ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 6
4 สุภาพรรณ โคตรจรัส 5
5 พรรณระพี สุทธิวรรณ 5
6 ธีระพร อุวรรณโณ 5
7 คมกริบ ธีรานุรักษ์ 5
8 ศิริชัย กาญจนวาสี 5
9 วีระยุทธ กุลสุวิพลชัย 5
10 คัดนางค์ มณีศรี 4
11 ชุมพร ยงกิตติกุล 2
12 ณัฏฐารีย์ ศิริวิวัฒน์ 2
13 อมร หวังพีระวงศ์ 2
14 วรงค์ ถาวระ 2
15 ไพเราะ แก้วเนย 2
16 วรรณี ศิรินพกุล 1
17 อุดมศรี เดชแสง 1
18 ศศิธร สกุลกิม 1
19 ขเคนทร์ วรรณศิริ 1
20 จันอารีย์ คีรีวรรณ 1
21 สมชาย ช่างทอง 1
22 ใจเพชร สมประสงค์ 1
23 กนกวรรณ จิรทองคำโชติ 1
24 เนตร หงษ์ไกรเลิศ 1
25 วชิราพร อัจฉริยโกศล 1
26 พนิดาพร จงราเชนทร์ 1
27 คัคนางค์ มณีศรี 1
28 เณริกา อนันตพฤทธ์ 1
29 สมจิตร์ ทรัพย์อัประไมย 1
30 จริยา ชีรนรวนิชย์ 1
31 ปริญญา มีสุข 1
32 วิภา ยุวพรพาณิชย์ 1
33 สุธีรา แสงศิริสายันห์กุล 1
34 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
35 พัชราวลัย เวทศักดิ์ 1
36 สุวิมล นราองอาจ 1
37 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
38 อรุณลักษณ์ ดิษบรรจง 1
39 ศรีสุดา พิสิษฐ์ศักดิ์ 1
40 ประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์ 1
41 กาญจนา ผ่านสำแดง 1
42 ปรียนุช รุ่งเรืองสรการ 1
43 อรุณรัตน์ พิมพ์สุตะ 1
44 ขนิษฐา อังศธรรมรัตน์ 1
45 เกษรา กำภูมิประเสริฐ 1
46 มัลลิกา ภู่พัฒน์ 1
47 นงนุช คูวณิชย์วงศ์ 1
48 ประมาณ พลสุธรรม 1
49 ปภัสสรา รัตตะรังสี 1
50 ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 1
51 รอยพิมพ์ สายพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 4
3 2552 4
4 2551 4
5 2550 1
6 2549 4
7 2548 1
8 2546 4
9 2545 3
10 2544 3
11 2542 2
12 2540 1
13 2538 3
14 2537 2
15 2535 1
16 2534 1
17 2533 2
18 2532 2
19 2530 1
20 2529 1
21 2528 3
22 2527 3
23 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อิทธิพลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อความพึงพอใจในครอบครัว โดยมีการประเมินแก่นแท้ของตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่าน : การเปรียบเทียบโมเดลระหว่างวัยรุ่นตอนกลางและตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2553
2 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความพึงพอใจในการทำงาน โดยมีความเครียดในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ
3 ผลของการกระทำที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบทและระยะเวลาในการเก็บจำ ต่อความจำเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐานของเด็กอายุ 6-8 ปี
4 อิทธิพลของการประเมินแก่นแท้ของตนเองต่อความพึงพอใจในการทำงานโดยมีความเครียดในการทำงานและความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรสื่อ
5 ผลของการกระทำที่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง และไม่เกี่ยวข้องกับบทและระยะเวลาในการเก็บจำต่อความจำเหตุการณ์ที่มีบทเป็นพื้นฐานของเด็กอายุ 6-8 ปี
ปี พ.ศ. 2552
6 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการประกอบอาชีพ รูปแบบการเรียนรู้ และการเผชิญกับปัญหาในผู้ใหญ่ตอนต้น
7 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการประกอบอาชีพ รูปแบบการเรียนรู้ และการเผชิญกับปัญหาในผู้ใหญ่ตอนต้น
9 การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่น โดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2551
10 การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
11 ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพนักงานธนาคาร
12 การวิเคราะห์อภิมานปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : การเปรียบเทียบงานวิจัยตะวันตกและงานวิจัยในประเทศไทย
13 การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2550
14 อิทธิพลของการชี้แนะทางภาษาด้วยการติดป้ายชื่อที่มีต่อความสามารถในการจำภาพที่รับรู้ทางตา
ปี พ.ศ. 2549
15 พัฒนาการการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจในการโน้มน้าวผู้อื่นในเด็กไทย
16 พัฒนาการของความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมยในเด็กไทย
17 ความสามารถในการกะประมาณจำนวนในเด็กอายุ 5-7 ปี
18 การเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับการมีชีวิตและความตายในเด็กอายุ 5 - 7 ปี ที่มีสุขภาพปกติ
ปี พ.ศ. 2548
19 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2546
20 พัฒนาการความสามารถในการใช้ข้อมูลแรงจูงใจในการอนุมานลักษณะนิสัยและทำนายพฤติกรรมชอบช่วยเหลือของผู้อื่นในเด็กอายุ 5, 8, และ 11 ปี
21 ความสามารถในการตัดสินความสมนัยทางด้านจำนวนโดยใช้ข้อมูลข้ามหมวดประสาทสัมผัสระหว่างการได้ยินและการมองเห็นในเด็กอายุ 3-4 ปี
22 ผลกระทบของการทดสอบความจำโดยมีการชี้แนะต่อความจำที่ผิดพลาดในเด็กอายุ 5, 8 และ 11 ปี
23 การเปรียบเทียบความสามารถในการคำนวณเบื้องต้นของเด็กอายุ 4-6 ปี
ปี พ.ศ. 2545
24 ผลของการควบคุมบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่มีสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
25 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัย
26 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
27 พัฒนาการของความสามารถในการเข้าใจการเกิดความเชื่อ และความปรารถนาในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน
28 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
29 การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2542
30 การเปรียบเทียบความสามารถในการอนุมานจำนวนของเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
31 การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปี
ปี พ.ศ. 2540
32 ผลของการใช้รูปแบบเพื่อพัฒนาเมตาคอคนิชั่นที่มีต่อเมตาคอคนิชั่น และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2538
33 การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัส ด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือน
34 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุ ที่ถูกซ่อนไว้ของทารกอายุ 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนด และทารกที่คลอดก่อนกำหนด
35 ผลของการจัดลำดับเหตุการณ์ที่คุ้นเคย และไม่คุ้นเคยต่อการระลึกลำดับเหตุการณ์ในเด็กอายุ 5 ถึง 7 ปี
ปี พ.ศ. 2537
36 พัฒนาการของความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้ในฐานะที่เป็นแหล่งที่มา ของความรู้ในเด็กวัยก่อนเรียน
37 การวิเคราะห์ความรู้เฉพาะด้าน กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหา และเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้ชำนาญ และไม่ชำนาญในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
38 ผลของการสื่อสารที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอของบุคคลต่างวัย ที่มีต่อความสามารถในการประเมินคุณภาพของข่าวสาร ของเด็กอายุ 5-10 ปี
ปี พ.ศ. 2534
39 การศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการเปรียบเทียบขนาด ของสองชุดความสามารถในการนับ และความรู้เกี่ยวกับการนับของเด็กอายุ 3-5 ปี
ปี พ.ศ. 2533
40 พัฒนาการของการเข้าใจอารมณ์ที่แท้จริงและอารมณ์ที่ปรากฏ ทางใบหน้าในเด็กอายุ 4-6 ปี
41 การเข้าใจการลด และการเพิ่มจำนวนของเด็กก่อนวัยเรียน ที่ยังไม่เข้าใจการอนุรักษ์จำนวน
ปี พ.ศ. 2532
42 ผลของการให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันและการคิดหาเหตุผลที่ขัดแย้งกัน ที่มีต่อการชะลอการได้รับความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
43 พัฒนาการของการแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ปรากฏให้เห็น และสิ่งที่เป็นจริงในเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2530
44 ผลของการเล่นที่มีต่อการแก้ปัญหาแบบเอกนัยและแบบอเนกนัย ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2529
45 ผลของการเล่นสมมติที่มีต่อมโนทัศน์ทางการอนุรักษ์ด้านความยาว ด้านมวลสาร และด้านปริมาณของของเหลว
ปี พ.ศ. 2528
46 ผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อมโนทัศน์ทางการอนุรักษ์ด้านมวลสาร ด้านปริมาณของของเหลวและด้านพื้นที่ของเด็กในช่วงอายุ 5-6 ปี
47 การเปรียบเทียบผลของการเสนอคำถามด้วยคำพูด ด้วยรูปภาพและด้วยคำพูดกับรูปภาพ ที่มีต่อการใช้เหตุผลในการรวมประเภทของนักเรียนระดับประถมศึกษา
48 ความเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับความเร็ว ระยะทาง และเวลาของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
49 การศึกษาพัฒนาการในการจำแนกภาพสะท้อนจากกระจกของเด็กอายุ 4-8 ปี โดยใช้รูปเรขาคณิต
50 ผลของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อการยึดตนเป็นศูนย์กลาง ด้านการมองเห็นตำแหน่งของวัตถุของเด็กอนุบาล
51 พัฒนาการของความสามารถของเด็กอายุ 5-10 ปี ในการเปรียบเทียบเชิงอนุมาน ด้านความยาวและด้านน้ำหนัก