ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 กาญจนา แก้วเทพ 1
6 Vanida Chantarateptawan 1
7 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 Srilert Chotpantarat 1
10 Chalermpol Leevailoj 1
11 ศิริชัย ศิริกายะ 1
12 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
13 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
14 วัฒนชัย สมิทธากร 1
15 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
16 Kittisak Likhitwitayawuid 1
17 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
18 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
21 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
22 Wilai Anomasiri 1
23 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
24 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
25 Somying Tumwasorn 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
27 อุทัย บุญประเสริฐ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 วิไล ชินธเนศ 1
31 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
33 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
34 Sumphan Wongseripipatana 1
35 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
38 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
40 Boonchai Sangpetngam 1
41 Garnpimol C. Ritthidej 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
44 ประคอง ชอบเสียง 1
45 Chakkaphan Sutthirat 1
46 พรรณี กาญจนพลู 1
47 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 ชอุ่ม มลิลา 1
51 ๋Janes, Gavin W. 1
52 กำจัด มงคลกุล 1
53 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
54 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
55 Yeshey Penjor 1
56 สุมิตรา พูลทอง 1
57 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
58 รุ่งราวี ทองกันยา 1
59 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
60 วิมล เหมะจันทร 1
61 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
62 บรรจง คณะวรรณ 1
63 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
64 มยุรี ตันติสิระ 1
65 Vimolmas Lipipun 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 Supa Chantharasakul 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 Sompol Sanguanrungsirikul 1
70 ละอองทิพย์ เหมะ 1
71 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
72 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
73 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
74 Puttipongse Varavudhi 1
75 Naiyana Chaiyabutr 1
76 Kitpramuk Tantayaporn 1
77 Panee Boonthavi 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
79 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
80 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
81 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
82 Acom Sornsute 1
83 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
84 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
85 Chariya Uiyyasathian 1
86 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
87 Pantharee Boonsatorn 1
88 สมชัย วัฒนการุณ 1
89 Thanathon Sesuk 1
90 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
91 สุวดี ยาป่าคาย 1
92 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
93 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 กระมล ทองธรรมชาติ 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
98 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
99 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
100 Chonticha Srisawang 1
101 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
102 วินัย งามแสง 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 Phanphen Wattanaarsakit 1
105 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
106 Jittima Chatchawansaisin 1
107 Kasidit Nootong 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 Anawatch Mitpratan 1
111 สิทธิพร แอกทอง 1
112 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
113 Chayaporn Supachartwong 1
114 Suchin Arunsawatwong 1
115 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
116 สายฝน ควรผดุง 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 สมพร พรมดี 1
119 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
120 วาสนา เสียงดัง 1
121 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
122 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
123 สุวิชา ทองสิมา 1
124 วัลลภ แย้มเหมือน 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
127 คัคนางค์ มณีศรี 1
128 ธวัชชัย สันติสุข 1
129 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
130 สำเริง แย้มโสภี 1
131 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
132 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
133 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
134 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
135 ประธาน ดาบเพชร 1
136 Thada Jirajaras 1
137 อวย เกตุสิงห์ 1
138 กมลชนก ยวดยง 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
141 Rajalida Lipikorn 1
142 เอกชัย อดุลยธรรม 1
143 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
144 ไววิทย์ พุทธารี 1
145 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
146 Pornpimol Muanjai 1
147 Varunee Padmasankh 1
148 Walaisiri Muangsiri 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1