ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวลักษณ์ จันทร์บาง,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชูชาติ สันธทรัพย์ 6
2 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 6
3 กฤษณา สุเมธะ 4
4 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 4
5 เกวลิน คุณาศักดากุล 4
6 จิราพร กุลสาริน 3
7 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 3
8 อรอุมา เรืองวงษ์ 3
9 จุฑามาส คุ้มชัย 3
10 ณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี 2
11 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 2
12 ศิวาพร ธรรมดี 2
13 อังศนา อัครพิศาล 2
14 สุธามาศ ณ น่าน 2
15 ดรุณี นาพรหม 2
16 ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล 1
17 กรสิริ ศรีนิล 1
18 กรรณิการ์ บัวลอย 1
19 สุพิชฌาย์ แสนสุวรรณ์  1
20 หัทยา พัฒนะพงศ์พันธุ์ 1
21 ศิวกร เกียรติมณีรัตน์ 1
22 เจนวิทย์ ทาแกง 1
23 สุมาลี ศรีนวล 1
24 พีระยา คำดี 1
25 ภรณ์ธิรา ปิงน้ำโท้ง 1
26 ภราดร ณ พิจิตร 1
27 ณัฐพร จันทะ 1
28 นราดร ฉุยฉาย 1
29 ศุภลักษณ์ ล้อมลาย 1
30 ตรีอมร วิสุทธิศิริ 1
31 พิมพ์ใจ สีหะนาม 1
32 พรเลขา บรรหารศุภวาท 1
33 นัพวุฒิ ชื่นบาล 1
34 อิศเรศ เทียนทัด 1
35 กรรณิกา แซ่ลิ่ว 1
36 ศันสนีย์ จำจด 1
37 ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ 1
38 อรรณพ ธนัญชนะ 1
39 นิตยา สุวรรณรัตน์ 1
40 นริศ ยิ้มแย้ม 1
41 จิราวิทย์ กาณจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 5
2 2553 4
3 2552 2
4 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ชีววิทยาของมอดฟันเลื่อยและประสิทธิภาพของโอโซนในการกำจัดมอดฟันเลื่อยในข้าวสาร
2 การคัดกรองและการแยกยีนไคติเนสจากเชื้อราสาเหตุโรคแมลงเพื่อเพิ่มการเข้าทำลายหนอนใยผัก
3 ประสิทธิภาพของโอโซนในการควบคุมด้วงงวงข้าวในข้าวสาร
4 การวิเคราะห์ลักษณะความต้านทานของมอดหัวป้อมต่อสารไซเปอร์เมทรินโดยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์
5 การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุเพื่อการควบคุมด้วยถั่วเขียวและผลต่อคุณภาพของถั่วเขียวผิวมัน
ปี พ.ศ. 2553
6 ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสม ในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobas moria Fabricius และศักยภาพในการเป็นอาหารของมอนพิฆาต Eocanthecona furcellata [Wolff]
7 การใช้สารเมโธพรีนในการป้องกันกำจัดมอดแป้ง
8 ผลของการเข้าทำลายของมอดหนวดยาวต่อคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
9 การควบคุมด้วงหนังสัตว์ (Dermestes maculatus (Degeer)) ในปลาแห้งโดยใช้โอโซน
ปี พ.ศ. 2552
10 ผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อมอดหัวป้อม Rhyzopertha dominica (F.) และคุณภาพของข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
11 การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมมอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst) ในอาหารสัตว์