ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญประภา ศิริโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 5
2 อรมัย เหมืองหม้อ 4
3 Penprapa Siviroj 4
4 สริตา ธีระวัฒน์สกุล 3
5 Boonwara Sumano 2
6 บุญวรา สุมะโน 2
7 Pattarawalai Talungchit 2
8 ยุทธพงศ์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ 2
9 พยอม ถิ่นอ่วน 2
10 ภัทรวลัย ตลึงจิตร 2
11 Vorasit Sornsrivichai 2
12 Yuttapong Wongswadiwat 2
13 Payom Tin-uan 2
14 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 2
15 วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย 2
16 Jirawat Panpiemras 2
17 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
18 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
19 Thananan Rattanachotphanit 2
20 Paiboon Suriyawongpaisarn 2
21 บวรศม ลีระพันธ์ 2
22 Borwornsom Leerapan 2
23 ทรงราชย์ ไชยญาติ 1
24 อนัญญา ปัญญามณี 1
25 Prasit Leerapan 1
26 ณัฐนันท์ ธนะสาร 1
27 บุษบา สงวนประสิทธิ์ 1
28 มะลิวรรณ หินทอง 1
29 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ 1
30 เกรียงไกร ศรีวิบุญชัย 1
31 ภาคย์ คะมาลี 1
32 สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 1
33 หัสดิน สติปัญญาเลิศ 1
34 Chiang Mai University. Faculty of Medicine 1
35 เกรียงไกร ศรีธนวิบุลชัย 1
36 Ratana Phanphanit 1
37 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ 1
38 รัตนา พันธ์พานิช 1
39 Kiakrai Sritanawiboolchai 1
40 Penphapa Siwirot 1
41 ทวีวรรณ ลีระพันธ์ 1
42 Penprapa Siwirod 1
43 พิกุล นันทชัยพันธ์ 1
44 ลักขณา เติมสิริกุลชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 3
7 2546 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2536 1
12 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาเพื่อการพัฒนาการจัดการระบบบริการสุขภาพในระดับเขต
ปี พ.ศ. 2557
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความดันโลหิตสูงในประชาชนที่อาศัยอยู่เขตพื้นที่แนวชายแดนไทย-พม่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปี พ.ศ. 2554
3 ศักยภาพการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงของอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
4 ประสิทธิผลการบริหารจัดการของศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 การรับรู้ต่อพระราชบัญญํติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 และดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของผู้นำชุมชน อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
6 การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
8 แบบแผนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสตรี อำเภอสอง จังหวัดแพร่
9 การตัดสินใจในการใช้บริการรักษาพยาบาลข้ามขั้นตอน ของผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
10 การประเมินผลนโยบายป้องกันอุบัติเหตุจราจรของรัฐบาลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2546 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญประภา ศิวิโรจน์, สมพงษ์ โมราฤทธิ์, ธานินทร์ ฉัตราภิบาล
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์กรชมรมผู้สูงอายุเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง
ปี พ.ศ. 2541
13 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
ปี พ.ศ. 2536
14 พฤติกรรมการป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนของเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่