ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญศรี ทองเพชร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 วิถีชีวิต ความรู้ความเชื่อ และพฤติกรรมการปฎิบัติตัวที่ส่งผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียน ในแรงงานต่างชาติชาวพม่า ในตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
3 การพัฒนากระบวนการสรรหา แบบ ๓๖๐ องศา เพื่อพิจารณาบุคคลและหน่วยบริการปฐมภูมิทรงคุณค่า เขตอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๘
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียนปกติกับการให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล
ปี พ.ศ. 2536
6 ผลของกลวิธีการอ่านตามแนวจิตวิทยาความคิดนิยมและช่วงเวลา ในการอ่านที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนไทยมุสลิม