ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ผ่องพรรณ อรุณแสง 14
2 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 11
3 Wannapa Srithanyarat 7
4 กัลยา พัฒนศรี 7
5 รัชมล คติการ 7
6 ปัทมา สุริต 4
7 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 4
8 สุจารี อมรกิจบำรุง 2
9 ศรีเทียน ตรีศิริรัตน์ 2
10 ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ 2
11 สมรภพ บรรหารักษ์ 2
12 เจียมจิต แสงสุวรรณ 2
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
15 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 2
16 มะลิวรรณ ศิลาเกษ 2
17 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
18 บำเพ็ญจิต แสงชาติ 2
19 วันทนีย์ ฃัยสิริสุวรรณ 2
20 ปิญากรณ์ ชุตังกร 2
21 พรรณงาม พรรณเชษฐ์ 2
22 สุรีพร แซ่เฮง 2
23 วนิศรา สุวัฒน์ศรีสกุล 2
24 ดารุณี จงอุดมการณ์ 2
25 ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์ 1
26 สาวิตรี แข็งขัน 1
27 วัลลภา สวนเสริมผล 1
28 สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ 1
29 เตือนใจ ภักดีพรหม 1
30 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 โรงพยาบาลสุราษฏ์ธานี 1
32 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
33 ประสบสุข ศรีแสนปาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2553 2
3 2552 5
4 2548 1
5 2545 7
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
2 ภาพสุขภาพของผู้สูงอายุที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
3 ประสบการณ์การจัดการอาการของผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
4 ความปวดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความปวดของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
6 รูปแบบการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย
7 การศึกษาสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย
8 ระบบผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ในสถานบริการและในชุมชน:กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
9 สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดและวิธีการเผชิญความเครียดในผู้ที่เป็นมะเร็งไทรอยด์ที่รักษาโดยการกลืนกัมมันตรังสีไอโอดีน 131
ปี พ.ศ. 2548
10 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นสโตร๊คในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
11 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทย : นานาทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
12 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศออสเตรเลีย
13 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสหรัฐอเมริกา
14 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศอังกฤษ
15 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น
16 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศสิงคโปร์
17 ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าและการดูแลเมื่อเกิดแผลที่เท้าผู้สูงอายุโรคเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหนองกุงศรี