ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัย 2
2 วนิดา ไทรชมภู 2
3 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
4 รักฤดี สารธิมา 1
5 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
6 ศรัณยู คำเมือง 1
7 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
8 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
9 ถวิล ชนะบุญ 1
10 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
11 รพีพร ช่ำชอง 1
12 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
13 วัลยา สุทธิขำ 1
14 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
15 ปรีชา ประเทพา 1
16 เรือน สมณะ 1
17 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
18 วราวุธ สุธีธร 1
19 นริศ สินศิริ 1
20 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
21 บรรจบ วันโน 1
22 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
23 อนุชิตา มุ่งงาม 1
24 นงนิตย์ มรกต 1
25 บังอร กองอิ้ม 1
26 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
27 สุริทอง ศรีสะอาด 1
28 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
29 สุกัญญา ลีทองดี 1
30 นเรศ มีโส 1
31 ธวัชชัย ชมศิริ 1
32 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
33 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
34 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
35 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
36 ทองใบ บุษกร 1
37 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
38 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
39 สมชาย แก้ววังชัย 1
40 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
41 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
42 วรากร สีโย 1
43 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
44 ปิยมาศ นานอก 1
45 จันทิมา พลพินิจ 1
46 วรรณา กาญจนมยูร 1
47 ชาติไทย แก้วทอง 1
48 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
49 สงครามชัย ลีทองดี 1
50 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
51 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
52 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
53 ปวิตรา พูลบุตร 1
54 ธิดารัตน์ สมดี 1
55 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
56 สุนันท์ สายกระสุน 1
57 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
58 บรรลือ สังข์ทอง 1
59 พรทิพย์ อติชาติ 1
60 ชวลิต บุญปก 1
61 ดรุณี บุญชารี 1
62 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
63 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
64 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
65 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
66 ศุภชัย สมัปปิโต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง