ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา 9
2 ธงไชย ศรีนพคุณ 7
3 แอนนา สายมณีรัตน์ 5
4 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 3
5 ดุษฎี รัตนพระ 3
6 มานพ เจริญไชยตระกูล 3
7 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 3
8 ประภา ศรีพิจิตต์ 3
9 อภิญญา ดวงจันทร์ 2
10 สมพิศ สามิภักดิ์ 2
11 จรัญ ฉัตรมานพ 2
12 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
13 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 2
14 นันทิยา หาญศุภลักษณ์ 2
15 รศ.ดร.อิสรา สุขสถาน 2
16 บุบผา คงสมัย 2
17 อรรถศักดิ์ จารีย์ 2
18 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 2
19 เอื้อ สิริจินดา 1
20 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
21 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
22 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
23 คุณวสุ ลิขิตวรรณการ 1
24 ชนินทร์ ปัญจพรผล 1
25 อ.ดร.เมธี สายศรีหยุด 1
26 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ปิติรักษืสกุล 1
27 ปิติ กันตังกุล 1
28 ไกรสร บาลมงคล 1
29 พจนีย์ ครองสินสุข 1
30 กิตติพล กสิภาร์ 1
31 เดือนเพ็ญ ฉายทองดี 1
32 ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ 1
33 ชวิดา ปัญญาสุรยุธ 1
34 วรัญญู เสมรสุต 1
35 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
36 เกียรติไกร อายุวัฒน์ 1
37 บุศรินทร์ คงเสรี 1
38 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
39 รศ.ดร.สาวิตรี มาลัยพันธ์ 1
40 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 1
41 น.ส.ดรุณวรรณ ชื่นบุบผา 1
42 น.ส.สุกานดา เชียงคำ 1
43 Penjit Srinopakun 1
44 โกศล เจริญสม 1
45 ศันสนีย์ นุชบุญช่วย 1
46 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
47 สาวิตรี มาไลยพันธุ์ 1
48 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
49 รศ.สุนันทา จันทกูล 1
50 เมธี สายศรีหยุด 1
51 ดร. เมธี ขำดวง 1
52 กฤษณา กฤษณพุกต์ 1
53 พจนา สีมันตร 1
54 นางสาวอุไรวรรณ แก้วสมบัติ 1
55 นาย ฐิติ กาญจนเกตุ 1
56 นายธวัชชัย หงษ์ตระกูล 1
57 ไพศาล คงคาฉุยฉาย 1
58 ลพ ภวภูตานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 9
3 2556 2
4 2555 9
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 8
8 2551 3
9 2550 8
10 2549 8
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 1
16 2543 1
17 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากของเสียกากเมล็ดสบู่ดำ โดยวิธีการหมักแบบแห้ง
ปี พ.ศ. 2557
2 การคัดเลือกและทดสอบความทนเค็มของสบู่ดำในสภาพแปลงทดสอบ
3 การทดสอบพันธุ์สบู่ดำคัดเลือกที่ตอบสนองต่อ Benzyladenine
4 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) แบบบูรณาการ
5 การผสมข้ามสกุลและข้ามชนิดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ
6 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครปฐม
7 การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำในแปลงสาธิตสบู่ดำ จ.นครราชสีมา
8 ผลการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ต่อเมล็ดสบู่ดำ
9 ผลของ BA และ Pacrobutrazol ต่อการออกดอกและปริมาณผลผลิตของสบู่ดำในแปลงเพาะปลูก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
10 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
11 การจัดทำมาตรฐานวิธีผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากนำ้มันพืชใช้แล้วสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศึกษาคุณภาพไบโอดีเซลระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว
12 การทดสอบพันธุ์สบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2555
13 Extension Project for WG1 (plantaton and production method) of collaborative research and development project on Jatropha biodiesel for diesel vehicles""
14 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์จากสาหร่าย
15 งานวิจัยเรื่องดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกสบู่ดำ
16 นวัตกรรมการผลิตนำมันจากจุลินทรีย์โดยใช้กลีเซอรอลที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
17 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ
18 โครงการลดต้นทุนการผลิตไบโอดีเซลในโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์
19 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต
20 โครงการเคยู-ไบโอดีเซล
21 อิทธิพลของโลหะทองแดง น้ำ และ TBHQ ต่อสมบัติไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโอเลอิน น้ำมันสบู่ดำ และ น้ำมันทานตะวัน
ปี พ.ศ. 2554
22 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
23 Mass balance and biodiesel process improvement
24 โครงการวิจัย สาธิต และพัฒนาการใช้ไบโอดีเซลชุมชนเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ศึกษา วิจัย พัฒนา สาธิตและจัดทำเครทาองต้นแบบฯ)
25 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)
ปี พ.ศ. 2552
26 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
27 การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ
28 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสะอาดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย
29 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพไบโอดีเซลและการลดของเสียจากขบวนการผลิต (พัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์)
30 เครื่องควบคุมความชื้นสำหรับการผลิตไลเปส
31 การวิเคราะห์วิถีทางปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มโดยใช้เบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
32 การใช้สถิติในการหาปัจจัยที่เหมาะสมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันทานตะวันและเอนไซม์ไลเปสที่ถูกตรึง
33 การศึกษาเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันของไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2551
34 การทดสอบกากสบู่ดำในรูปของปุ๋ยต่อผักชนิดต่างๆ
35 การทดสอบเปรียบเทียบสายพันธุ์สบู่ดำที่เหมาะสมในการปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
36 การปรับปรุงความเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันของไบโอดีเซลผสม ระหว่างไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและจากน้ำมันมะพร้าว
ปี พ.ศ. 2550
37 Collaborative Research and Developmen Project on Jatropha Biodiesel for Diesel Vehicles
38 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสบู่ดำด้วยปฏิกิริยาแตกตัว
39 การผลิตเอนไซม์ไลเปสด้วยวิธีหมักแบบแห้ง
40 การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำโดดยใช้ของผสมระหว่างเมทานอลและคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต
41 โครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจรของโครงการเคยู-ไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 โครงการสาธิตการผลิตไบโอเซลชุมชน โดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศสหภาพพม่าของโครงการเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 ศึกษาสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่เหมาะสม ในการจับเอนไซม์ไลเปส
44 การจัดการความปลอดภัยของหน่วยควบคุมไอระเหยน้ำมันเบนซินในคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2549
45 การจำลองปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันสำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลด้วยวิธีMolecular modeling
46 การประยุกต์การกลั่นแบบเกิดปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มผลผลิตในการผลิตไบโอดีเซล
47 การประเมินวัฏจักรชีวิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสบู่ดำ
48 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สำหรับปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำ
49 การศึกษาสภาวะการตรึงเอนไซม์ไลเปสด้วยพอลิเมอร์ที่เหมาะสม
50 การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
51 ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ชนิด: SO2-4, ZrO2, CaSO4
52 การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำด้วยกระบวนการผลิตแบบสองขั้นตอน
ปี พ.ศ. 2548
53 การศึกษาการหมักกากมันสำปะหลังในฟาร์ม
54 การศึกษาการหมักกากมันสำปะหลังในฟาร์ม
ปี พ.ศ. 2547
55 การออกแบบถังหมักสาโทสำหรับการผลิตในชุมชน
56 โครงการวิจัยการควบคุมคุณภาพโคจิโดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบทำนาย
ปี พ.ศ. 2546
57 การเตรียมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันดอกทานตะวันและการปรับปรุงคุณสมบัติโดยกระบวนการ Winterization
58 การเตรียมเชื้อเพลิงไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและการปรับปรุงคุณสมบัติโดยกระบวนการ Wnterization
ปี พ.ศ. 2545
59 การขยายขนาดถังบ่มโคจิชนิดแพคเบดจากขนาด 400 กิโลกรัมเป็น 800 และ 1,200 กิโลกรัม เพื่อการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวของโรงงานขนาดกลางและย่อม
60 การสำรวจสถานภาพด้านเทคนิคของโรงงานผักและผลไม้ดอก
61 การส่งเสริมการใช้ถังแพคเบดในการบ่มโคจิสำหรับการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว
ปี พ.ศ. 2544
62 การพัฒนาระบบโอโซนเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2543
63 การศึกษาทางการทดลองและทฤษฎีของการหมักบนของแข็งในถังแพคเบค