ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญศรี แซ่หลี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม
2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
3 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
4 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ๑ เรื่องการบริโภคโดยใชวิธีการสอนแบบใช้คำถาม
ปี พ.ศ. 2558
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 571729801 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการกำหนดระดับรายได้ประชาชาติดุลยภาพ รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจลากรแสวงหาโอกาสทาง 28 ธุรกิจ รายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2557
7 ความหลากหลายของยีน VEGF และ EGF กับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2554
8 การใช้แหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ปี พ.ศ. 2551
9 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
10 การศึกษาความสัมพันธ์ p16INK4a gene methylation กับโรคมะเร็งตับ
11 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับ โดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
ปี พ.ศ. 2550
12 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่ม และการโคลนยีน
13 การตรวจหายีนที่เปลี่ยนแปลงในมะเร็งเซลล์ตับโดยวิธีการขยายยีนด้วยไพร์เมอร์แบบสุ่มและการโคลนยีน
14 การศึกษาความสัมพันธ์ p16 ( ink) 4 a gene methylation กับโรคมะเร็งตับ
ปี พ.ศ. 2549
15 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
16 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายแถบความถื่ย่อย
17 การตัดเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง แบบบีบอัดหลายแถบความถี่ย่อย
ปี พ.ศ. 2548
18 ความคิดเห็นของนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น เกี่ยวกับเขตการค้าเสรี