ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมธา รัตนากรพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย วิชัย 26
2 รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทักษ์ 21
3 งบประมาณแผ่นดิน 11
4 เงินรายได้ ม.นเรศวร 5
5 บุญจิรา รัตนากรพิทักษ์ 3
6 อรพินท์ นัคราจารย์ 3
7 แหล่งทุนภายนอก 3
8 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3
9 ไม่ระบุแหล่งเงิน 2
10 ปราณี ภิญโญชีพ 2
11 จิตติพร เครือเนตร 2
12 อภิวัฒน์ เกตุเนียม 2
13 Metha Rutnakornpituk 2
14 กรุง สิตะธานี 2
15 จิตต์พร เครือเนตร 2
16 ศิริรัตน์ จันท์จารุณี 2
17 สิริกุล วะสี 2
18 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 2
19 Patcharee Ngamviriyavong 1
20 Wanida Janvikul 1
21 วนิดา จันทร์วิกูล 1
22 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
23 Pranee Pinyoscheep 1
24 Paweena Uppanan 1
25 ปวีณา อุปนันต์ 1
26 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
27 ดรอุทัย วิชัย 1
28 Apiwat Kadnaim 1
29 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1
30 แหล่งทุนภายนอก ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
31 อทัย วิชัย 1
32 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
33 ธีรวัฒน์ อินโปธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2558 3
4 2557 2
5 2556 6
6 2554 12
7 2553 9
8 2552 12
9 2551 7
10 2550 9
11 2549 6
12 2548 9
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิเคราะห์สารสำคัญประเภทกลูโคซิโนเลตและไอโซไธโอไซยาเนตในพืชตระกูลผักกาดจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2559
2 ไมโครสเฟียร์แม่เหล็กที่มีสมบัติการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหลากหลายของพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์/คาร์บอกซีเมทิลไคโตแซนเพื่อใช้ในการควบคุมการปลดปล่อยยา
3 นาโนคลัสเตอร์แม่เหล็กที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเคลือบด้วยพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์และการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการปลดปล่อยยา
ปี พ.ศ. 2558
4 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทธิลีนไกลคอลเมทิล เมทาอะไครเลท และพอลิอะคริลิกแอซิด
5 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
6 ไฮโดรเจล “ฉลาด” ชนิดคาร์บอกซีเมทิลไคโตซานกร๊าฟด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดและพอลิเอ็นไอโซโพรพิลอะคริลาไมด์
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์สารสำคัญธรรมชาติในผักเศรษฐกิจจากมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ผักจังหวัดชัยนาทและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
8 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2556
9 การออกแบบและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อเคลือบผิวอนุภาคนาโนแม่เหล็ก
10 การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลไคโตซานไฮโดรเจลที่มีสมบัติการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาวะความเป็นกรดเบส
11 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
12 ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัยระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
13 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คปก.) รุ่นที่ 11 (น.ส.ยิ่งรัก พรายอินทร์)
14 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
ปี พ.ศ. 2554
15 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
16 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
17 การสังเคราะห์พอลิ (4 -ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
18 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคของเหล็กออกไซด์
19 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอลิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
20 อนุภาคนาโนแม่เหล็กที่มีพื้นผิวสองชั้นเพื่อการควบคุมและความต่อเนื่องในการปลดปล่อยยา
21 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบอนุมูลอิสระถ่ายโอนอะตอมและการประยุกต์ใช้
22 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
23 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
24 การควบคุมการปลดปล่อยยาเพรดนิโซโลนจากพื้นผิวอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยแสงยูวี
25 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
26 การสังเคราะห์พอลิ [4-ไวลินไพริดีน] ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
ปี พ.ศ. 2553
27 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
28 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
29 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
30 การพัฒนาวิธีการผลิต Capsaicinoid เชิงพาณิชย์
31 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
32 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร Capsaicin และ Capsanthin ในพริก โดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง
33 การดัดแปรพื้นผิวอนุภาคนาโนด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลเมทิลอีเทอร์เมทาอะไครเลตและเอโซเบนซีนอะไครเลตด้วยเทคนิคการขยายสายโซ่พอิเมอร์ออกจากพื้นผิวของอนุภาค
34 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
35 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
36 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
37 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
38 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
39 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเตอร์
40 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
41 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล : การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
42 การสังเคราะห์แพทาโลอิลไคโตซานและการดัดแปรด้วยพอลิยูริเทนโดยมีพอลิเอสเตอร์หรือพอลิไซลอกเซนเป็นส่วนอ่อน
43 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล : การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
44 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรถ้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
45 การสังเคราะห์พอลิ (4-ไวนิลไพริดีน) ด้วยเทคนิค ATRP จากพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์
46 ผลของยางธรรมชาติเหลวดัดแปรพอลิออลต่อการเตรียม และสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์
47 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
ปี พ.ศ. 2551
48 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
49 การเตรียมวัสดุรักษาแผลจากไคโตซานที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิยูริเธน
50 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
51 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอลและพอลิไซลอกเซน
52 การสังเคราะห์แพทาโลอิลไคโตซานและการดัดแปรด้วยพอลิยูริเทนโดยมีพอลิเอสเตอร์หรือพอลิไซลอกเซนเป็นส่วนอ่อน
53 ตาข่ายพอลิเมอร์แบบแทรกสอดของพอลิไดเมทิลไซลอกเซน/ไคโตซานไฮโดรเจล การสังเคราะห์ สมบัติพื้นผิวและการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
54 อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่กระจายได้ในชั้นน้ำโดยการใช้บล็อกโคพอลิเมอร์ของ mPEG-PLA เป็นสารเสถียร
ปี พ.ศ. 2550
55 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
56 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
57 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
58 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น Universal Base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี Peptide Nucleic Acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
59 วัสดุการแพทย์จากไคโตเซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
60 คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดโอโซไซยาเนทที่ละลายน้ำได้ในน้ำ : พฤติกรรมการบวมน้ำ
61 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
62 การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
63 วัสดุการแพทย์จากไคโตแซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่าย ด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
ปี พ.ศ. 2549
64 การพัฒนาวิธีการผลิต capsaicinoid เชิงพาณิชย์
65 การสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนของแมกนีไทท์ที่แขวนลอยในน้ำเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์
66 สมบัติของอีพอกซี่โนโวแลกเรซินปรับปรุงด้วยพอลิไซลิกเซนและการเตรียมเป็นคอมพอสิทพอลิเมอร์
67 คาร์บอกซี่เมทิลไคโตซานที่ผ่านการเชื่อมโยงตาข่ายด้วยไดโอโซไซยาเนทที่ละลายน้ำได้ในน้ำ:พฤติกรรมการบวมน้ำ
68 วัสดุการแพทย์จากไคโตเซนที่มีการเชื่อมโยงแบบตาข่ายด้วยพอลิยูริเทนชนิดพอลิเอสเตอร์
69 การศึกษาแนวโน้มของการเป็น universal base จากสารประกอบ Nitro-Substituted, Halogen-Substituted, and Amino Substituted Heterocyclic ที่มี peptide nucleic acid เป็นองค์ประกอบหลักเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคในระดับโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
70 การเตรียมแผ่นฟิล์มจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียม
71 การสังเคราะห์เนื้อเยื่อเทียมจากไคโตแซนดัดแปลงด้วยพอลิไซลอกเซน
72 การสังเคราะห์โพลีเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกจากโพลีเอสเทอร์และโพลีเอธิลีนไกลคอล เมธิล อีเทอร์
73 การศึกษาสมบัติของคอมพอสิทพอลิเมอร์ปรับปรุงด้วยพอลิไซลอกเซนเพื่อใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้าง
74 การเตรียมไคโตซานที่ผ่านการดัดแปลรด้วยพอลิยูริเทนเพื่อใช้เป็นวัสดุตกแต่งแผล
75 การจำแนกดัชนีมวลกายของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการศึกษา
76 อนุภาคแม่เหล็กขนาดนาโนของเหล็กออกไซด์ที่มีสมบัติเข้ากันได้เชิงชีวภาพและกระจายได้ในน้ำซึ่งเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมของพอลิเอทิลลีนไกลคอล เมทิลอีเทอร์และพอลิเอสเทอร์
77 การสังเคราะห์ไฮโดรเจลจากไคโตแซน และพอลิเมอร์ร่วมระหว่างพอลิไซลอกเซนและพอลิเอทิลีนไกลคอล เพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
78 การพัฒนาการสังเคราะห์สาร Dimer, Trimer และ Tetramer ของยา Artemisinin เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
79 การพัฒนาวิธีการผลิต Capsaicinoid เชิงพาณิชย์
80 การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตสาร Capsaicin และ Capsanthin ในพริก โดยใช้โรงเรือนระบบคัดกรองแสง