ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมตตา เจริญพานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิบูลย์ พันธุ 5
2 ผึ่งผาย พรรณวดี 4
3 พิพัฒน์ คงประชา 4
4 จำรัส ลิ้มตระกูล 3
5 ไพศาล คงคาฉุยฉาย 3
6 นางสาวอรอนงค์ จุลพันธ์ 3
7 ชนาธิป สามารถ 3
8 นายนพพร เทียบปิ่นหยก 2
9 ฉันธนา ยูวะนิยม 2
10 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 2
11 ธานิน นานอก 2
12 ชมพูนุท วรากุลวิทย์ 2
13 Pomthong Malakul Na Ayudhaya 1
14 Kirana Chomkumsri 1
15 กิรณา จอมคำศรี 1
16 เสกสรร พาป้อง 1
17 Chantana Yuvaniyama 1
18 ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ 1
19 นางสาวอุษณีย์ ถินถาวร 1
20 นายคณิน เนื่องโนราช 1
21 Seksan Papong 1
22 สุภา หารหนองบัว 1
23 ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย 1
24 นายธรรมชาติ เมชนัน 1
25 กิรณา อมคำศรี 1
26 นางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์ 1
27 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
28 กานต์ ศุภนิรันดร์ 1
29 พิมพา หอมนิรันดร์ 1
30 นพวรรณ เหรียญวัฒนะ 1
31 นางสาววลีพร ดอนไพร 1
32 ณัฐพร ฉัตรแถม 1
33 นางสาวศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร 1
34 อำพร เสน่ห์ 1
35 ก่อศิลป์ อุดมโภชน์ 1
36 อุษณี ถินถาวร 1
37 พัชรี มณฑาทิพย์ 1
38 ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 1
39 ณัฐวัฒน์ ชัยธนบูรณ์ 1
40 ธนารี โพธิ์งามวงศ์ 1
41 อนุสรณ์ สืบสาย 1
42 Thumrongrut Mungcharoen 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2558 2
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 4
6 2553 2
7 2552 4
8 2551 6
9 2550 5
10 2549 1
11 2548 5
12 2547 7
13 2546 2
14 2543 1
15 2542 1
16 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านปฏิกิริยาแบบใช้แสงบนตัวเร่งโลหะออกไซด์ผสมที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์
2 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยา อิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน เป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง
3 การผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์
ปี พ.ศ. 2558
4 การเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งนิกเกิล-ทองแคงโหลดบนซิลิกาภในสนามแม่เหล็ก
5 การผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงที่ปรับปรุงด้วยคลอโรฟิลล์
ปี พ.ศ. 2556
6 บทบาทของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน
7 โครงการให้ความรู้ด้านการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายของสารดูดซับธรรมชาติและสารผสมปูนฉาบ
ปี พ.ศ. 2554
9 การดูดซับของ INAX-1 และ INAX-2
10 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร
11 โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์
12 การศึกษาความสามารถในการดูดซับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ของสารคอมโพสิทซิลิกา-ซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2553
13 นาโนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี : การออกแบบ สังเคราะห์และวิเคราะห์ วัสดุนาโนที่มีรูพรุน
14 ผลของความชื้นที่มีผลต่อการเกิดลุกไหม้ได้เองของถ่านหินซับบิทูมินัส
ปี พ.ศ. 2552
15 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ A จากเถ้าลอยถ่านหินซับบิทูมินัสที่ได้จากโรงไฟฟ้า Stocker Boiler / Circulating Fluidized Bed(CFB)
16 การสังเคราะห์น้ำมันดีเซลจาก CO2 และมีเทนบนพอรัสซิลิกาที่เตรียมจากเถ้าแกลบ
17 การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์
18 เมทานอลสตรีมรีฟอร์มมิงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/SBA-15 /
ปี พ.ศ. 2551
19 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
20 การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามินอี
21 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์เอและสภาวะการปฏิบัติการ
22 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
23 การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์
24 การสังเคราะห์สารประกอบ TiO2 ที่มีการเติบโลหะทรานซิชัน สำหรับการย่อยสลายสีย้อม
ปี พ.ศ. 2550
25 การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 โดยใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตเป็นสารตั้งต้นและการสร้างชุดทดสอบการดูดซับวิตามินอีในขนาด Bench Scale
26 การสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Bench scale เพื่อใช้แยกสารเคมีมูลค่าสูง
27 การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์
28 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
29 โครงการนวัตกรรมวสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (โครงการย่อยที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
30 การสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2548
31 Structure-Reactivity Studies of Zeilite from Fly Ash.
32 Sythesis of Carbon Nanotabe
33 การประเมินวัฏจักรชีวิตของตู้เย็น
34 การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ชนิด SBA-15 จากเถ้าแกลบและการใช้เป็นตัวรองรับในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซลบริสุทธิ์
35 การสังเคราะห์และการใช้ประโยชน์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2547
36 การผลิตซีโอไลด์บริสุทธิ์สูงจากการของแข็ง
37 การสังเคราะห์ซีโอไลด์ชนิด ZSM-5 ขนขาดพิเศษเล็กจากเถ้าแกลบ
38 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 บริสุทธิ์จากเถ้าลอยลิกไนต์ และเถ้าแกลบแบบสองขั้นตอน (ทุนเมธีวิจัยอาวุโส รศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล)
39 ปฏิกรณ์คาร์บอนจิ๋ว
40 การสังเคราะห์ไฮโดรคาร์บอนโดยปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะเหล็ก และแพลทตินัมบนซีโอไลต์ชนิด ZSM-5 โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบแพคเบด
41 การศึกษาปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนโลหะเหล็กและแพลทตินัมบนอะลูมินาโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบแพคเบด
42 การผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมูลค่าเพิ่ม จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2546
43 การนำเถ้าลอยของถ่านหินลิกไนต์มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตซีโอไลต์ชนิด Y
44 การผลิตซีโอไลท์ชนิด ZSM-5 ขนาดเล็กพิเศษจากกากของแข็ง
ปี พ.ศ. 2543
45 ซีโอไลต์ชนิด Zsm-5 ที่มีพื้นที่ผิวสูง : การผลิตและการจำแนกคุณลักษณะ High Surface Asm-5 Zeolite : Production and Characterization
ปี พ.ศ. 2542
46 การผลิตสารเคมีมูลค่าเพิ่มจากถ่านหินลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด