ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภิญญู อุยะนันทน์ 2
2 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 2
3 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
5 Vanida Chantarateptawan 1
6 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
7 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
8 กาญจนา แก้วเทพ 1
9 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 Srilert Chotpantarat 1
12 Wilai Anomasiri 1
13 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
14 Jaitip Paiboon 1
15 Kittisak Likhitwitayawuid 1
16 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
17 Sumphan Wongseripipatana 1
18 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
19 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
20 วัฒนชัย สมิทธากร 1
21 Chalermpol Leevailoj 1
22 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
23 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
24 Somying Tumwasorn 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
26 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 อุทัย บุญประเสริฐ 1
29 วิไล ชินธเนศ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
32 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
33 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
34 Panee Boonthavi 1
35 Boonchai Sangpetngam 1
36 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
38 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
41 Supa Chantharasakul 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 ประคอง ชอบเสียง 1
44 ชอุ่ม มลิลา 1
45 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
46 Chakkaphan Sutthirat 1
47 สุมา เมืองใย 1
48 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
49 พรรณี กาญจนพลู 1
50 ๋Janes, Gavin W. 1
51 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
52 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
53 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
54 นภสร โกวรรธนะกุล 1
55 กำจัด มงคลกุล 1
56 Yeshey Penjor 1
57 รุ่งราวี ทองกันยา 1
58 สุมิตรา พูลทอง 1
59 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
60 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
61 บรรจง คณะวรรณ 1
62 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
63 Ampa Luiengpirom 1
64 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
65 มยุรี ตันติสิระ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
67 Vimolmas Lipipun 1
68 Sompol Sanguanrungsirikul 1
69 Naiyana Chaiyabutr 1
70 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
71 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 ละอองทิพย์ เหมะ 1
74 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
75 Kitpramuk Tantayaporn 1
76 Puttipongse Varavudhi 1
77 Garnpimol C. Ritthidej 1
78 คัคนางค์ มณีศรี 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
81 Pantharee Boonsatorn 1
82 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
83 Acom Sornsute 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
86 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
87 สมชัย วัฒนการุณ 1
88 ศุกันยา ห้วยผัด 1
89 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
90 สุวดี ยาป่าคาย 1
91 Suchin Arunsawatwong 1
92 Thanathon Sesuk 1
93 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
96 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
97 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 Chonticha Srisawang 1
100 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
101 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 Phanphen Wattanaarsakit 1
104 วินัย งามแสง 1
105 Jittima Chatchawansaisin 1
106 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
107 Waraporn Siriterm 1
108 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
109 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
110 Kasidit Nootong 1
111 Anawatch Mitpratan 1
112 Chayaporn Supachartwong 1
113 สิทธิพร แอกทอง 1
114 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
115 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
116 สิริพร สิวราวุฒิ 1
117 สมพร พรมดี 1
118 สุวิชา ทองสิมา 1
119 สายฝน ควรผดุง 1
120 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
121 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 วัลลภ แย้มเหมือน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
132 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
133 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
134 ประธาน ดาบเพชร 1
135 Thada Jirajaras 1
136 Rajalida Lipikorn 1
137 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 เอกชัย อดุลยธรรม 1
142 Walaisiri Muangsiri 1
143 ไววิทย์ พุทธารี 1
144 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
145 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
146 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
147 Pornpimol Muanjai 1
148 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
149 Varunee Padmasankh 1
150 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1