ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผ่องพรรณ อรุณแสง 14
2 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 11
3 Wannapa Srithanyarat 7
4 กัลยา พัฒนศรี 7
5 รัชมล คติการ 7
6 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 4
7 ปัทมา สุริต 4
8 ปิญากรณ์ ชุตังกร 2
9 พรรณงาม พรรณเชษฐ์ 2
10 ดารุณี จงอุดมการณ์ 2
11 เจียมจิต แสงสุวรรณ 2
12 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
13 วันทนีย์ ฃัยสิริสุวรรณ 2
14 วนิศรา สุวัฒน์ศรีสกุล 2
15 สุรีพร แซ่เฮง 2
16 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
17 ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ 2
18 มะลิวรรณ ศิลาเกษ 2
19 สมรภพ บรรหารักษ์ 2
20 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 2
21 สุจารี อมรกิจบำรุง 2
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
24 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
25 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
26 สาวิตรี แข็งขัน 1
27 วัลลภา สวนเสริมผล 1
28 สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 1
29 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
33 ประสบสุข ศรีแสนปาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 3
3 2552 6
4 2551 2
5 2548 1
6 2545 7
7 2540 2
8 2538 1
9 2535 2
10 2533 1
11 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
2 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
3 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน
4 ประสบการณ์การจัดการอาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
5 ความปวดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2552
6 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
7 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
8 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
9 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในผู้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์ที่รักษาโดยการกลืนกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
ปี พ.ศ. 2551
12 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพและในชุมชน
13 การประเมินรูปแบบและผลลัพธ์ของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการ และในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
14 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
15 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย : นานาทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
16 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย
17 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา
18 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ
19 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น
20 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์
21 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2540
22 ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายกับความคาดหวัง ในความสำเร็จของอาจารย์พยาบาลกับพยาบาลประจำการ
23 องค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2538
24 องค์ประกอบของความสามารถในการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่เจ็บป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2535
25 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
26 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบต่อการลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2533
27 ความสัมพันธ์ของความเหนื่อยหน่ายกับความคาดหวัง ในความสำเร็จของอาจารย์พยาบาลกับพยาบาลประจำการ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและการดูแลเมื่อเกิดแผลที่เท้าผู้สูงอายุโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองกุงศรี
29 ภาพสุขภาพผู้สูงอายุในสถาบันบริการสุขภาพ และในชุมชน