ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางอุทกและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำไหลบริเวณต้นน้ำและท้ายน้ำของเขื่อนในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฝนต่อการชะล้างไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนบนโดยใช้แบบจำลอง SWAT
3 การเปลี่ยนแปลงของชั้นตะกอนทะเลและร่องรอยการเกิดสึนามิในอดีตจากตะกอนชายฝั่งทะเลอันดามัน
ปี พ.ศ. 2557
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตปฐมภูมิในอ่าวไทยในช่วงมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556
5 การกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในอ่าวไทย
6 การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายหาดในจังหวัดพังงาระหว่าง ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
7 อิทธิพลของออกซิเจนและความเค็มต่อเบนทิกฟลักซ์ของฟอสฟอรัสและซิลิกอนผ่านรอยต่อระหว่างดินตะกอนและน้ำบริเวณชายฝั่งอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
8 ผลของสภาวะพร่องออกซิเจนและความเค็มต่อฟลักซ์ของไนโตรเจนจากตะกอนดินสู่น้ำเหนือตะกอนดินบริเวณอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
9 กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ที่มีผลต่อการแพร่กระจายของสารในแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-3: พลวัตรของไนโตรเจนละลายในมวลนาบริเวณแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล
ปี พ.ศ. 2556
10 ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน
ปี พ.ศ. 2552
11 Investigation of Biogeochemical Processes in the Andaman Sea.
12 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับลักษณะเฉพาะของตะกอนดินในป่าชายเลนคลองด่านและอ่าวทุ่งโปรง
ปี พ.ศ. 2550
13 Investigation of Biogeochemical Processes in the Andaman Sea.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การเปลี่ยนแปลงของชั้นตะกอนทะเลและร่องรอยการเกิดสึนามิในอดีตจากตะกอนชายฝั่งทะเลอันดามัน