ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เยาวณี จรูญศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
2 การศึกษาพฤติกรรมผู้ดื่ม ผู้ขายยาดอง และผู้เกี่ยวข้องตามวิถีชุมชนภาคใต้ กรณีศึกษาเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2550
3 การสนับสนุนทางสังคมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
4 ปัญหาและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
ปี พ.ศ. 2532
5 ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา