ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เรมวล นันท์ศุภวัฒน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 4
2 บุญพิชชา จิตต์ภักดี 4
3 ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ 4
4 รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ 4
5 อรอนงค์ วิชัยคำ 4
6 วิภาดา คุณาวิกติกุล 4
7 กุลวดี อภิชาติบุตร 4
8 กนกพร สุคำวัง 2
9 พิกุล บุญช่วง 2
10 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล 2
11 จรัสศรี จันทร์สายทอง 2
12 ศิริรัตน์ ปานอุทัย 2
13 รัตนาวดี ชอนตะวัน 2
14 ทรียาพรรณ สุภามณี 2
15 ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 2
16 รัตนา ทองสวัสดิ์ 2
17 สุชาวี เหล่ารักษ์พงษ์ 2
18 สมศรี ธัมทะมาลา 2
19 วราภรณ์ เลิศพูนวิไลกุล 2
20 สุนีย์ จันทร์มหเสถียร 2
21 อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล 2
22 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 2
23 อวยพร ตัณมุขยกุล 2
24 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 2
25 กรรณิการ์ กันธะรักษา 2
26 ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง 2
27 อนงค์ วนากมล 2
28 กิ่งแก้ว เก็บเจริญ 2
29 อัญชลี เชี่ยวโสธร 2
30 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 2
31 ปาริชาติ นิลประยูร 1
32 บริสุทธิ์ วิรัชศิลป์ 1
33 นวลจันทร์ วงศ์ศรีใส 1
34 วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย 1
35 วีรชาติ ชูฤทธิ์ 1
36 วิลาวัณย์ เสนารัตน์ 1
37 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 1
38 ปาริชาติ ธาดาจันทร์ 1
39 เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล 1
40 นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ 1
41 ธานี แก้วธรรมานุกูล 1
42 สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ 1
43 อรพรรณ พุมอาภรณ์ 1
44 ยุวเรศ เสนาธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2552 3
3 2551 5
4 2547 2
5 2524 1
6 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
2 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดของหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงในหน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4 การพัฒนารูปแบบการจัดการการบริหารยาฉีดทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยหญิง โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
6 การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
7 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
8 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ
9 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
10 ความร่วมมือระหว่างแพทย์ พยาบาลและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป
11 การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาล ที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก
12 การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
13 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
14 ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่
16 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2524
17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการและการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน