ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เรมวล นันท์ศุภวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 4
2 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 4
3 อรอนงค์ วิชัยคำ 4
4 ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ 4
5 กุลวดี อภิชาติบุตร 4
6 บุญพิชชา จิตต์ภักดี 4
7 วิภาดา คุณาวิกติกุล 4
8 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
9 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
10 อนงค์ วนากมล 2
11 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
12 อวยพร ตัณมุขยกุล 2
13 สมศรี ธัมทะมาลา 2
14 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
15 กิ่งแก้ว เก็บเจริญ 2
16 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
17 พิกุล บุญช่วง 2
18 กนกพร สุคำวัง 2
19 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
20 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 2
21 รัตนาวดี ชอนตะวัน 2
22 รัตนา ทองสวัสดิ์ 2
23 อัญชลี เชี่ยวโสธร 2
24 อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2
25 ทรียาพรรณ สุภามณี 2
26 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
27 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
28 ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง 2
29 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
30 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
31 ปาริชาติ นิลประยูร 1
32 บริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ 1
33 นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส 1
34 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
35 วีรชาติ ชูฤทธิ์ 1
36 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
37 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
38 ปาริชาติ ธาดาจันทร์ 1
39 เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล 1
40 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
41 ธานี แก้วธรรมานุกูล 1
42 สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ 1
43 อรพรรณ พุมอาภรณ์ 1
44 ยุวเรศ เสนาธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2551 6
6 2550 3
7 2549 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 1
13 2541 3
14 2539 1
15 2536 2
16 2532 1
17 2524 1
18 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการการบริหารยาฉีดทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
6 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2554
7 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2553
8 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
10 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
11 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
12 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
13 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
14 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
15 ความร่วมมือระหว่างแพทย์ พยาบาลและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป
16 การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาล ที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก
17 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
18 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
19 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
20 ผลลัพธ์ของการใช้แฟ้มสะสมงานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ความรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติของพยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ
22 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
24 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่
25 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
26 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
27 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
28 ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
29 ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2543
30 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
31 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล
32 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
33 การพัฒนาระบบการจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2539
34 ความสามารถในการเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2536
35 การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย
36 ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
ปี พ.ศ. 2532
37 การประเมินความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานใน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2524
38 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2530
40 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
41 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน