ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญพักตร์ อุทิศ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 30
2 สุนิศา สุขตระกูล 8
3 นันทนา สุขสมนิรันดร 5
4 พรพรรณ ศรีโสภา 5
5 รัชนีกร เกิดโชค 4
6 พัชชราวลัย กนกจรรยา 3
7 ญาดา บุตรปัญญา 2
8 รุ่งลลิดา หลวงเทพ 2
9 วีระ เนริกูล 2
10 ศิริลักษณ์ แสงส่อง 2
11 อณิมา จันทรแสน 2
12 กงจักร สอนลา 2
13 วีณา จีระแพทย์ 2
14 พรพรรณ สุดใจ 2
15 สุณีย์ แสงดาว 2
16 ปาณิสรา เกษมสุข 2
17 บุษกล ศุภอักษร 2
18 อติญา โพธิ์ศรี 2
19 ขนิษฐา สุขทอง 2
20 ดรุณี ภู่ขาว 1
21 จิตรา อ่อนน้อม 1
22 กิติยา พรมอ่อน 1
23 กระทรวงสาธารณสุข 1
24 ขุมทรัพย์ ก้อนทอง 1
25 มะลิ แสวงผล 1
26 ชวันรัตน์ เสถียรกิตติ์ธนา 1
27 โสภา ตั้งทีฆกูล 1
28 มัลลิกา จันทร์เพ็ญ 1
29 อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 1
30 ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล 1
31 จันทร์อัมพร รุณดี, 2507- 1
32 อชิรญา สุกิน, 2508- 1
33 ณัฐกฤตา ขันตี 1
34 นิภา ยิ้มเฟือง 1
35 กฤษดา ทองทับ 1
36 ศิรินันท์ ลี้ทองคำ 1
37 กรกานต์ พึ่งน้ำ 1
38 อัจฉรา เตชะอัตตกุล 1
39 สงบ ภูแดนแก่ง 1
40 ดวงกมล สระบุรี 1
41 จิรากร กันทับทิม 1
42 สุชีรา เกิดจันทร์ตรง 1
43 นงลักษณ์ บรรณจิรกุล 1
44 พัสตราภรณ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ 1
45 อุมาพร วงศ์ประยูร 1
46 ณัฏฐนุชิต ญาณพิพัฒน์พงศ์ 1
47 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
48 จุฬารัตน์ เกิดนิยม 1
49 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
50 สุพัตรา พุ่มพวง 1
51 จิราพร รักการ 1
52 เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์ 1
53 พชรพร ผู้ปฏิเวธ 1
54 เสาวนีย์ สำนวน 1
55 สุจิตรา อู่รัตนมณี 1
56 กิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 1
57 พุฒิชาดา จันทะคุณ 1
58 ใบเรียม เงางาม 1
59 มนัส สุนทรโชติ 1
60 นัยนา อินธิโชติ 1
61 เวนิช บุราชรินทร์ 1
62 บุญเยี่ยม คำชัย 1
63 วีรวรรณ รัตนจันทา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 14
2 2557 3
3 2556 6
4 2555 3
5 2554 8
6 2553 2
7 2552 6
8 2551 4
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 6
13 2545 5
14 2544 1
15 2537 1
16 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน
2 ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดแบบผสมผสานต่อการเสพยาบ้าในวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า
3 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกายต่อความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
4 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา
5 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ติดสุรา
6 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการออกกำลังกายต่อความรู้สึกอยากบุหรี่และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่
7 ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดแบบผสมผสานต่อการเสพยาบ้าในวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า
8 ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อความรุนแรงของอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สารแอมเฟตามีน
9 ผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจโดยครอบครัวต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
10 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
11 ผลของโปรแกรมการบำบัดครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคร่วมต่อการบริโภคสุราของผู้ติดสุราที่มีโรคร่วมทางจิตเวช
12 ผลของโปรแกรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตอยู่ต่อความคิดฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการดื่มสุรา
13 ผลของรูปแบบการจำหน่ายแบบเปลี่ยนผ่านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภท
14 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการทางลบด้วยตนเองต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ
ปี พ.ศ. 2557
15 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการเผชิญความเครียดต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
16 ผลของโปรแกรมการจัดการกับการรับรู้เหตุการณ์เครียดในชีวิตแบบผสมผสานต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน
17 ผลของโปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
18 ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมพฤติกรรมตนเองต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้เสพติดแอลกอฮอล์ชายที่ได้รับการบำบัดด้วยยา
19 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคจิตเภทและใช้สารเสพติดในชุมชน เขตภาคกลาง
20 ผลของกลุ่มบำบัดทางพฤติกรรมต่อการบริโภคแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้แอลกอฮอล์
21 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะพร่องทางการรู้คิดของผู้เสพติดแอลกอฮอล์
22 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับภาวะถอนพิษสุราของผู้ป่วยเสพติดแอลกอฮอล์
23 ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตแบบบูรณาการโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพลังต้านการเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้าที่ได้รับการบำบัดในระยะฟื้นฟูสภาพ
ปี พ.ศ. 2555
24 ผลของการจัดการความเครียด ความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้า
25 ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอล์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยา
26 ผลการจัดการความเครียด พฤติกรรม และความคิด ต่อภาวะซึมเศร้า ในผู้ป่วยโรคร่วมเอชไอวี/เอดส์และซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2554
27 ผลของสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวแบบกลุ่มต่อภาระการดูแลและการแสดงออกทางอารมณ์สูงของผู้ดูแล ผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
28 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยจิตเภท
29 ผลของโปรแกรมการบำบัดผสมผสานแบบสั้น โดยใช้การเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการเสพสุราในผู้เสพติดสุรา
30 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมแบบกลุ่ม ต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
31 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
32 ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
33 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพลังต้านการเสพยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก
34 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอารมณ์ต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นตอนต้นที่มีปัญหาพฤติกรรม
ปี พ.ศ. 2553
35 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
36 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
37 ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ภาคตะวันออก
38 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางจิตสังคมแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้าและการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน
39 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
40 ปัจจัยทำนายการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ภาคตะวันออก
41 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดทางจิตสังคมแบบบูรณาการต่อภาวะซึมเศร้าและการทำหน้าที่ทางสังคมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในชุมชน
42 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
ปี พ.ศ. 2551
43 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัวต่ออาการทางลบของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
44 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
45 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนกลุ่มครอบครัว ต่ออาการทางลบ ของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
46 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดประคับประคอง ต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้า ในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2549
47 ผลของการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวต่อภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
48 ผลของจิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ติดสุรา
ปี พ.ศ. 2548
49 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเพศและปัจจัยด้านเพศสัมพันธ์กับความเครียด ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
50 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความคิดฆ่าตัวตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยโรคเอดส์
51 ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการปรับเปลี่ยนความคิดต่อภาวะซึมเศร้าของภรรยาที่ถูกทำทารุณกรรม
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลการปฏิบัติบทบาทด้านการบริหาร ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
53 ความต้องการของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในหน่วยบริการปฐมภูมิเขต 6 กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2546
54 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริการสุขภาพเชิงรุก การมีส่วนร่วมในบริการกับความพึงพอใจในบริการพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
55 การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวช
56 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล การเปิดเผยตัวเอง การสนับสนุนทางสังคม ความหวังการรับรู้ภาวะสุขภาพ และสุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
57 ผลของการสอนงานตามแนวคิดของเบ็นท์เล่ ต่อความสามารถการเป็นผู้นำของสมาชิกในทีมการพยาบาล
58 การศึกษาการใช้ระบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่รับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี
59 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาระเชิงปรนัยในการดูแลความเข้มแข็งของครอบครัว ความหวังกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2545
60 การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โดยใช้ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรฒ : กรณีศึกษา ศูนย์ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
61 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสถานการณ์ คุณลักษณะของงาน กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมชน
62 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สัมพันธภาพในครอบครัวการสนับสนุนด้านข้อมูลยข่าวสารความเข้มแข็ง และการปรับตัวของเยาวชนผู้เสพยาบ้าแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์
63 ผลของการสอนโดยใช้ตัวแบบในการพัฒนาทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนจ่าพยาบาลทหารเรือ
64 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษา ในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์
ปี พ.ศ. 2544
65 การบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในระดับปฐมภูมิ ในปี 2553
ปี พ.ศ. 2537
66 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย