ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
3 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
4 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Varunee Padmasankh 1
7 Pornpimol Muanjai 1
8 Walaisiri Muangsiri 1
9 Rajalida Lipikorn 1
10 ประธาน ดาบเพชร 1
11 Thada Jirajaras 1
12 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
15 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
16 วาสนา เสียงดัง 1
17 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
18 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
19 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
20 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
21 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 กระมล ทองธรรมชาติ 1
26 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
27 สมชัย วัฒนการุณ 1
28 Pantharee Boonsatorn 1
29 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 Thanathon Sesuk 1
33 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
34 สายฝน ควรผดุง 1
35 กมลชนก ยวดยง 1
36 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
39 สุวดี ยาป่าคาย 1
40 อวย เกตุสิงห์ 1
41 สมพร พรมดี 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
43 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
49 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
52 ศิริชัย ศิริกายะ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
55 Chalermpol Leevailoj 1
56 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
57 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
58 Boonchai Sangpetngam 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 อุทัย บุญประเสริฐ 1
61 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 ธวัชชัย สันติสุข 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 วัลลภ แย้มเหมือน 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
73 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
74 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
76 คัคนางค์ มณีศรี 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
79 Sompol Sanguanrungsirikul 1
80 Naiyana Chaiyabutr 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 Ampa Luiengpirom 1
83 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 Puttipongse Varavudhi 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
90 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 วิมล เหมะจันทร 1
93 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
94 ละอองทิพย์ เหมะ 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 Vimolmas Lipipun 1
97 Supa Chantharasakul 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 Wilai Anomasiri 1
100 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
101 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
104 กาญจนา แก้วเทพ 1
105 วัฒนชัย สมิทธากร 1
106 Jaitip Paiboon 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 Panee Boonthavi 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
113 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 พรรณี กาญจนพลู 1
116 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 สิทธิพร แอกทอง 1
119 Jittima Chatchawansaisin 1
120 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ๋Janes, Gavin W. 1
136 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 รุ่งราวี ทองกันยา 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 นภสร โกวรรธนะกุล 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 วินัย งามแสง 1
146 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 Yeshey Penjor 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1