ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวภา ประคองศิลป์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เยาวภา ประคองศิลป์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และ การคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผังกราฟิกเรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Office Power Point สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) จังหวัดพัทลุง
2 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2552
4 ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2551
5 ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 และความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูสังคมศึกษาที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 3 ถึง 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 การใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา [ช่วงชั้นที่ 3 ถึง 4] ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
11 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
12 การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการและหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา