5 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ 9
6 จิตกร ผลโยญ 7
7 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 6
8 เดโช ทองอร่าม 6
9 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา 5
10 อรรถโกวิท สงวนสัตย์ 5
11 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 3
12 ชุติมา เอี่ยมโชติมงคล 2
13 กรกช มีชำนาญ 2
14 ก้องเกียรติ ภู่เกิด 2
15 ลดาวัลย์ โชติมงคล 2
16 นงลักษณ์ ปานเกิดดี 2
17 J. Putpan 1
18 อนุชา แยงไธสง 1
19 Wannee Chinsirikul 1
20 วรรณี ฉินศิริกุล 1
21 Raewat Laopaiboon 1
22 Jintana Laopaiboon 1
23 จำเนียร พุฒพันธ์ 1
24 เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 ธัชชัย สุมิตร 1
27 เดโช นิยมพันธ์ 1
28 อมร เทศสกุลวงศ์ 1
29 จเด็ด เย็นใจ 1
30 หัสวิภา หมายมั่น 1
31 จำลอง อบอุ่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 4
3 2553 10
4 2552 6
5 2551 14
6 2550 9
7 2549 9
8 2548 6
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 5
12 2542 2
13 2541 5
14 2535 1
15 2531 1
16 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
ปี พ.ศ. 2554
2 Elastic properties investigation of gamma-radiated barium lead borosilicate glass using ultrasonic technique
3 สัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีแกมมาของแก้วระบบรีไซเคิลโบโรซิลิเกต -Na2O-BaO-Sb2O3
4 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
5 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ :
ปี พ.ศ. 2553
6 Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2
7 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส
8 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน
9 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
10 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
11 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
12 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
13 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
14 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ :แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
15 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2552
16 การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน
17 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
18 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
19 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
20 การพัฒนาเครื่องอ่าน ที แอล ดี (แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
21 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
ปี พ.ศ. 2551
22 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
23 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
24 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
25 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
26 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
27 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์ ภายใต้ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
28 การพัฒนาการออกแบบและสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
29 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
30 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
31 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
32 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
33 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในภาคอีสาน
34 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
35 การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน
37 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานำ ที แอล ดี แบดจ์ ทดลองใช้งานกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม (ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระดับวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)
38 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
39 ผลของการซินเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเดี่ยวลิเที่ยมฟลูออไรด์
40 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
41 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
42 การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอีสาน
43 การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
44 การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี
ปี พ.ศ. 2549
45 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
46 การผลิตวัสดุเทอร์ดมเนสเซนซ์ชนิดเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในงานวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
47 การพัฒนาเรื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
48 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
49 ผลของการซินเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนต์ของผลึกเดี่ยวลิเที่ยมฟลูออไรด์
50 การผลิตวัสดุเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียม คอปเปอร์ ฟอสฟอรัส เพื่อใช้ในงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
51 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
52 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี แบดจ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องวัดรังสีประจำบุคคล
53 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2548
54 การพัฒนาชุดทดสอบ ที แอล ดี เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องวัดปริมาณรังสีประจำบุคคล
55 การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
56 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
57 การพัฒนาขีดความสามารถในระบบการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรม
58 การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมน-สต็อกบาร์เจอร์
59 การพัฒนาเครื่องต้นแบบ สำหรับการปลูกผลึกของวัสดุแบบบริดจ์แมนสต็อกบาร์เจอร์
ปี พ.ศ. 2545
60 การผลิตวัสดุ LiF (Mg, Cu, P) เพื่อใช้เป็นหัววัดปริมาณรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาสำหรับงานวัดรังสีในด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
61 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2544
62 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2543
63 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
64 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
65 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคเคลื่อนเสียงอุลตร้าโซนิค
66 การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่าโมดูลัสของความยืดหยุ่นของวัสดุด้วยสมการคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
67 การหาค่ายังโมดูลัสของวัสดุโดยใช้เทคนิคคลื่นเสียงอุลตร้าโซนิก
ปี พ.ศ. 2542
68 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
69 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
ปี พ.ศ. 2541
70 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
71 การตรวจสอบจุลโครงสร้างและคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตในจังหวัดอุบลราชธานี
72 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
73 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
74 การตรวจสอบจุลโครงสร้าง และคุณสมบัติทางกลของเหล็กหล่อจากผู้ผลิตใน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2535
75 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางด้าน (Engineering Gramics)
ปี พ.ศ. 2531
76 การหาปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ โดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
77 การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชน
78 การพัฒนาเครื่องอ่าน ที แอล ดี (แผนงาน : การพัฒนาขีดความสามารถในระบบวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ และรังสีแกมมา ด้วย ที แอล ดี ที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม)