ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวดี วิบูลย์ศรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 14
2 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 3
3 วดาภรณ์ พูลผลอำนวย 2
4 อุทัย ทุติยะโพธิ 2
5 ณัฐพงษ์ งามแสง 1
6 นันทนา สิงห์วัฒนาศิริ 1
7 จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ 1
8 ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา 1
9 วาณี ว่องวทัญญู 1
10 ตรึงใจ พูลผลอำนวย 1
11 จิราพร อัครสมพงศ์ 1
12 อาดุน ช้างแก้วมณี 1
13 ประพัฒน์ จำปาไทย 1
14 สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์ 1
15 อารยา ตังคนิวาส 1
16 อำภา อนุรักษ์วงศ์ศรี 1
17 อัจฉริยา ปราบอริพ่าย 1
18 นภาพร สินสวัสดิ์ 1
19 วิชุดา บัวคง 1
20 ประดิษฐ์ เรืองตระกูล 1
21 สาวิตรี แพ่งสภา 1
22 ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ 1
23 สวัสดิ์ ประทุมราช 1
24 วิเศษ ชาวระนอง 1
25 ประมาณ ชูพิพัฒน์ 1
26 เบญจา สุวัตถี 1
27 มณฑาทิพย์ มณีอินทร์ 1
28 วิรัช วรรณรัตน์ 1
29 จาระไน แกลโกศล 1
30 รวิวรรณ นิวาตพันธุ์ 1
31 อิงใจ จันทมูล 1
32 รุ้งฟ้า ฐิโณทัย 1
33 สมพงค์ แก้วแฉล้ม 1
34 พัชนี ประภาสะวัต 1
35 นิพาพร จุลกมนตรี 1
36 พรทิพย์ อาณาประโยชน์ 1
37 นุชรินทร์ บุญยิ่ง 1
38 สุนทร สิงคิพร 1
39 สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ 1
40 ชัยศักดิ์ ชั่งใจ 1
41 จีระ อินทโกสุม 1
42 พรทิพย์ อาจณรงค์ 1
43 มัลลิกา ยุวนะเตมีย์ 1
44 โกวิท ประวาลพฤกษ์ 1
45 ปราณี ร่วมทอง 1
46 จริยา จงนานุรักษ์ 1
47 นีนา พานสมบัติ 1
48 วิยะดา หอธรรมอนันต์ 1
49 สุภาพร ทินประภา 1
50 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
51 พนิชา สวัสดีมงคล 1
52 พิชัย ละแมนชัย 1
53 ไพรัตน์ วงษ์นาม 1
54 บัญชา แสนทวี 1
55 องุ่น มณีดำ 1
56 กมลพิศ สืบพงษ์ 1
57 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
58 สมศรี อุปริพุทธิกุล 1
59 ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์ 1
60 สุรินทร์ แพ่งจันทึก 1
61 เสถียร อุสาหะ 1
62 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 8
2 2538 2
3 2536 1
4 2535 3
5 2534 2
6 2533 4
7 2532 3
8 2531 3
9 2530 4
10 2529 5
11 2528 5
12 2527 2
13 2526 2
14 2525 4
15 2524 5
16 2523 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ความชุกของโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
2 การประยุกต์ใช้รูปแบบของแฮมมอนด์เพื่อการประเมินการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
3 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงตามแนวนอน โดยใช้แบบสอบร่วม
4 การพัฒนาแบบสอบความสามารถพื้นฐานทางการเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล
5 การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์
6 แนวคิดการประเมินในยุคปัจจุบัน
7 การเปรียบเทียบค่าฟังก์ชันสารสนเทศของแบบสอบแบบตัวเลือกซ้อน ระหว่างประเภทที่กำหนดและไม่กำหนดสถานการณ์คำตอบ
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ. 2538
9 การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษา
10 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการปรับเทียบคะแนนในแนวระดับ ตามแนวทฤษฎีการตอบสนองรายข้อ ระหว่างแบบที่มีแบบแผนการปรับเทียบ และความยาวแบบสอบแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2536
11 การเปรียบเทียบความสอดคล้องของคะแนนแบบสอบความเรียงจากผู้ตรวจ และวิธีการตรวจต่างกัน
ปี พ.ศ. 2535
12 ค่าความสอดคล้องของคะแนนสอบ ค่าความเที่ยง และค่าความตรงของแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ด้วยการให้น้ำหนักคะแนนตามวิธีของกิบบอนส์และคณะ และวิธีของลอร์ด
13 การพัฒนาแบบประเมินสมรรถภาพการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
14 การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2534
15 ผลของรูปแบบตัวเลือกต่างกันที่มีต่อรูปแบบการตอบสนองข้อสอบ โค้งลักษณะของข้อสอบค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของข้อสอบและแบบสอบ
16 การพัฒนาแบบสอบเฉพาะบุคคลในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2533
17 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจำลองโลจีสติก 3 พารามิเตอร์ ระหว่างวิธีแมกซิมัมไลค์วิฮูด วิธีฮิวริสติก และวิธีของเบย์ในแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบความถนัด
18 สัมประสิทธิ์การอ้างอิงสรุปของแบบสอบความเรียง
19 ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับขั้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย กับลำดับที่ของค่าพารามิเตอร์ทได้จากการประมาณ ตามโมเดลโลจีสติก ในแบบสอบวิชาคณิตศาสตร์
20 การเปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงความถี่และค่าความสามารถจริง ที่ประมาณตามแบบดั้งเดิมกับแบบคุณลักษณะแฝง
ปี พ.ศ. 2532
21 การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา
22 ผลของการให้สารสนเทศแก่ผู้เชี่ยวชาญต่อการกำหนดคะแนนจุดตัด ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
23 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้านภูมิหลัง ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านและด้านการเรียนการสอน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2531
24 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและภูมิหลังของเด็ก ที่มีต่อการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์
25 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบในการวัดระดับความรู้ที่ต่างกัน โดยวิธีการให้คะแนนต่างกันในกลุ่มผู้สอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
26 ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการสายงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2530
27 การวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะและภูมิหลังของกลุ่มนักศึกษาครู ประเภทคัดเลือกและประเภทสอบคัดเลือก : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
28 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบแบบเลือกตอบและแบบสอบแบบถูกผิด เมื่อใช้ทดสอบกลุ่มนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
29 การประยุกต์รูปแบบของราสช์ในการออกแบบโค้งแสดงสารสนเทศ ของแบบสอบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ตามระดับความสามารถ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
30 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงและความตรงของมาตรวัดทัศนคติ แบบลิเคอร์ทที่มีสัดส่วนจำนวนข้อกระทงที่เป็นนิเสธต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
31 การใช้โมเดลโลจีสติกเพื่อพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
32 การเปรียบเทียบผลจากการใช้รูปแบบการเทียบมาตรา ที่ต่างกันเมื่อแบบสอบร่วมมีความยาวต่างกัน
33 ศัพทานุกรม : ความหมายและความแตกต่างระหว่าง "Assessment" กับ "Evaluation"
34 ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับการออกกลางคันของนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 ถึง 2526
35 การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ปริมาณงานอาจารย์วิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2528
36 การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีรูปแบบคำตอบแตกต่างกัน
37 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบเลือกตอบตัวเลือกธรรมดาและตัวเลือกซ้อน ที่ใช้วัดระดับพุทธิพิสัยต่างกันเมื่อใช้ทดสอบกลุ่มนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
38 การเปรียบเทียบความแม่นตรงในการประเมินค่าพฤติกรรมใฝ่สัมฤทธิ์ ของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีทัศนคติต่อการวัดและประเมินผลการเรียนต่างกัน
39 ผลการทดสอบย่อยด้วยแบบสอบความเรียง และแบบสอบเลือกตอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคงสภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนที่มีระดับของพัฒนาการทางความคิดแตกต่างกัน
40 การเปรียบเทียบคะแนนจุดตัด และความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ์ ระหว่างแบบสอบประเภทเลือกตอบกับตอบสั้น จากการใช้ทฤษฎีการตัดสินใจของแกลส
ปี พ.ศ. 2527
41 ผลของแบบสอบย่อยและการให้ข้อมูลย้อนกลับจากแบบสอบแบบเลือกตอบ ที่มีวิธีการตอบต่างกันต่อความสามารถในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
42 การเปรียบเทียบความเที่ยงแบบสอบซ้ำของมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอร์ท ที่มีจำนวนรายการคำตอบต่างกัน
ปี พ.ศ. 2526
43 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ครูเป็นผู้ประเมินค่าจากองค์ประกอบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการเรียน กับคะแนนที่ได้จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้าง และแบบสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน
44 การสร้างแบบสอบภาคปฏิบัติสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อคัดนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2525
45 การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
46 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความยากของแบบเลือกตอบและแบบถูกผิด ที่มีความตรงเทียบเคียงกัน
47 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของอาจารย์ระหว่างวิทยาลัยครู ภาคตะวันตก
48 ความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
49 บริการสาระสังเขปทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ปัญหาการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
51 การใช้ทรัพยากรร่วมกันในการดำเนินงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
52 การวิเคราะห์คุณวุฒิของอาจารย์วิทยาลัยครู
53 การศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษม
ปี พ.ศ. 2523
54 การประเมินคุณค่าของวารสารไทยทางการแพทย์
55 การเปรียบเทียบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบสัมฤทธิผล แบบเลือกตอบและแบบถูกผิด