ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญณี แนรอท
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Peeyanan Noirod
- Peeyanun Noyrod
- เพ็ญณิ แนรอท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2556
2 METHOD DEVELOPMENT FOR DETERMINATION OF ISOPROTURON AND CARBENDAZIM USING GRAPHENE MODIFIED ELECTRODES
ปี พ.ศ. 2554
3 การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการสอน Open Approach ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้จากสิ่งตีพิมพ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา)
6 กระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
7 กระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
8 กระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 ทิศทางในการพัฒนาภารกิจด้านพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาในประเทศ
10 การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน
11 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำในแม่ ก.กา
12 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม
13 ผลการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม
14 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
15 Efficincy of natural adsorbents for the adsorption of aflatoxin B1 = ประสิทธิภาพของตัวดูดซับธรรมชาติสำหรับการดูดซับสารอะฟลาท็อกซินบี 1 / Peeyanun Noyrod
16 กระบวนการถ่ายทอดความรู้โดยวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
17 ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอน ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับช่วงชั้นที่ 3 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
18 การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญา
ปี พ.ศ. 2547
19 โครงการวิจัยเชิงประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนกรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ด้านการเรียนการสอนภาษาไทย ในปี 2533-2545
ปี พ.ศ. 2546
21 แนวทางการจัดศูนย์การเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในประเทศไทย
22 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 9
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2545
24 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตการศึกษา 9
ปี พ.ศ. 2542
25 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีต่อการศึกษา เจตคติ และพฤติกรรมของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ