ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 25
2 อุบลรัตน์ สิงหเสนี 5
3 รัชนีกร อุปเสน 3
4 ชนกพร จิตปัญญา 2
5 อมราภรณ์ ฝางแก้ว 2
6 บุบผา ธนิกกุล 2
7 พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย 2
8 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2
9 สุภาวดี บุญชู 2
10 วันทนีย์ ล้ำเลิศ 1
11 มณฑา ปิ่นวิเศษ 1
12 พิมพ์ชนก เทศเขียว 1
13 สุกัญญา แก้วศิริ 1
14 กาญจนา เสวิคาร 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
16 รัสรินทร์ เสถียรภัทรนันท์ 1
17 พยุงศักดิ์ ฝางแก้ว 1
18 นภาพร นุ่มมีชัย 1
19 ปาณิสรา เกษมสุข 1
20 รัชนี อุทัยพันธ์ 1
21 วรรษา จำปาศรี 1
22 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
23 วรวรรณ สวนศรี 1
24 มานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง 1
25 นงลักษณ์ อนันตอาจ 1
26 ศิริภัททรา จุฑามณี 1
27 จิตภัณฑ์ กมลรัตน์ 1
28 เอมิกา กลยนี 1
29 ภิญญ์นภัส พันธุ์ดนตรี 1
30 เทียนทอง หาระบุตร 1
31 เปรมฤทัย ไชยฮะนิจ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
34 แก้วตา มีศรี 1
35 โสรยา ศุภโรจนี 1
36 พรทิพย์ ไขสะอาด 1
37 นัทธมนต์ ฉิมสุข 1
38 สุชาดา เวชการุณา 1
39 เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 1
40 ชุติมา ทองอยู่ 1
41 สุธิสา ดีเพชร 1
42 ศิริลักษณ์ ปัญญา 1
43 ทัศนีย์ มิ่งมิตรมี 1
44 ธงรบ เทียนสันติ์ 1
45 พัชราวไล ควรเนตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 12
2 2557 5
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 6
6 2552 3
7 2551 3
8 2550 2
9 2539 1
10 2538 1
11 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุรา
2 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สุรา
3 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ใช้สุรา
4 ปัจจัยทำนายภาวะถอนพิษสุราในผู้เสพติดสุรา
5 ผลของกลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
6 ผลของการจัดการความโกรธที่เน้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตแภท
7 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของผู้ดูแลต่อภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
8 ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท
9 ผลของโปรแกมการจัดการอาการต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยโรคจิตเภท
10 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง
11 ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา
12 ผลของโปรแกรมการบำบัดโดยการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดสุรา
ปี พ.ศ. 2557
13 ประสบการณ์การสูญเสียของคู่สมรสหลังจากการเสียชีวิตของผู้ป่วยระยะสุดท้าย ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
14 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยจิตเภท
15 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและดูแลครอบครัวแบบย่อต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลและอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
16 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท
17 ผลของโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ปี พ.ศ. 2556
18 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวร่วมกับการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์การรักษาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
19 ผลของจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
20 ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้สึกตราบาปของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
21 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
22 ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาครอบครัวที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล
23 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2555
24 ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่ม ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
25 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
26 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การดื่มสุราในผู้ติดสุราที่มีโรคจิตเวชร่วม
27 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท
28 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2554
29 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
30 ผลของกลุ่มจิตบำบัดประคับประคองต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภท
31 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
32 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมป้องกันการป่วยซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท
33 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยจิตเภทชุมชนในเขตภาคกลาง
34 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองและกำรเสริมสร้งพลังอำนาจต่อภาระการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิต เภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
35 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภท
36 ผลของการสอนแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
37 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2551
38 ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดประคับประคองต่อภาระการดูแลและภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
39 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท
40 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อการรับรู้อาการเตือนของผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2550
41 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา
42 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตของผู้ป่วยวิกฤต
ปี พ.ศ. 2539
43 ผลของการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อความสามารถ ในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2538
44 ผลการสอนที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1