ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวภา ไหวพริบ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาสลิด
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิล ตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
3 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
4 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
5 การศึกษาเบื้องต้นการเตรียมโปรตีนไฮโดรไลเสทโดยการย่อยด้วยเอนไซม์
6 การศึกษาเบื้องต้นสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก Streptomyces sp.
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาเบื้องต้นการตกตะกอนสาหร่ายด้วยไคโตซาน
8 การแยกเอนไซม์ไคติเนสจาก Streptomyces sp.
ปี พ.ศ. 2553
9 การยับยั้งจุลินทรีย์ของฟิล์มไคโตซาน
10 การศึกษากลไกการยับยั้งแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคทางอาหารของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
11 การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2552
12 ศึกษาสภาวะการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ปลากะตักอบแห้ง
13 การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2551
14 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
15 ผลของการพัฒนากระบวนการบรรจุ ต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกจำหน่ายบริเวณ ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
16 ผลของกระบวนการบรรจุต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์หอยนางรมแกะเปลือกจำหน่าย บริเวณ ต.อ่างศิลา จ.ชลบุรี
17 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2543
18 สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชที่สกัดได้จากกล้วยไทยบางชนิด