ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมลดา เฟื่องฟู
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุกัญญา วิชชุกิจ 3
2 ง่ายงาม ประจวบวัน 1
3 ณัฐชนา พวงทอง 1
4 วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ 1
5 นายประทิน กุลละวณิชย์ 1
6 นายธเนศ สุขแก้ว 1
7 เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ 1
8 ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ 1
9 นางสาวภานุชนารถ สุทธิวิลัย 1
10 นางสาวสุภาวรรณ ดีบุดชา. 1
11 นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน์ 1
12 ยงยุทธ พลับจะโปะ 1
13 ประภาศรี สิงหรัตน์ 1
14 นายอัญวุฒิ สิริทรัพย์พูนผล 1
15 นางสาวปวีณา ,กิ่งจันทร์ 1
16 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
17 อ. สวรักษ์ เทพธิมากุล 1
18 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
19 วงศ์ผกา วงศ์รัตน์ 1
20 รังสินี โสธรวิทย์ 1
21 วัชมา โพธิ์ทอง 1
22 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
23 นายจรามิ ,,เมืองสุข 1
24 บรรพต กุลสุวรรณ 1
25 ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล 1
26 เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์ 1
27 นางสาวน้ำทิพย์ ,อังธนวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 3
5 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นกล้วยที่ผ่านการปรับคุณภาพทางเคมีด้วยการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ
3 การวิจัยพรมแดนองค์ความรู้ที่มีศักยภาพในถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
4 โครงการแผนที่ทางสังคมชุมชนรอบรั้ว มก.กพส.
ปี พ.ศ. 2554
5 การใช้วิธีทางเคมีปรับคุณภาพของต้นกล้วยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
6 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ
7 การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ (ศึกษาความเป็นไปได้)
8 การอบขนมหม้อแกง โดยก๊าซชีวมวลจากกะลามะพร้าว