ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวดี คุปตะพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 31
2 วันเพ็ญ มีสมญา 24
3 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 12
4 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 11
5 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 6
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 4
7 จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ 3
8 วิน เชยชมศรี 3
9 บุญมา นิยมวิทย์ 3
10 อนุวัตร แจ้งชัด 3
11 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 2
12 สุวรพร แซ่ลิ้ม 2
13 สุดาวรรณ เชยชมศรี 2
14 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
15 รศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์ 2
16 อ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์ 2
17 สมศรี ภู่สีม่วง 2
18 พัชรี โสธนาสมบูรณ์ 2
19 สุมาลี สิงหนิยม 2
20 สุรีย์พันธุ์ บุญวิสุทธิ์ 2
21 จรรยา พุกกะเวส 2
22 วรศักดิ์ ปัจฉิมะศิริ 2
23 อ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ พญ. ดร. บริสุทธิ์ 1
24 ดร. พิณฑุสร พิณฑุสร 1
25 อ. ดร. กัลยา อารีย์ 1
26 เอกวิทย์ ตรีเนตร 1
27 บุญเกื้อ วัชรเสถียร 1
28 ผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ 1
29 พญ. สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 1
30 นพ. ดร. ธีระ กุศลสุข 1
31 สร้อยทอง สายหยุดทอง 1
32 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 1
33 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
34 อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 1
35 อ. พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
36 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
37 นางวนัสยา สุอังควาทิน 1
38 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
39 สุคนธ์ชื่น ศรีงาม 1
40 ผศ.ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ 1
41 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
42 วรรณดี สุทธินรากร 1
43 นายธีระ ทองเผือก 1
44 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
45 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
46 วราภัสร์ พากเพียรกิจวัฒนา 1
47 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 1
48 ชิดชม ฮิรางะ 1
49 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 1
50 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
51 สุรัตน์ โคมินทร์ 1
52 ปรียา ลีฬหกุล 1
53 นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 2
8 2545 3
9 2544 3
10 2543 3
11 2542 1
12 2541 3
13 2540 2
14 2537 1
15 2533 1
16 2532 1
17 1086 1
18 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (ปี2)
2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเลือดจระเข้พันธุ์ไทย (ปี 2)
ปี พ.ศ. 2553
3 การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
5 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียมในหนูทดลอง
6 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
7 การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแคลเซียม ในหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
8 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
9 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
10 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
11 ศึกษาการใช้ประโยชน์ของโปรตีน และค่า PDCAAS ของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติ ที่มีข้าวโพดเป็นองค์ประกอบหลัก และเครื่องดื่มธัญชาติที่ผลิตเอง เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้าน และเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
ปี พ.ศ. 2549
13 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทย โดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
ปี พ.ศ. 2547
14 การวิจัยวัตถุดิบและตำราของอาหารไทยฮาลาล ตามกฎระเบียบของศาสนาอิสลาม เพื่อการส่งออก
15 การใช้ประโยชน์ของแมลงกินได้บางชนิดในประเทศไทย : ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2545
16 การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบฃองศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก
17 ผลของอาหารเพื่อสุขภาพจากธัญพืชและวุ้นนำมะพร้าวต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วย
18 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
ปี พ.ศ. 2544
19 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
20 ผลของนำกะทิไขมันตำต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
21 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาอายุการเก็บและทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์ใยอาหารสูงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด
23 การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
24 การประเมินคุณภาพทางโภชนาการและศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
ปี พ.ศ. 2542
25 ผลของน้ำมันปลาจากปลาป่นนอร์เวย์ต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง
ปี พ.ศ. 2541
26 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
27 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
28 การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2540
29 ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง
30 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2537
31 การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดฝ้ายไร้ต่อมพิษในผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยว : คุณค่าทางโภชนาการและผลกระทบต่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2533
32 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2532
33 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
34 การศึกษาคุณภาพทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของเห็ดพื้นบ้านและเห็ดเศรษฐกิจบางชนิดในประเทศไทยโดยทดสอบเปรียบเทียบใน 2 วิธี
35 ความเป็นพิษของดีบุกในหนูขาว
36 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารโปรตีนในสัตว์ทดลอง