ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมตตา วิวัฒนานุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เมตตา วัฒนานุกูล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 5
2 พิรุณรัตน์ ตุลย์ฐิตนันท์ 5
3 ณุชชนา วุฒิโอฬาร 5
4 สุรศักดิ์ บุญอาจ 4
5 พัชนี เชยจรรยา 4
6 ปทิตตา คิมประโคน 2
7 วรางคณา รัตนประสิทธิ์ 2
8 อัชวัตร แสนศรี 2
9 พรพจี กาลันสีมา 2
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 2
11 อวยพร พานิช 2
12 กาญจนา แก้วเทพ 2
13 พลอยชมพู พงษ์กิตติพันธ์ 1
14 ธนัช ชูพรหมวงศ์ 1
15 นันทกฤต โรตมนันทกฤต 1
16 อภิรดี โกเฮง 1
17 โกเมศ สุพลภัค 1
18 พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ 1
19 กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ 1
20 โอฬาริก ขุนสิทธิ์ 1
21 บุษฎี เหล่ามานะเจริญ 1
22 ฉัตรหทัย มีประดิษฐ์ 1
23 กมลเนตร สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
24 ผณิศวรฎา สวนประดิษฐ์ 1
25 เขมประพิณ ศิริเจียรนัย 1
26 นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล 1
27 จุฑารัตน์ ประเสริฐ 1
28 เฌนิศา วิมไตรเมต 1
29 ขวัญชนก พันธุฟัก 1
30 วราภา จิระรัตนวรรณ 1
31 ศิริพร โชติพินทุ 1
32 วิลสา สินสิริ 1
33 ชลพรรษ์ ธัมสัตยา 1
34 เยาวนุช ซอหะซัน, 2523- 1
35 สุระ ศิริมหาวรรณ 1
36 ปรียนุช เกตุนุติ, 2519- 1
37 ศิรินาถ ปิ่นทองพันธ์ 1
38 ระพีพร ฤทธิไพโรจน์ 1
39 สุขสันต์ กมลสันติโรจน์ 1
40 อาทิตยา เที่ยงวงษ์ 1
41 นวพร คล้ายโพธิ์ทอง 1
42 วีรายา อักกะโชติกุล 1
43 วรากร เพ็ญศรีนุกูร 1
44 ศิริพรรณวดี รุ่งวุฒิขจร 1
45 สุชาดา สุขเสถียรพาณิชย์ 1
46 มิ่งขวัญ สินธุวงษ์ 1
47 กัณฑรัตน์ วัดละเอียด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 2556 2
4 2555 2
5 2552 12
6 2551 5
7 2550 6
8 2549 2
9 2548 4
10 2547 1
11 2546 4
12 2545 1
13 2544 1
14 2542 2
15 2541 1
16 2539 1
17 2538 1
18 2536 1
19 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการโรงแรมต่อบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสารของพนักงานบริการ
ปี พ.ศ. 2557
2 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายุไทย
3 การสื่อสารระหว่างรุ่นในครอบครัวและการขัดเกลาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าไทย
4 การสื่อสารและการปรับตัวของแรงงานพม่าในสังคมไทย
5 บทบาทและการสื่อสารของแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมไทย
6 บทบาทสื่อบุคคลในการบริหารจัดการตราสินค้าองค์กร
ปี พ.ศ. 2556
7 พฤติกรรมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกับการข่มเหงรังแกในสถานศึกษา
8 ปริทัศน์การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของการสื่อสารเชิงอวัจนะเพื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2555
9 การรับรู้และการสื่อสารเพื่อการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมของบริษัทข้ามชาติในประเทศไทย
10 การสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของบุคลากรไทยในบริษัทสาขาประจำประเทศเพื่อนบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
11 เครือข่ายการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน
12 ความสามารถทางการสื่อสารของพิธีกรยอดนิยมในรายการโทรทัศน์
13 บทบาทสื่อบุคคลในการส่งเสริมการรับรู้องค์กรนวัตกรรม
14 สถานภาพการศึกษางานวิจัยการสื่อสารกลุ่มในประเทศไทย
15 การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในประเทศไทย
16 การสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทยที่เข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ฮอลิเดย์ วีซ่า ไทย-ออสเตรเลีย
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัวกับพฤติกรรมการมีวินัยของเด็กไทย
18 การสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของคนไทย ที่เข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ฮอลิเดย์ วีซ่า ไทย-ออสเตรเลีย
19 ความสามารถทางการสื่อสารของพิธีกรยอดนิยมในรายการโทรทัศน์
20 เครือข่ายการสื่อสารและการปรับตัวทางวัฒนธรรม ของนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน
21 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในครอบครัว กับพฤติกรรมการมีวินัยของเด็กไทย
22 การสื่อสารเพื่อจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
23 การสื่อสารแบบบอกต่อในธุรกิจไทย
24 การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดีย
25 นักร้องเกาหลีและกระแสนิยมเกาหลีของกลุ่มแฟนคลับชาวไทย
26 การสื่อสารและความน่าเชื่อถือของอาจารย์ที่แสดงตน ต่างจากเพศกำเนิดในบริบทการศึกษาไทย
27 การสื่อสารข้ามเชื้อชาติระหว่างคนไทยและคนไทยเชื้อสายอินเดีย
ปี พ.ศ. 2550
28 การรับรู้ภาพลักษณ์และการนำเสนอตนเองในด้านหน้าที่การงานของผู้หญิงโสด
29 วาทะทางการเมืองของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรและนายสมัคร สุนทรเวช ก่อนการเลือกตั้ง
30 กระบวนการสื่อสารในการขัดเกลาทางสังคมของนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
31 สถานภาพวิทยานิพนธ์ทางวาทวิทยาในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 การรับรู้ภาพลักษณ์และการนำเสนอตนเองในด้านหน้าที่การงานของผู้หญิงโสด
33 การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านตราสัญลักษณ์ขององค์กรธนาคารไทย
ปี พ.ศ. 2549
34 การสื่อสารต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาไทยโครงการเวิร์ค แอนด์ แทรเวล ยู.เอส.เอ
35 การรับรู้แบบเหมารวมและทัศนคติระหว่างกลุ่มเชื้อชาติในการสื่อสารระหว่างผู้ค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ. 2548
36 วิวัฒนาการการสื่อความหมาย "รูปกาย" ในสังคมไทย
37 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี
38 การสื่อสารและการรับรู้ความหมายของ "รอยสัก" ในสังคมไทยปัจจุบัน
39 การสื่อสารระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ในชุมชนรูสะมิแล จ. ปัตตานี ในช่วงระหว่างวิกฤตการณ์ความรุนแรงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2547
40 ปฏิสัมพันธ์และการปรับตัวทางวัฒนธรรมของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
41 การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ระหว่างครูและเด็กออทิสติก
42 ความคาดหวังและการสื่อสารระหว่างข้าราชการทุนรัฐบาลไทย ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในยุคปฏิรูประบบราชการ
43 การรับรู้และการสื่อสารในการแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาวใต้ของนักศึกษาภาคใต้ในกรุงเทพมหานคร
44 ค่านิยมเรื่อง "ความเกรงใจ" กับความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ปี พ.ศ. 2545
45 ความสามารถทางการสื่อสารระหว่างบุคคลในบริษัทนานาชาติญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2544
46 กระบวนการสื่อสารระหว่างครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับเด็กเร่ร่อน
ปี พ.ศ. 2542
47 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของการโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
48 การฝึกอบรมทางวัฒนธรรมของบริษัทนานาชาติในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
49 อิทธิพลของโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผ้าอนามัย ของกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
50 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับข้อความข่าวผ่านสื่อเพจเจอร์ (วิทยุติดตามตัว)
ปี พ.ศ. 2538
51 การตรวจสอบการสื่อสารในองค์กร
ปี พ.ศ. 2536
52 เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการพัฒนาสังคมไทย : รายงานวิจัย