ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วนิดา ไทรชมภู 2
2 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
3 รายได้มหาวิทยาลัย 2
4 สงครามชัย ลีทองดี 1
5 ชาติไทย แก้วทอง 1
6 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
7 วรากร สีโย 1
8 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
9 วรรณา กาญจนมยูร 1
10 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
11 นงนิตย์ มรกต 1
12 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
13 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
14 อนุชิตา มุ่งงาม 1
15 บังอร กองอิ้ม 1
16 จันทิมา พลพินิจ 1
17 ทองใบ บุษกร 1
18 ปิยมาศ นานอก 1
19 สมชาย แก้ววังชัย 1
20 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
21 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
22 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
23 พรทิพย์ อติชาติ 1
24 ปวิตรา พูลบุตร 1
25 บรรลือ สังข์ทอง 1
26 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
27 ชวลิต บุญปก 1
28 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
29 บรรจบ วันโน 1
30 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
31 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
32 ดรุณี บุญชารี 1
33 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
34 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
35 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
37 วัลยา สุทธิขำ 1
38 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
39 ปรีชา ประเทพา 1
40 เรือน สมณะ 1
41 รพีพร ช่ำชอง 1
42 สุกัญญา ลีทองดี 1
43 ศุภชัย สมัปปิโต 1
44 ธิดารัตน์ สมดี 1
45 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
46 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
47 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
48 สุนันท์ สายกระสุน 1
49 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
50 วราวุธ สุธีธร 1
51 ถวิล ชนะบุญ 1
52 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
53 นริศ สินศิริ 1
54 นเรศ มีโส 1
55 ธวัชชัย ชมศิริ 1
56 สุริทอง ศรีสะอาด 1
57 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
60 รักฤดี สารธิมา 1
61 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
62 ศรัณยู คำเมือง 1
63 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
64 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
65 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
66 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง