ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญศิริ นภีรงค์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลา ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2555
2 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของปลา ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
3 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2554
4 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของกลุ่มปลาสร้อย (Tribe Labeonini, Order Cypriniformes) ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
5 ศึกษาความหลากหลายของชนิดและการแพร่กระจายของกลุ่มปลาสร้อย (Tribe Labeonini, Order Cypriniformes) ในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการแนะนำรูปแบบและการเขียนสารนิพนธ์สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระยะที่ 2)
7 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
8 ผลของกวาวเครือแดงต่อคุณภาพของเซลล์อสุจิในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
10 การศึกษาความสามารถในการสะสมโลหะหนักของเฟิร์นขึ้นบนดินในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทย
11 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อย โดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
12 โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 1
13 โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะที่ 1
14 ปาราสิตภายนอก (Ectoparasite) ของสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2549
15 ปรสิตภายนอก (Ectoparasite) ของสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2545
16 การตรวจหาสารพิษเททโทรโดทอกซินและซาซิทอกซินในเนื้อเยื่อของปลาปักเป้าน้ำจืด โดยวิธีอิมมิวโนฮีสโตโลยี