ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญประภา ศิวิโรจน์,
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 5
2 Penprapa Siviroj 4
3 อรมัย เหมืองหม้อ 4
4 สริตา ธีระวัฒน์สกุล 3
5 Thananan Rattanachotphanit 2
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
7 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
8 บวรศม ลีระพันธ์ 2
9 Jirawat Panpiemras 2
10 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
11 Borwornsom Leerapan 2
12 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
13 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
14 บุญวรา สุมะโน 2
15 Pattarawalai Talungchit 2
16 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
17 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
18 Boonwara Sumano 2
19 Yuttapong Wongswadiwat 2
20 พยอม ถิ่นอ่วน 2
21 Vorasit Sornsrivichai 2
22 Payom Tin-uan 2
23 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
24 Penphapa Siwirot 1
25 เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย 1
26 พิกุล นันทชัยพันธ์ 1
27 Kiakrai Sritanawiboolchai 1
28 Prasit Leerapan 1
29 Ratana Phanphanit 1
30 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ 1
31 ลักขณา เติมสิริกุลชัย 1
32 ทวีวรรณ ลีระพันธ์ 1
33 Penprapa Siwirod 1
34 ภาคย์ คะมาลี 1
35 ณัฐนันท์ ธนะสาร 1
36 ทรงราชย์ ไชยญาติ 1
37 อนัญญา ปัญญามณี 1
38 บุษบา สงวนประสิทธิ์ 1
39 หัสดิน สติปัญญาเลิศ 1
40 สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 1
41 รัตนา พันธ์พานิช 1
42 มะลิวรรณ หินทอง 1
43 เกรียงไกร ศรีวิบุญชัย 1
44 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2546 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2536 1
12 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงในประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2554
3 ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 การรับรู้ต่อพระราชบัญญํติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้นำชุมชน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
6 การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
8 แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อำเภอสอง จังหวัดแพร่
9 การตัดสินใจในการใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอน ของผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
10 การประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, สมพงษ์ โมราฤทธิ์, ธานินทร์ ฉัตราภิบาล
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรชมรมผู้สูงอายุเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง
ปี พ.ศ. 2541
13 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
ปี พ.ศ. 2536
14 พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่