ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวดี รางชัยกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2523 3
2 2522 7
3 2521 3
4 2520 5
5 2517 3
6 2516 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2523
1 การสร้างแบบรายงานตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2 การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลจากคะแนน สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลและบุคลิกภาพ
3 อิทธิพลของกระดาษคำตอบที่เป็นสี และวิธีเขียนเครื่องหมายบนกระดาษคำตอบ ต่อคะแนนสอบและค่าความเที่ยงของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2522
4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้คำถามของครูวิทยาศาสตร์
5 การประเมินสมรรถภาพของครูในเขตการศึกษา 3
6 การสร้างแบบสำรวจการรายงานตนเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศงานการศึกษา
7 การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จปริญญาตรีจากวิทยาลัยครู
8 การใช้หนังสืออ้างอิงในห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา-ส่วนกลาง
9 การสร้างเกณฑ์ประเมินโรงเรียนอนุบาล
10 สถานภาพของครูมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8
ปี พ.ศ. 2521
11 ประสิทธิภาพครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาในหมวดวิชาแกนของนักเรียนนายเรืออากาศ
13 การวิเคราะห์แบตเตอรี่แบบสอบความรู้ทั่วไปสำหรับการเป็นครู
ปี พ.ศ. 2520
14 การศึกษาความเที่ยง ความตรง และการให้อันดับคะแนนแบบสอบสัมฤทธิ์ผล สำหรับนักศึกษาอนุปริญญาพยาบาล และอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2518
15 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศ
16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนและครูวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับลักษณะของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
17 การศึกษาสภาพและการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันการศึกษาวิชาการทหารสูงสุดของประเทศ
18 ความเที่ยงของแบบสอบชนิดเลือกตอบด้วยเทคนิคการให้คะแนนที่ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2517
19 ความสนใจวิชาชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
20 ความสนใจวิชาชีววิทยาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนบาสเกตบอลแบบสหศึกษาและแบบแยกเรียนหญิงชาย
ปี พ.ศ. 2516
22 ปัญหาการดำเนินงานฝึกอบรมเยาวชนชนบทภาคกลาง
23 สถานภาพทางวิชาการของครูมัธยมศึกษา