ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวลักษณ์ ทองทวี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุวลักษณ์ ทองเกิด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหญิง ชูประยูร 4
2 อาภาพร ขันตี 4
3 ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี 4
4 ชุมญาณัช คำวงษ์ 4
5 สุกานดา คำปลิว 2
6 มยุรี ชมภูพื้น 2
7 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 2
8 บุญเลิศ อาจทวีกุล 2
9 พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี 2
10 สุบรรณ โสภา 2
11 พิกุล รอนณรงค์ 2
12 เบ็ญจมาศ แก้วรัตน์ 2
13 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
14 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
15 วรพจน์ รักสังข์ 1
16 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
17 โสภณ ยอดพรหม 1
18 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
19 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
20 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
21 โอภาส คล้ายทรง 1
22 - 1
23 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
24 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
25 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
26 มณชัย มีสุข 1
27 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
28 สุเทพ ขวัญเผือก 1
29 สมบัติ กองภา 1
30 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
31 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
32 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
33 ดิเรก สังข์ศร 1
34 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
35 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
36 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
37 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
38 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
39 สุชาติ จุลพูล 1
40 ลำแพน สารจันทึก 1
41 ดนัย นาคประเสริฐ 1
42 ธเนศ จันทร์เทศ 1
43 นคร มหายศนันท์ 1
44 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
45 ธนพร ศิลปชัย 1
46 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
47 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
48 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
49 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
50 สันติภาพ นวลจำรัส 1
51 สำราญ สุขใจ 1
52 พิชัย เชื้องาม 1
53 ปรีชา แต่งผิว 1
54 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
55 นพพร กองพันธ์ 1
56 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
57 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2546 2
3 2545 2
4 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร
2 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สีเคมีแบบไม่ใช้สารกัดสี
ปี พ.ศ. 2546
3 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
4 การพักตัว และวิธีแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ มข. 72-1 และมข. 72-2
ปี พ.ศ. 2545
5 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
6 การพักตัว และวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ มข.72-1 และ มข.72-2