ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธิน ผดุงกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัย 2
2 วนิดา ไทรชมภู 2
3 รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ 2
4 ศรัณยู คำเมือง 1
5 รักฤดี สารธิมา 1
6 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
7 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
8 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
9 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
10 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
11 เรือน สมณะ 1
12 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
13 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
14 ปรีชา ประเทพา 1
15 รพีพร ช่ำชอง 1
16 วราวุธ สุธีธร 1
17 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
18 ถวิล ชนะบุญ 1
19 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
20 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
21 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
22 อนุชิตา มุ่งงาม 1
23 บังอร กองอิ้ม 1
24 จันทิมา พลพินิจ 1
25 นงนิตย์ มรกต 1
26 บรรจบ วันโน 1
27 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
28 นเรศ มีโส 1
29 วัลยา สุทธิขำ 1
30 ธวัชชัย ชมศิริ 1
31 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
32 สุริทอง ศรีสะอาด 1
33 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
34 นริศ สินศิริ 1
35 สุนันท์ สายกระสุน 1
36 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
37 ทองใบ บุษกร 1
38 สมชาย แก้ววังชัย 1
39 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
40 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
41 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
42 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
43 วรากร สีโย 1
44 วรรณา กาญจนมยูร 1
45 ปิยมาศ นานอก 1
46 ชาติไทย แก้วทอง 1
47 สงครามชัย ลีทองดี 1
48 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
49 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
50 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
51 ดรุณี บุญชารี 1
52 ธิดารัตน์ สมดี 1
53 สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ 1
54 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
55 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
56 ศุภชัย สมัปปิโต 1
57 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
58 ปวิตรา พูลบุตร 1
59 บรรลือ สังข์ทอง 1
60 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
61 ชวลิต บุญปก 1
62 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
63 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
64 พรทิพย์ อติชาติ 1
65 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
66 สุกัญญา ลีทองดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2555 5
3 2553 4
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 2
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2555
3 Antioxidant and Antimutagenic Activities of Extracts and the Major Constituent, Syringic Acid, of Ardisia Elliptica Fruits
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2553
8 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
9 Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
10 -
11 พฤกษเคมี ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านเชื้อแบคทีเรียของผักพื้นบ้านไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2552
12 Phytochemical Screening, Antioxidant, and Antimutagenic Activities of Polygonum odoratum Extracts
ปี พ.ศ. 2550
13 Phytochemical screening, antioxidant, antibacterial and cytotoxic activities of Knema angustifolia extracts
ปี พ.ศ. 2549
14 ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
15 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
16 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
17 -
ปี พ.ศ. 2548
18 การพัฒนาตำรับครีมหม่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 Anti-Salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb
ปี พ.ศ. 2542
20 ผลของบัวบก (Centella asiatica (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง
21 ผลของบัวบก (~iCentella asiatica~i (Linn.) Urban) ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสองชนิดที่ก่อโรคผิวหนัง