ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เพ็ญจันทร์ ประดับมุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Suwit Wibulpolprasert 2
2 ลือชัย ศรีเงินยวง 2
3 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
4 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 2
6 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
7 ไพจิตร์ เพ็งไพบูลย์ 1
8 ยุพา วงศ์ไชย 1
9 วราพร รุจาคม 1
10 ยุวดี คาดการณ์ไกล 1
11 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
12 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 1
13 การประชุมวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน (2541 : ) 1
14 Anuwat Supachutikul 1
15 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
16 ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร 1
17 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
18 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
19 พรพิมล ขัตติมานนท์ 1
20 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
21 Supattra Srivanichakorn 1
22 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
23 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 4
2 2546 1
3 2542 1
4 2541 4
5 2540 1
6 2539 1
7 2538 1
8 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 สถานการณ์ชีวิตและพฤติกรรมการรักษาตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
2 แหล่งกระจายยาและสถานการณ์ยาในชนบท
3 มิติทางสังคมของพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การศึกษาเชิงคุณภาพกับหญิงบริการอาชีพพิเศษ
4 ผู้หญิงกับสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
5 ความรุนแรงในครอบครัว : สถานะงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบวิจัยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2542
6 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
ปี พ.ศ. 2541
7 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544
8 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเฝ้าระวัง สถานที่และผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาการแพร่ระบาดของยาเม็ดสเตียรอยด์
9 รายงานการทบทวนสถานภาพงานวิจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ
10 บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2540
11 ระบบบริการทางการแพทย์เพื่อการฟี้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ปี พ.ศ. 2539
12 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2538
13 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
14 มิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพรในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดยโสธร