ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวลักษณ์ ทองทวี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุวลักษณ์ ทองเกิด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมหญิง ชูประยูร 4
2 อาภาพร ขันตี 4
3 ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี 4
4 ชุมญาณัช คำวงษ์ 4
5 สุกานดา คำปลิว 2
6 มยุรี ชมภูพื้น 2
7 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 2
8 บุญเลิศ อาจทวีกุล 2
9 พิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี 2
10 สุบรรณ โสภา 2
11 พิกุล รอนณรงค์ 2
12 เบ็ญจมาศ แก้วรัตน์ 2
13 โสภณ ยอดพรหม 1
14 โอภาส คล้ายทรง 1
15 - 1
16 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
17 สุเทพ ขวัญเผือก 1
18 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
19 สำราญ สุขใจ 1
20 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
21 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
22 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
23 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
24 ดิเรก สังข์ศร 1
25 สมบัติ กองภา 1
26 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
27 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
28 สันติภาพ นวลจำรัส 1
29 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
30 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
31 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
32 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
33 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
34 วรพจน์ รักสังข์ 1
35 นพพร กองพันธ์ 1
36 ธนพร ศิลปชัย 1
37 ดนัย นาคประเสริฐ 1
38 ลำแพน สารจันทึก 1
39 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
40 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
41 นคร มหายศนันท์ 1
42 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
43 มณชัย มีสุข 1
44 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
45 ธเนศ จันทร์เทศ 1
46 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
47 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
48 ปรีชา แต่งผิว 1
49 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
50 พิชัย เชื้องาม 1
51 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
52 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
53 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
54 สุชาติ จุลพูล 1
55 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
56 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
57 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2546 2
3 2545 2
4 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเชิงหัตถกรรมที่ดีและเหมาะสมระดับฟาร์มเกษตรกร
2 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สีเคมีแบบไม่ใช้สารกัดสี
ปี พ.ศ. 2546
3 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
4 การพักตัว และวิธีแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ มข. 72-1 และมข. 72-2
ปี พ.ศ. 2545
5 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6
6 การพักตัว และวิธีการแก้การพักตัวของถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ มข.72-1 และ มข.72-2