ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชิดชม ฮิรางะ 11
2 รัศมี ศุภศรี 10
3 กาญจนารัตน์ ทวีสุข 9
4 ชุมสาย สีลวานิช 8
5 พิศมัย ศรีชาเยช 8
6 สมยศ จรรยาวิลาส 8
7 สุภารัตน์ เรืองมณีไพฑูรย์ 6
8 น้อย สาริกะภูติ 6
9 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 5
10 มาลัย เมืองน้อย(บุญรัตนกรกิจ) 5
11 เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ 4
12 ชิดชม วิทวัทวงศ์ 4
13 มาลัย บุญรัตนกรกิจ 4
14 อุไร เผ่าสังข์ทอง 4
15 กุลวดี ตรองพาณิชย์ 4
16 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 3
17 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 3
18 สมจิต อ่อนเหม 3
19 กรุณา วงษ์กระจ่าง 3
20 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 3
21 อรอนงค์ นัยวิกุล 3
22 วรรณี จิรภาคย์กุล 2
23 วินัศ ภูมินาถ 2
24 อุษา ภูคัสมาส 2
25 เพลินใจ ตังคณะกุล 2
26 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 2
27 ธนวรรณ บุญปั้น 2
28 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
29 เย็นใจ ฐิตะฐาน 2
30 อุดมเกียรติ์ พรรธนประเทศ 2
31 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 2
32 งามจิตร โล่วิทูร 2
33 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 2
34 บุหลัน พิทักษ์ผล 2
35 อรพิน ชัยประสพ 2
36 พิชาญ เลิศปันณะพงษ์ 2
37 รัชนี สวางคพัฒน์ 2
38 โรจน์รวี ภิรมย์ 1
39 ธีระ ทองเผือก 1
40 ศศิธร ตรงจิตภักดี 1
41 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
42 วุฒินันท์ คงทัด 1
43 มาลา ศิรทรัพย์ไพสิฐ 1
44 เชาว์ อินทรประสิทธิ์ 1
45 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
46 นางกมลแก้ว ศรีเพ็ญ 1
47 อภิญญา จุฑางกูร 1
48 วารุณี วารัญญานนท์ 1
49 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
50 สายพิณ มณีพันธ์ 1
51 นายสุพจน์ ชุติพันธ์ 1
52 นางสังวาล รัตนตระกูล 1
53 นางนงนุช คำคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 5
5 2549 6
6 2548 2
7 2547 4
8 2546 2
9 2545 2
10 2544 1
11 2542 1
12 2540 4
13 2539 1
14 2535 3
15 2533 3
16 2532 2
17 2531 1
18 2529 1
19 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยแปรรูปผลผลิตจากสับปะรดและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2553
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะม่วงสู่ชุมชนภูฟ้าพัฒนา
3 เครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มเสริมสารทางเภสัชโภชนาจากน้ำข้าวกล้องเริ่มงอกสีนิล
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตน้ำตาลเม็ดจากน้ำตาลสดของจาก
5 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยและไชโป๊ว
7 การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลเกษตรให้ได้มาตรฐาน
8 การยกระดับมาตรฐานยอไทยและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โครงการย่อย ศึกษากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหมักยอ และเครื่องดื่มน้ำยอ
9 การยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
10 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
12 การยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
13 การยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์หน่อไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิทเพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค
14 โครงการย่อย 1 การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำลูกยอบ้าน
15 โครงการย่อยที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำยอบ้าน
16 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2548
17 การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
18 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนาสินค้าสหกรณ์สู่มาตรฐาน
20 การลดการใช้สารกลุ่มซัลไฟต์ในอาหารกลุ่มเสี่ยง (โครงการบูรณาการนำร่อง โครงการวิจัยความปลอดภัยของอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค)
21 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง
22 วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง""
ปี พ.ศ. 2546
23 การควบคุมคุณภาพการผลิตมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์มะม่วงดอง
24 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ
ปี พ.ศ. 2545
25 นำผลไม้และน้ำผักชนิดผงดื่มทันที
26 โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงดองและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2544
27 การยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะม่วงในท้องถิ่นเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2542
28 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2540
29 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง
30 กรรมวิธีทำมะขามผง
31 กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง
32 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2539
33 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2535
34 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
35 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ชนิดและปริมาณของฟอตเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู
36 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การผลิตเจลาตินจากหนังหมู
ปี พ.ศ. 2533
37 กรรมวิธีทำมะขามผง
38 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
39 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. 2532
40 การศึกษาปริมาณของดินประสิวและผงเพรกในกุนเชียง ท้องตลาด
41 ผักดองกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2531
42 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2529
43 โครงการวิจัยที่ ก-อ 7.4.29 กรรมวิธีทำมะขามผง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
44 การศึกษาปริมาณของดินประสิวและผงเพรกในกุนเชียง ท้องตลาด
45 ผักดองกระป๋อง
46 กรรมวิธีทำมะขามผง
47 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
48 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : ชนิดและปริมาณของฟอตเฟตที่มีผลต่อคุณภาพของลูกชิ้นหมู
49 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑ์จากสุกร : การผลิตเจลาตินจากหนังหมู
50 กรรมวิธีทำมะขามผง
51 กรรมวิธีการผลิตหัวปลีและไส้หยวกกล้วยบรรจุกระป๋อง